Archiwa tagu: Synagoga Remuh

Remuh Synagouge and Cementery… Synagoga i cmentarz Remuh

 

1 2One of the oldest Jewish sacral complex in Europe. The synagogue was built in 1556 as a private foundation. Through many years was a main temple of the Jewish Krakow. The biggest tragedy came in 1939 – Nazi occupants destroyed interior of building. After war the synagogue was renovated thanks to American Jewish Joint Distribution Committee.
Nearby synagogue there is Remuh cemetery located – one of the oldest in Europe. First tombstone comes from 1552. The cemetery was closed in 19th century because of foundation of New Jewish Cemetery.

To get more information go to: http://www.sztetl.org.pl/en/article/krakow/11,synagogues-prayer-houses-and-others/3729,remuh-synagogue-in-krakow-40-szeroka-street-/

3 4Jeden z najstarszych żydowskich kompleksów sakralnych w Europie. Synagoga została zbudowana w 1556 w ramach prywatnej  fundacji. Przez wiele lat była główną świątynią żydowską Krakowa. Największa tragedia w historii synagogi nadeszła w 1939 roku okupanci hitlerowscy zniszczyli wnętrze budynku. Po wojnie synagoga została odnowiona dzięki American Jewish Joint Distribution Committee.

W pobliżu synagogi znajduje się Cmentarz Remu jeden z najstarszych w Europie. Pierwszy nagrobek pochodzi z 1552 roku. Cmentarz został zamknięty w XIX wieku z powodu założenia Nowego Cmentarza Żydowskiego.

Więcej informacji: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/krakow/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/3729,synagoga-remu-ul-szeroka-40-/

Remuh Synagogue… Synagoga Remuh

Remuh Synagogue... Synagoga Remuh
Remuh Synagogue… Synagoga Remuh

The temple was build in 1556, probably firstly as a wooden building. Soon it was consumed by the fire, but it was rebuild in two years later in the form made of a brick. During the Second World War Temple was devastated and the interior  was converted for the place for impregnated bags of corpses, and on the so-calledbabiniec” (hall for women) were stored fire-fighting equipment. In the years 1958-1968 the synagogue was renovated and partially reconstructed. Hebrew inscription on the gate on the Szeroka street says that we enter the New Synagogue Remuh blessed memory.

Today, the synagogue is the only Krakow Jewish house of prayer, which hosts regular services (every Friday and all Jewish holidays).

Near the Remuh synagogue there is the cemetery of the same name, a few years older than the temple.  The first burials are dated back to the year 1551.  In Poland, older cemeteries are located only in Wroclaw and Lublin.

Remuh Synagogue... Synagoga Remuh
Remuh Synagogue… Synagoga Remuh

Świątynia została zbudowana w 1556 r., prawdopodobnie najpierw jako drewniany budynek. Wkrótce strawiłogień, ale została odbudowana  w dwa lata później w formie murowanej. W czasie II wojny światowej świątynia została zdewastowana, a wnętrze zostało zamienione na miejsce dla worków na zwłoki, a na tak zwanym „babińcu” (sali dla kobiet) był przechowywany sprzęt gaśniczy. W latach 1958-1968 synagoga została odnowiona i częściowo zrekonstruowana. Hebrajski napis na bramie przy ulicy Szerokiej, mówi, że wkraczamy do Bożnicy Nowej Błogosławionej Pamięci Remuh.

Obecnie synagoga jest jedynym z krakowskich żydowskich domów modlitwy, w którym odbywają  się regularnie nabożeństwa (w każdy piątek i wszystkie święta żydowskie).

W pobliżu synagogi Remuh jest cmentarz o tej samej nazwie, starszy od świątyni o kilka lat. Pierwsze pochówki datowane na rok 1551. W Polsce starsze cmentarze mają tylko Wrocław i Lublin.
Remuh Synagogue... Synagoga Remuh
Remuh Synagogue… Synagoga Remuh