Archiwa tagu: Kazimierz District

St. Trinity church… Kościół św. Trójcy

1 2

A piece of the history of Krakow is connected with the Kazimierz district that is not only a part of the Jewish history. Through many centuries there were evolving two religious – members of Israel heritage and Polish, Roman Catholic. An example of this fact is the St. Trinity church, located on Krakowska Street in the Kazimierz. This church is worth visitting because of the 18-th century interior, with beautiful colors and decorations.

3 4

Kawałek historii Krakowa związany jest dzielnicą Kazimierz, która jest częścią nie tylko żydowskiej historii. Przez wiele stuleci rozwijały się tutaj dwie religie – celebrujących izraelskie dziedzictwo oraz  polskich rzymskokatolików. Przykładem tego jest kościół św Trójcy, znajdujący się w ulicy Krakowskiej, na Kazimierzu. Kościół ten warto odwiedzić ze względu na jego XVIIIwieczne wnętrza pełne pięknych kolorów i sztukaterii.

kawiarnia Eszeweria – Eszeweria Pub

Jeden z magicznych pubów na krakowskim Kazimierzu, gdzie każdy stołek jest inny, a po zachodzie słońca ciemne wnętrza wypełnione są jedynie rozmową i blaskiem świec. Lokal w kształcie podkowy oferuje swoim klientom nie tylko wyjątkowy klimat ale też jedną z najlepszych kaw na Kazimierzu.

One of the magical pubs in the Kazimierz district, where every stool is different, and after sunset dark interiors are filled with only conversations and candlelight. The restaurant, that is in the shape of a horseshoe, offers its customers not only a unique atmosphere but also one of the best coffees in Kazimierz.

 

 

Święto Chleba … the Festival of Bread

   11009149_1100148763332349_2825963727804902386_n11425228_1100148566665702_5943966350014898773_n

Przez ostatni weekend w Krakowie na Placu Wolnica odbywało się XII Święto Chleba. Do stolicy Małopolski przybyli wystawcy z całej Polski. Prezentowali oni najrozmaitsze rodzaje pieczywa jak również różnego rodzaju produkty regionalne. Dodatkowo odbyły się występy muzyczno-artystyczne. Na krakowski Kazimierz przybyły także dzieci chcące nauczyć się sztuki pieczenia chleba, brały udział w warsztatach i poznawały tajniki pracy piekarza.

11169206_1100573829956509_6012118138127587956_n
obwarzanek…

11220142_1099687240045168_6382078643989227116_n

Over the last weekend in Kraków on the Wolnica Square took place the 12th Festival of Bread. A lot of food exhibitors came here to present all sorts of bread as well as local products.  There were also an amazing musical and artistics performances.  Many children came to Kazimierz district since they want to learn the art of baking bread.

Legendy Krakowskiego Kazimierza… Legends of Kazimierz

422997_362921150388451_1764534243_n

Na skraju ulicy Szerokiej znajduje się ogrodzone miejsce, na którym kiedyś znajdował się dawny żydowski cmentarz. Legenda opowiadam, że pochowano tam Żydów, którzy zapomnieli o Bożych przykazaniach.

Dawno temu na Kazimierzu żyła biedna sierota Chana oraz w sąsiednim domu zakochany w niej Dawid. Kiedy Dawid skończył 18 lat namówił ojca, by w jego imieniu poprosił o rękę Chany jak to za dawnych czasów czyniono. Obie rodziny się zgodziły na ożenek a ślub wyznaczono na piątek, przed rozpoczęciem szabatu. Co ważne, w sam szabat nie wolno urządzać ślubu ani wesela, bo ten dzień w całości poświęcony jest Bogu. Niestety młoda para nie przestrzegała tego nakazu i bawiła się w najlepsze. Rabin Mojżesz Isserles zwany Remu wychodził do nich z pobliskiej synagogi trzy razy by ich upominać. Ci nie posłuchali rabina i bawili się dalej. Wtedy Bóg objawił swój gniew i sprowadził burzę z piorunami, która pozbawiła życia Chan i Dawida wraz z gośćmi weselnymi. Na tym o to miejscu postanowiono zbudować cmentarz żydowski.

420717_363745663639333_1316749576_n

At the edge of the Szeroka Street  there is a fenced place where once in the past was the old Jewish cemetery. The legend says that the Jews buried there those who have forgotten rules given by the God.

A long time ago in Kazimierz lived a poor orphan Chan and in the neighboring house David who had fallen in love with her. When David turned 18 persuaded his own father to asked for the hand of Channah on his name. Both families agreed to marry and the wedding was set for Friday before the start of the Sabbath. Most importantly, at the time of the Sabbath it is not permitted to arrange a wedding , because this day is all given to God. Unfortunately, young couple did not comply with that order and had fun. Rabbi Moses Isserles called Remu went out to them from a nearby synagogue three times to admonish them. They did not listen to the rabbi and played on. Then God revealed His wrath and brought a thunder storm, which claimed the lives of Chan and David with the wedding guests. This was the reason to build a Jewish cemetery in this place

Sausage with tradition… Kiełbaska z tradycją

 

1One of the most famous points on the culinary map of Krakow is a sausage from „blue Nyska”. Nyska is an old-fashioned car which stays every night (besides Sunday) between 8.00pm an 3.00am near the Kazimierz. Grilled sausage with bum tastes fantastic and attracts tourists and people from many parts of Krakow. This tradition has been continued for 23 year already and probably will stay much longer.

Exact address: Hala Targowa (Market Hall) in Krakow, Grzegórzki Street 4

2Jednym z najbardziej znanych punktów na kulinarnej mapie Krakowa jest kiełbaska z „niebieskiej Nyski. Nyska to staromodny samochód, który staje co noc (oprócz niedzieli) od 20:00 do 3:00 w nocy obok Kazimierza. Grillowane kiełbaski z bułką smakują fantastyczne i przyciągają turystów i mieszkańców z wielu stron Krakowa. Tradycja ta trwa już od 23 lat i prawdopodobnie pozostanie jeszcze dłużej.

Dokładny adres: Hala Targowa w Krakowie, Grzegórzki 4

The Isaac Synagouge… Synagoga Izaaka

Isaak's Synagouge... Synagoga Izaaka
The Isaac Synagouge… Synagoga Izaaka

The Isaac Synagogue is located in Krakow’s Kazimierz District, on the corner of Kupa Street 18 and Isaac Street. The synagogue was, commonly known as Ajzyk Synagogue, founded by a wealthy merchant Isaac Jakubowicz (Ajzyk Reb Jekeles), who was for many years the senior of the Jewish community and a highly respected banker (the street running along of that synagogue was given his name). According to the inscriptions on the walls of the synagogue the idea of foundation this synagogue gave his wife Brajndla.

Today, the synagogue is a place of realization of original design of  Dominica Dybka, a project whose objective is to approximate the lost world of the Jews of Cracow, through documentary and historical films, meetings, concerts and exhibitions of Jewish music. In the synagogue there is located the Center for Jewish Education. Since 1997 synagogue is open for local people and tourists, who can watch inside extraordinary archival movies about Jewish life in pre-war Krakow and their extermination during World War II.

Isaak's Synagouge... Synagoga Izaaka
The Isaac Synagouge… Synagoga Izaaka

Synagoga Izaaka znajduje się w dzielnicy Kazimierz w Krakowie, na rogu ulic Kupa 18 i Izaaka. Synagogę tą powszechnie nazywano synagogą Ajzyka. Została założona przez zamożnego kupca Izaaka Jakubowicza (Ajzyk reb Jekeles), który od lat był seniorem gminy żydowskiej i szanowanym bankierem (ulica biegnąca wzdłuż tej synagogi otrzymał jego imię) . Według inskrypcji na ścianach synagogi pomysł na wybudowanie tej synagogi poddała mu jego żona Brajndla.

Obecnie synagoga jest miejscem realizacji oryginalnego projektu Dominika Dybka, projektu, którego celem jest przybliżenie zaginionego świata krakowskich Żydów, poprzez filmy dokumentalne i historyczne, spotkania, koncerty i wystawy muzyki żydowskiej. W synagodze mieści się w Centrum Edukacji Żydowskiej. Od 1997 Synagoga jest otwarta dla mieszkańców i turystów, którzy mogą zobaczyć w jej wnętrzu niezwykłe archiwalne filmy o życiu Żydów w przedwojennym Krakowie i ich eksterminacji w czasie II wojny światowej.

Isaak's Synagouge... Synagoga Izaaka
The Isaac Synagouge… Synagoga Izaaka

 

The Popper’s Synagogue…Synagoga Poppera

The Popper's Synagogue...Synagoga Poppera
The Popper’s Synagogue…Synagoga Poppera

Today we are not going far away from the Kazimierz District. We are staying on the „Szeroka Street” but this time we are visitting the Popper’s Synagogue.

Wolf Popper Synagogue (Stork) is located in Kazimierz District, on the Szeroka Street number 16. The synagogue was founded in 1620, by Wolf Popper, one of the richest Jewish merchants and financiers in Krakow. Popper’s name was widely known in the trade areas of central Europe. Next to the synagogue  there was built a cheder (religious sunday school).

Since 1996, during every Jewish Culture Festival in the synagogue take place artistic workshops Discovering Kazimierz”, during which the participants through art, learn about the history and culture of the Jewish Kazimierz. Today, the building is the house of art for young people. Here are also arranged exhibitions of local artists

The Popper's Synagogue...Synagoga Poppera
The Popper’s Synagogue…Synagoga Poppera

Dzisiaj nie odchodzimy zbyt daleko. Pozostajemy dalej na ulicy Szerokiej, ale tym razem odwiedzimy Synagogę Poppera.

Synagoga Wolfa Poppera (Bociana) jest usytuowana na krakowskim Kazimierzu, przy ul. Szerokiej 16.  Synagoga została ufundowana w 1620 r. przez Wolfa Poppera , jednego z najbogatszych kupców i finansistów żydowskich w Krakowie. Nazwisko Poppera było szeroko znane w sferach kupieckich środkowej Europy. Obok bożnicy fundator miał wybudować cheder(taki rodzaj szkółki niedzielnej).

Od 1996 r. podczas każdego z Festiwalów Kultury Żydowskiej w synagodze obywają się warsztaty artystyczne „Odkrywanie Kazimierza”, podczas których uczestnicy poprzez sztukę, poznają historię i kulturę żydowskiego Kazimierza. Obecnie w budynku mieści się pracownia plastyczna dla młodzieży. Urządza się tu też odbywają się wystawy lokalnych artystów