Archiwa tagu: Festiwal Kultury Żydowskiej

The Kazimierz district… Dzielnica Kazimierz

  21 3 4Something about the famous Krakow district… Kazimierz was a city separate from Krakow, founded in XIV century by Polish king Kazimierz the Great. From the beginning it was an area of two cultures – Jewish and Catholic. Also today it’s easy to see it – the north part has synagogues and the south one  beautiful gothic churches. In 19th century Kazimierz became a part of city Krakow . During II world war all Jewish citizen were banished from the district and their heritage was destroyed. Also in the communism perido in East Europe life in Kazimierz was not easy. Changes came after the end of the communism in Poland in 1989. The great impulse for the renovation of the district was the movie „Schindler’s list” by Steven Spielberg made in Krakow. Also another events like Jewish Culture Festival changed Kazimierz which today is a tourist attraction.

To get more information go to: http://www.inyourpocket.com/poland/krakow/sightseeing/jewishkrakow

5 6 7 8

O słynnej dzielnicy Krakowa słów kilka... Kazimierz był osobnym miastem ufundowanym w XIV wieku przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Od początku był obszarem stykania się dwóch kultur – żydowskiej i katolickiej. Również dziś łatwo to zauważyć w północnej stronie znajdują się synagogi a na południowej piękne gotyckie kościoły. W XIX wieku Kazimierz stał się częścią miasta Krakowa. W czasie II wojny światowej każdy z obywateli żydowskich został wypędzony z dzielnicy, a ich dziedzictwo zostało zniszczone. Również w latach komunizmu w Europie Wschodniej życie na Kazimierzu nie było łatwe. Zmiana nastąpiła po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku. Wielkim impulsem do odnowy  był film Lista Schindlera Stevena Spielberga kręcony w Krakowie. Również kolejne wydarzenia, takie jak Festiwal Kultury Żydowskiej zmieniły Kazimierz, który dziś jest atrakcją turystyczną.

Więcej informacji: http://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/kazimierz_zydowska_dzielnica_krakowa

The Jewish Coulture Festival… Festiwal Kultury Żydowskiej

 

1 2 3The Jewish Coulture Festival is an amazing event taking place in the Jewish district Kazimierz. For over a week in the city there are many meetings, seminars and concerts. The most popular is the last, always on Saturday. On the Szeroka Street takes place a big concert ongoing over 8 hours. Jewish artists from many parts of the world like Middle East, USA or Africa present amazing, multicultural sounds of music. During concert hundreds of people dance and spent time in atmosphere of lost, Jewish world in Krakow.

When: festival takes place always in late Juny and early July

To get more infromations go to: http://www.jewishfestival.pl/index,en.html

4 5 6Festiwal Kultury Żydowskiej jest niesamowitym wydarzeniem odbywającym się na Kazimierzu. Podczas ponad tygodniowego wydarzenia jest organizowane wiele spotkań, seminariów i koncertów. Najbardziej popularny jest ostatni, zawsze odbywający się w sobotę. Na ulicy Szerokiej ma miejsce wielki koncert trwający ponad 8 godzin. Artyści żydowscy z różnych części świata jak Bliski Wschód, USA czy Afryka prezentują niesamowite, wielokulturowe brzmienia muzyki. Podczas koncertu setki ludzi tańczą i spędzają czas w atmosferze utraconego, żydowskiego świata w Krakowie.

Kiedy: Festiwal odbywa się zawsze na przełomie czerwca i lipca

The Popper’s Synagogue…Synagoga Poppera

The Popper's Synagogue...Synagoga Poppera
The Popper’s Synagogue…Synagoga Poppera

Today we are not going far away from the Kazimierz District. We are staying on the „Szeroka Street” but this time we are visitting the Popper’s Synagogue.

Wolf Popper Synagogue (Stork) is located in Kazimierz District, on the Szeroka Street number 16. The synagogue was founded in 1620, by Wolf Popper, one of the richest Jewish merchants and financiers in Krakow. Popper’s name was widely known in the trade areas of central Europe. Next to the synagogue  there was built a cheder (religious sunday school).

Since 1996, during every Jewish Culture Festival in the synagogue take place artistic workshops Discovering Kazimierz”, during which the participants through art, learn about the history and culture of the Jewish Kazimierz. Today, the building is the house of art for young people. Here are also arranged exhibitions of local artists

The Popper's Synagogue...Synagoga Poppera
The Popper’s Synagogue…Synagoga Poppera

Dzisiaj nie odchodzimy zbyt daleko. Pozostajemy dalej na ulicy Szerokiej, ale tym razem odwiedzimy Synagogę Poppera.

Synagoga Wolfa Poppera (Bociana) jest usytuowana na krakowskim Kazimierzu, przy ul. Szerokiej 16.  Synagoga została ufundowana w 1620 r. przez Wolfa Poppera , jednego z najbogatszych kupców i finansistów żydowskich w Krakowie. Nazwisko Poppera było szeroko znane w sferach kupieckich środkowej Europy. Obok bożnicy fundator miał wybudować cheder(taki rodzaj szkółki niedzielnej).

Od 1996 r. podczas każdego z Festiwalów Kultury Żydowskiej w synagodze obywają się warsztaty artystyczne „Odkrywanie Kazimierza”, podczas których uczestnicy poprzez sztukę, poznają historię i kulturę żydowskiego Kazimierza. Obecnie w budynku mieści się pracownia plastyczna dla młodzieży. Urządza się tu też odbywają się wystawy lokalnych artystów

„Szalom” on Szeroka Street… Szalom na Szerokiej

P1060447
The Jewish Culture Festival (214) Concert on Szeroka Street, 20 minutes walk from the Globtroter… Festiwal Kultury Żydowskiej (2014) – koncert na ul. Szerokiej, 20 minut spacerem z Globtrotera

The 24th edition of the Jewish Culture Festival has ended last Saturday. It was finished, as every year, by the „Shalom”- the biggest concert of Jewish music in Cracow and the world! Again this year, there was no shortage of bands playing the former (older) Jewish music and groups playing more current music. The bands like Radio Trip, Deleon or Yiddish Princess played that evening. For seven hours, Szeroka Street turned into a huge stage where people from all around the world brought back the memory of the former inhabitants of Kazimierz. That was an excellent opportunity to see how much has changed in Kazimierz. I vividly remember what my mum used to tell me – that the Szeroka Street, in her time, was the most dangerous place in the whole Krakow. From the time of political transformation, a lot has changed here. Old crumbling buildings have been renovated. Turned into the hotels and restaurants. This place, with very bad reputation, over a few years has turned into one of the most frequented and visited places of Kazimierz. The main reason for this lies primarily in the historical value of this place, but also because – for 24 years it holds   Jewish Culture Festival, of which the Szeroka Street „Shalom” Concert is one of the most important points. Returning back to the concert. As I have already written, the presentation was amazing. However, this concert is not just about music, it is also an excellent opportunity for contact with other people and other nations. During those few hours, I’ve met many German, English, Spanish and Jewish people. This is a perfect example when the music can group in one place, at one time, many different nations. It’s a magical time when the music and the setting sun act in a way that the stereotypes, the prejudices and other negative thoughts about the strangers disappear. The scene was located right by the Old Synagogue. The people (Jews, Poles, Germans and others) were intertwined with each other, dancing to the beat of the Jewish music. Here, where almost 100 years ago, a great tragedy has been taking place (during the World War II), peace and respect has returned for the other person. No matter what nationality you were, only the desire to have fun has counted 🙂

P1060442
The Jewish Culture Festival (214) Concert on Szeroka Street, 20 minutes walk from the Globtroter… Festiwal Kultury Żydowskiej (2014) – koncert na ul. Szerokiej, 20 minut spacerem z Globtrotera

24 edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej dobiegła końca w ostatnią sobotę. Została ona zwieńczona, jak co roku Szalom na Szerokiej – największym koncertem muzyki żydowskiej
w Krakowie i na całym świecie! W tym roku nie zabrakło zespołów grających dawnej żydowskiej muzyki jak i też grup prezentujących bardziej współczesne piosenki. Zagrały takie zespoły jak Radio Trip, Deleon czy też Yiddish Princess. Na 7 godzin ulica Szeroka zmieniła się w ogromną scenę gdzie zespoły z całego świata przywróciły pamięć o dawnych mieszkańcach krakowskiego kazimierza. To doskonała okazja, aby zobaczyć jak wiele zmieniło się na Kazimierzu. Doskonale pamiętam jak mama opowiadała mi, że ulica Szeroka za jej czasów była najbardziej niebezpiecznym miejscem w całym Krakowie. Od czasów transformacji politycznej wiele się tutaj zmieniło. Dawne rozsypujące się kamienice zostały odnowione, zamieniając się przy tym w hotele i restauracje. Miejsce o bardzo złej sławie na przestrzeni kilku lat zmieniło się w jedno z najbardziej uczęszczanych i odwiedzanych punktów Kazimierza. Jednym z powodów tej sytuacji jest przede wszystkim wartość historyczna tego miejsca, ale także to, że od 24 lat organizowany jest na niej kulminacyjny punkt Festiwalu Kultury Żydowskiej, czyli Szalom na Szerokiej. Wracając jednak do samego koncertu. Tak jak już napisałem przedstawienie było niesamowite. Koncert ten to nie tylko muzyka. To także doskonała okazja na kontakt z innymi ludźmi, z innymi narodami. Podczas tych paru godzin spotkałem wielu Niemców, Anglików, Hiszpanów czy też Żydów. To przykład, kiedy muzyka może łączyć w jednym miejscu, w jednym czasie, wiele różnorodnych nacji. To magiczny czas, kiedy wraz z płynącą muzyką i zachodem słońca zachodzą stereotypy, uprzedzenia i inne siedzące w naszych głowach rzeczy na temat obcych ludzi. Podczas tego koncertu doskonale bawiłem się z każdą napotkaną osobą. Scena ulokowana była przy samej Starej Synagodze. Następnie stał wielki szereg ludzi a na końcu, tuż przy barierkach utworzyło się coś na rodzaj okręgu. Ten okręg stanowili ludzie spleceni ze sobą, tańczący w rytm muzyki żydowskiej. Byli tam Żydzi, Polacy jak i też Niemcy. Tu gdzie prawie 100 lat temu wydarzyła się wielka tragedia, jaką była II wojna światowa wrócił pokój i szacunek dla drugiej osoby. Nie ważne jakiej narodowości byłeś, jak tańczyłeś, liczyła się tylko i wyłącznie chęć zabawy 🙂