Archiwa tagu: Łemkowie

The Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care… Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy

The tower of the Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care in Bielanka... Wieża cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy w Bielance
The tower of the Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care in Bielanka… Wieża cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy w Bielance

Bielanka is a village in the south-east part of Lesser Poland in the Low Beskids Mountain Range. The Greek-Catholic temple in the Bielanka village was build in the middle of 18th century. It is a typical Lemkos church. The temple is made of wood and has one tower. Inside the church there is the original iconostasis, icons from 17th century in the women’s part and polychrome cross. Nowadays the church serves as the Greek-Catholic and also Roman Catholic church.

For more click here.

The Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care in Bielanka... Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy w Bielance
The Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care in Bielanka… Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy w Bielance

Bielanka to wieś położona w południowo-wschodniej części Małopolski w Beskidzie Niskim. Greckokatolicka świątynia w Bielance powstała w połowie XVIII wieku. Jest to typowa cerkiew łemkowska. Jest to drewniana świątynia z jedną wieżą. Wewnątrz cerkwi znajduje się oryginalny ikonostas, ikony z XVII wieku w babińcu i polichromowany krzyż. Obecnie świątynia służy jednocześnie jako cerkiew greckokatolicka jak i jako kościół rzymskokatolicki.

Więcej informacji–> zobacz.

The Historic Cemetery in Zdynia… Zabytkowy Cmentarz w Zdyni

The grave of orthodox saint Maxim Sandovich in the cemetery in Zdynia... Grob prawosławnego świetego Maksyma Sandowycza na cmentazru w Zdynii
The grave of orthodox saint Maxim Sandovich in the cemetery in Zdynia… Grob prawosławnego świetego Maksyma Sandowycza na cmentazru w Zdynii

Zdynia is a tiny village located in the south-east part of Lesser Poland near Polish-Slovakian border, upon the Zdynia River. The most valuable monument of this village is the Orthodox church under the invocation of God’s careAnother sight worth seeing is the historic cemetery in ZdyniaThe most important monument located in the cemetery is the grave of Maxim Sandovich. He is the orthodox saint who was born in Zdynia in Lemko family. He was the orthodox priest who was executed by the Austrians during the First World War. He was canonized in 1994. Part of the cemetery in Zdynia was spun off into a war cemetery. In this cemetery there were buried in the Austrian and Russian soldiers who died in 1915 during the First World War. It is one of over 400 war cemeteries which are located in western Galicia.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zdynia to niewielka wioska leżąca w południowo-wschodniej części Małopolski w pobliżu polsko-słowackiej granicy, nad rzeką Zdynia. Najcenniejszym zabytkiem tej miejscowości jest Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Opieki Bożej. Innym wartym zobaczenia zabytkiem Zdyni jest zabytkowy cmentarz. Najważniejszym zabytkiem znajdującym się na terenie tego cmentarza jest grób Maksyma Sandowycza. Jest on świętym prawosławnym, który urodził się w Zdyni w rodzinie łemkowskiej. Był on duchownym prawosławnym, który został rozstrzelany przez Austriaków w czasie I wojny światowej. Został on kanonizowany w 1994 roku. Część cmentarza w Zdyni została wydzielona pod cmentarz wojenny. Na cmentarzu tym pochowano austriackich i rosyjskich żołnierzy, którzy polegli w 1915 roku w czasie trwania I wojny światowej. Jest to jeden z ponad 400 cmentarzy wojennych, które znajdują się na terenie Galicji zachodniej.

Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary… Cerkiew greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy w Owczarach

Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary... Cerkiew greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy w Owczarach
Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary… Cerkiew greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy w Owczarach

Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary is the most valuable monument in Owczary village. It is the wooden temple from the half of 17th century. It was originally built as a Greek Catholic church used by Lemkos who lived in these areas. The church was rebuilt in 1710 and in 1783 the tower was added. After the second world war Lemkos minority was displaced and the temple was changed to the Roman Catholic church. In 1956 Greek Catholics returned to Owczary and since then the church has been used by both denominations. The church is built of wood and covered with shingles. The foundation of the temple was made of tree trunks cleared. Inside the church is the eighteenth century iconostasis. Since june 2013 the church is one of World Heritage Sites.

The Icon of st. Nicholas... Ikona św. Mikołaja
The Icon of st. Nicholas… Ikona św. Mikołaja

Cerkiew Greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Bogarodzicy w Owczarach jest najcenniejszym zabytkiem znajdującym się we wiosce Owczary. Jest to drewniana świątynia z połowy XVII wieku. Została ona pierwotnie zbudowana jako cerkiew greckokatolicka używana przez żyjących na tych terenach Łemków. Kościół został przebudowany w 1710 roku a wieżę dodano w 1783 roku. Po drugiej wojnie światowej Łemkowie zostali wysiedleni a świątynia została przekształcona w kościół katolicki. W 1956 roku grekokatolicy powrócili do Owczar i od tamtej pory świątynia jest użytkowana przez oba wyznania. Kościół jest zbudowany z drewna i pokryty gontem. Fundamenty kościoła wykonano z wykarczowanych pni drzewnych. Wewnątrz kościoła znajduje się ikonostas z XVIII wieku. Od czerwca 2013 roku kościół w Owczarach znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki… Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Sołuńskiego w Bodakach

The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki... Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Bodakach
The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki… Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Bodakach

Bodaki are located in the south-east part of Lesser Poland, near Polish-Slovak border. In this tiny village there are two antique temples. One of them is the church of st. Demetrius of Thessaloniki. It is relatively young wooden church. It was built in 1902. Nowadays it is Roman catholic church bur originally it was a Greek orthodox church used by Lemkos. After world war II Lemkos were displaced from the village so the Greek orthodox church was changed to Roman catholic church. Inside the church has preserved the original iconostasis. Near the church there is located a small parish cemetery.

The parish cemetery in Bodaki... Cmentarz parafialny w Bodakach
The parish cemetery in Bodaki… Cmentarz parafialny w Bodakach

Bodaki znajdują się w południo-wschodniej części województwa małopolskiego w pobliżu granicy polsko-słowackiej. W tej niewielkiej wsi znajdują się dwie zabytkowe świątynie. Jednym z nich jest kościół św. Dymitra Sołuńskiego. Jest to stosunkowo młody drewniany kościół. Został on zbudowany w 1902 roku. Obecnie jest to kościół katolicki lecz pierwotnie była to cerkiew greckokatolicka używana przez mniejszość Łemkowską. Po drugiej wojnie światowej Łemkowie zostali ze wsi wysiedleni więc cerkiew greckokatolicka została zamieniona w kościół katolicki. Wewnątrz kościoła zachował się oryginalny ikonostas. W pobliżu świątyni znajduje się niewielki cmentarz parafialny.

Bielanka village… Bielanka

 Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy

Bielanka is the village located in the east part of Lesser Poland, 100 km away from Krakow so you can get there in less than 2 hours. The village was settled in15th century by John Gladysz coat of arms griffin. According to legends citizens of Bielanka were engaged in the cultivation of flax and weaving. Also the birch tar produced in the village was very famous in whole country. Bielanka is one of the places in Poland where there are living Lemkos – even the village has double name Polish and Lemko. In Bielanka there are some monuments like Lemko crafts museum, fortified manor house from the first half of 16th century and the wooden Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care from the second half of 18th century renewed in 1913.

Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy
Greek-Catholic church dedicated to the Mother of God Care.. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy

Bielanka to wieś położona we wschodniej części województwa małopolskiego ok. 100 km od Krakowa, tak więc można się do niej dostać w niecałe 2 godziny. Wieś została założona w XV wieku przez Jana Gładysza herbu Gryf. Według lokalnych podań mieszkańcy Bielanki zajmowali się uprawą lnu i tkactwem. Również dziegieć produkowany w tej wsi był bardzo sławny w całym kraju. Bielanka to jedna z miejscowości w Polsce w której mieszkają Łemkowie, stosowane jest nawet dwujęzyczna nazwa wsi. W Bielance znajduje się kilka zabytków takich jak muzeum rzemiosła łemkowskiego, dwór obronny pochodzący z pierwszej połowy XVI wieku czy drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy z drugiej połowy XVIII wieku, odnowiona w 1913 roku.