Archiwa tagu: spring

Wawel Gardens… Ogrody Wawelskie…

czerwcowy ranek na Wawelu…

this morning on Wawel Hill…dziś rano na Wawelu…

Opublikowany przez Globtroter Krakow 13 czerwca 2018

Marzanna’s Drowning….Topienie Marzanny

Marzanna jest znana w Polsce od wieków. Jest to bogini słowiańska, która była symbolem zimy i śmierci. Stąd właśnie wzięła się nazwa kukły, którą w Polsce niszczy się w Pierwszy Dzień Wiosny. Marzanna to symbol odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany od dawna. Zwyczaj  topienia Marzanny nadal jest bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Marzanna has been known in Poland for centuries. It is a Slavic goddess who was a symbol of winter and death. Hence, the name of the puppies, which in Poland is devastated on the First Day of Spring. Marzanna is the symbol of winter going away, and the custom of its melting or smoking has been known for a long time. The habit of Marzanna’s drowning is still very popular, especially among children and young people.

Photos: M Jozwikowska, wiano.eu, D. Krzesniak, karlino.pl, polskiekrajobrazy.pl, Lukasz Dulowski, przelom.pl, inyourpocket.com, Jan Trembecki, wedrowiec.flog.pl, lodzkaliska.pl, Magic Madzik, temat.net, Marcin Borkowski

„It’s raining day… Deszczowy dzień…”

It’s raining day... allelujah it’s raining day… To be honest, most of us hates rain, dark days, cold, but when it’s spring we have to be ready for every possible weather. Let’s try to find some positivies some beauty and try to enjoy life even while it’s raining. At last everyone can just… I don’t know maybe „Singin’ in the rain, just singin’ in the rain…”

It’s raining day... allelujah it’s raining day… By być szczerym, większość z nas nie cierpi deszczu, ciemnych dni, zimna, ale podczas wiosny musimy być przygotowani na każdą możliwą pogodę. Spróbujmy jednak znaleźć jakieś pozytywy, jakieś piękno i rozkoszować się życiem nawet w deszczowe dni. Koniec końców każdy może… zaśpiewać deszczową piosenką: „Singin’ in the rain, just singin’ in the rain…”

Colours of spring… kolory wiosny…

 

Wiosna, ach to Ty!… Spring – finally it is you!

The spring has come, outside is getting warmer and warmr so we can expect that in a moment, Krakow cafes will open spaces for outdoor seating. This makes it easier to observe the cultural life of the city,  people who spend their free time in the company. Sitting among beautiful monuments of Krakow is a fantastic opportunity to luxuriate the visit in our city.

Nadeszła wiosna,  na zewnątrz jest coraz cieplej, więc możemy się spodziewać, że lada chwila kawiarnie w Krakowie otworzą ogródki do siedzenia na zewnątrz. To sprawia, że łatwiej jest zauważyć życie kulturalne miasta, ludzi, którzy spędzają swój wolny czas w towarzystwie. Siedząc wśród pięknych zabytków Krakowa jest to fantastyczna okazja, aby rozkoszować się wizytą w naszym mieście.

 

„The awakening… Przebudzenie…”

It is long but not too strong winter. Most of us are fed up with cold and snow. However even after the longest night, sun must raise. Let’s be happy because spring is nearer and nearer each day. The nature starts awakening, so we should do the spring cleaning, to celebrate longer days.

May długą ale niezbyt silną zimę. Większość z nas ma już po dziurki w nosie chłód i śnieg. Jednakże nawet po najdłuższej nocy, słonce musi wzejść. Powinniśmy zacząć się cieszyć bo wiosna jest coraz bliżej z każdym dniem. Natura zaczęła się przebudzać, więc my powinniśmy zacząć wiosenne porządki by celebrować coraz dłuższe dni.

 

„The spring awakeness… Przebudzenie wiosny…”

February is ending, we should feel the winter in the air outside our homes. So far this winter is very warm. Nature began to wake up. Grass, trees, even birds with their songs want to tell us „the spring is comming to town”.

Luty powoli się kończy, powinniśmy czuć zimę w powietrzu poza naszymi domami. Jak dotąd zima jest bardzo ciepła. Natura zaczęła się przebudzać. Trawa, drzewa, a nawet ptaki z ich śpiewem starają się nam powiedzieć „Wiosna przychodzi do miasta”.

 

Spring in Krakow… Wiosna w Krakowie

 

Finally spring! We have strong evidences – besides average 15 C we have seen beautiful flowers in Planty Park which we are presenting you right now. These pictures make us happy and we hope for more and waiting for your visit in Krakow, we can sing and dance like in Pharrell’s Williams „Happy” video 🙂

Nareszcie wiosna! Mamy na to mocne dowody oprócz średniej temperatury 15 C, widzieliśmy piękne kwiaty na krakowskich Plantach, które prezentujemy Wam teraz. Mając nadzieję na więcej i czekając na Waszą wizytę w Krakowie, możemy śpiewać i tańczyć jak w teledysku Pharrell Williams „Happy” 🙂