Archiwa tagu: cafe

„Cafe Szał”

„Cafe Szał” jest kawiarnią na piętrze sukiennic. Dzięki jej lokalizacji możemy odpoczywając od zwiedzania bądź pijąc poranną kawę  podziwiać uroki części krakowskiego rynku oraz Kościoła Mariackiego.

„Cafe Szał” jest jednym z niewielu tak wyjątkowych miejsc na krakowskim rynku. Serdecznie zapraszamy!

„Cafe Szał” is a cafe on the floor of the Cloth Hall. Thanks to its location we can relax from sightseeing or drink morning coffee and admire the charm of the Krakow Main Square and St. Mary’s Church.

„Cafe Szał” is one of the few unique places in the Krakow Market Square. You’re welcome!

 

DOMINIK

Wiosna, ach to Ty!… Spring – finally it is you!

The spring has come, outside is getting warmer and warmr so we can expect that in a moment, Krakow cafes will open spaces for outdoor seating. This makes it easier to observe the cultural life of the city,  people who spend their free time in the company. Sitting among beautiful monuments of Krakow is a fantastic opportunity to luxuriate the visit in our city.

Nadeszła wiosna,  na zewnątrz jest coraz cieplej, więc możemy się spodziewać, że lada chwila kawiarnie w Krakowie otworzą ogródki do siedzenia na zewnątrz. To sprawia, że łatwiej jest zauważyć życie kulturalne miasta, ludzi, którzy spędzają swój wolny czas w towarzystwie. Siedząc wśród pięknych zabytków Krakowa jest to fantastyczna okazja, aby rozkoszować się wizytą w naszym mieście.

 

Krakow style in social life… Krakowski styl w życiu towarzyskim

Many times we hear from Guests who are coming back to Krakow that one of the most characteristics elements of social life is so called „Krakow style„. What does it means? It is a climate and decor in an old-fashion charm. Cafes and pubs located in unique alleys and basements, full of old things. It all creates a special memories in visitors. We invite all who have not seen this before and those who have visited us and want to be part of those feelings once again.

Wiele razy słyszymy od naszych Gości, którzy wracają do Krakowa, że jedną z najlepszych cech  życia towarzyskiego jest tzw krakowski styl„. Co to znaczy? Jest to klimat i wystrój pełen uroku w starym stylu.  Kawiarnie i  puby zlokalizowane w niepowtarzalnych zaułkach i piwnicach, pełne starych przedmiotów. To wszystko tworzy szczególne wspomnienia w odwiedzających nas Gościach. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli okazji doświadczyć tego wcześniej i tych, którzy odwiedzili nas i chcą być częścią tych przeżyć raz jeszcze.