Archiwa tagu: Constitution Day

Święto Konstytucji 3 Maja… The Constitution Day

3 Maja to dla Polaków bardzo ważne święto. To właśnie 3 maja 1791 roku została uchwalona pierwsza w Europie a druga na świecie – po amerykańskiej – konstytucja. Jest ona dowodem tego, że nawet w tak trudnych okolicznościach jak rozbiory,  Polacy potrafili się zmobilizować.

Przez cały XVIII wiek Rzeczpospolita była w dużym stopniu uzależniona od mocarstw ościennych, przede wszystkim od Rosji.

Na przełomie lat 80 i 90  XVIII stulecia Rosja była zaangażowana w konflikty ze Szwecją i Turcją.  Jej zainteresowanie sytuacją w Polsce nieco osłabło i to właśnie był odpowiedni moment na krok ku reformom. Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej.
Historyczna sesja podczas, której wprowadzono konstytucje  obradowała 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim. Była pełna gwałtownych sporów i dramatyczne kłótni.  Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego.
3rd May is for Polish people a very important day. It was May 3, 1791 when the Polish Constitution was enacted as the first in Europe and second in the world after the US Constitution. It is a proof that, even in so difficult circumstances as losing country, Polish people were able to mobilize and to fight!

Throughout the 18h century Poland was in great point dependent from  neighboring powers, especially from Russia.
At the turn of the 80’s and 90’s of the 18th century, Russia was engaged in a conflict with Sweden and Turkey. Her interest in the situation in Poland has lowered and that was the right moment to move toward reforms. Constitution of May 3 was supposed to be a response to the bad internal and international situation of Polish country.
The historic session, during which the constitution was introduced took place on 3 May 1791 in the Senatorial Hall at the Royal Castle. The process of voting was full of violent conflicts and dramatic fights. Finally, the King swore the constitution on hand bishop of Krakow Felix Turski and constitution passed.