Archiwa tagu: Birkenau

The gate of death and railway platform – KL Birkenau… Brama śmierci i rampa kolejowa – KL Birkenau

The view of the gate of death and railway platform... Widok na bramę śmierci i rampę kolejową
The view of the gate of death and railway platform… Widok na bramę śmierci i rampę kolejową

In 1942 Nazis opened the largest death camp ever founded by them, KL Birkenau (Auschwitz II). It was located near occupied Polish town Oswiecim. Since 1940 in Oswiecim was active labor camp, KL Auschwitz. The prisoners made their way to the camp by trains. Here on the railway platform (Judenrampe) they were selected, some of them were killed immediately and the rest was directed to the camp through the gate of death. In 1944 tracks were extended beyond the gate of death and since then the selection took place already in the camp. In this death camp were murdered more than 1 mln people.

More informations you can find here.

Wreath at the end of railway platform in KL Birkenau... Wieniec na końcu rampy kolejowej w KL Birkenau
Wreath at the end of railway platform in KL Birkenau… Wieniec na końcu rampy kolejowej w KL Birkenau

W 1942 roku naziści powołali do życia największy ze wszystkich zbudowanych przez nich obozów zagłady, KL Birkenau (Auschwitz II). Był on położony w pobliżu okupowanego polskiego miasta Oświęcimia. Od 1940 roku w Oświęcimiu działał już obóz pracy, KL Auschwitz. Więźniowie przybywali do obozu pociągami. Tutaj na rampie kolejowej (Judenrampe) byli selekcjonowani, część z nich była zabijana od razu a reszta kierowana przez bramę śmierci do obozu. W 1944 roku tory zostały przedłużone za bramę śmierci i od tamtej pory selekcja miała miejsce już na terenie obozu. W tym obozie zagłady zamordowano ponad 1 mln ludzi.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Ruins of crematory in KL Auschwitz… Ruiny krematorium w obozie Auschwitz

Ruins of crematory No II in KL Auschwitz... Ruiny krematorium nr II w obozie Auschwitz
Ruins of crematory No II in KL Auschwitz II… Ruiny krematorium nr II w obozie Auschwitz II

During the second world war in Oswiecim Nazis built concentration camp called KL Auschwitz. It consisted of three parts Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) and Auschwitz III (Monowitz). Birkenau was the camp which was used to extermination prisoners, the death camp. At this camp there were the gas chambers and crematories where lost their lives over one million of people. There were four crematory and gas chamber complexes which had numbers from II to V and also two makeshif gas chambers called Red House (Bunker I) and White House (Bunker II). During the evacuation of the camp in january 1945 Germans blowed the gas chambers and crematories up. Nowadays in the museum of KL Auschwitz II there are only ruins of crematories and they never will be rubuilt.

Ruins of crematory No II in KL Birkenau... Ruiny krematorium nr II w obozie Birkenau
Ruins of crematory No II in KL Birkenau… Ruiny krematorium nr II w obozie Birkenau

Podczas drugiej wojny światowej naziści wybudowali w Oświęcimiu obóz koncentracyjny nazwany KL Auschwitz. Składał się on z trzech części Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) i Auschwitz III (Monowitz). Birkenau był obozem, który był wykorzystywany do eksterminacji więźniów, obozem śmierci. Na terenie tego obozu znajdowały się krematoria i komory gazowe, w których straciło swoje życie ponad milion osób. Istniały cztery kompleksy krematoriów i komór gazowych oznaczone numerami od II do V a także dwie prowizoryczne komory gazowe nazywane Czerwony Domek (Bunkier I) i Biały Domek (Bunkier II). Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku Niemcy wysadzili krematoria i komory gazowe w powietrze. Obecnie na terenie muzeum KL Auschwitz II znajdują się jedynie ruiny pozostałe po tych budynkach i nie zostaną one nigdy odbudowane.