Archiwa tagu: Auschwitz

Malopolska UNESCO World Heritage route… Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO

Ruins of the crematory in KL Auschwitz II (Birkenau)... Ruiny krematorium na terenie obozu Auschwitz II (Birkenau)
Ruins of the crematory in KL Auschwitz II (Birkenau)… Ruiny krematorium na terenie obozu Auschwitz II (Birkenau)
The view of the monastery in Kalwaria Zebrzydowska... Widok na Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej
The view of the monastery in Kalwaria Zebrzydowska… Widok na Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej

In Lesser Poland there are eight monuments which are included in UNESCO World Heritage List. One of them is located in Krakow and the rest is scattered throughout the Lesser Poland’s Voivodeship. Malopolska UNESCO World Heritage route is a project which connects all these places in one large hiking trail around Lesser Poland. You can see on this route Wieliczka Salt Mine, the Old Town in Krakow, KL Auschwitz in Oswiecim, churches in Lipnica Murowana, Binarowa, Sekowa and Debno, and the monastery in Kalwaria Zebrzydowska.

More informations you can find here.

The interior of the church of St. Michael Archangel in Binarowa... Wnętrze kościoła św. Michała archanioła w Binarowej
The interior of the church of St. Michael Archangel in Binarowa… Wnętrze kościoła św. Michała archanioła w Binarowej

W Małopolsce znajduje się osiem zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jeden z nich jest położony w Krakowie natomiast reszta jest rozsiana po całym terenie województwa małopolskiego. Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO to projekt, który łączy wszystkie te obiekty w jeden duży szlak turystyczny opasujący Małopolskę. Na jego trasie znajdują się Kopalnia Soli w Wieliczce, Stare Miasto w Krakowie, obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu, kościoły w Lipnicy Murowanej, Binarowej, Sękowej i Dębnie oraz klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

The Church of St. Philip and St. James in Sekowa... Kościół św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej
The Church of St. Philip and St. James in Sekowa… Kościół św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej
The Church of St. Leonard in Lipnica Murowana... Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
The Church of St. Leonard in Lipnica Murowana… Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

The gate of death and railway platform – KL Birkenau… Brama śmierci i rampa kolejowa – KL Birkenau

The view of the gate of death and railway platform... Widok na bramę śmierci i rampę kolejową
The view of the gate of death and railway platform… Widok na bramę śmierci i rampę kolejową

In 1942 Nazis opened the largest death camp ever founded by them, KL Birkenau (Auschwitz II). It was located near occupied Polish town Oswiecim. Since 1940 in Oswiecim was active labor camp, KL Auschwitz. The prisoners made their way to the camp by trains. Here on the railway platform (Judenrampe) they were selected, some of them were killed immediately and the rest was directed to the camp through the gate of death. In 1944 tracks were extended beyond the gate of death and since then the selection took place already in the camp. In this death camp were murdered more than 1 mln people.

More informations you can find here.

Wreath at the end of railway platform in KL Birkenau... Wieniec na końcu rampy kolejowej w KL Birkenau
Wreath at the end of railway platform in KL Birkenau… Wieniec na końcu rampy kolejowej w KL Birkenau

W 1942 roku naziści powołali do życia największy ze wszystkich zbudowanych przez nich obozów zagłady, KL Birkenau (Auschwitz II). Był on położony w pobliżu okupowanego polskiego miasta Oświęcimia. Od 1940 roku w Oświęcimiu działał już obóz pracy, KL Auschwitz. Więźniowie przybywali do obozu pociągami. Tutaj na rampie kolejowej (Judenrampe) byli selekcjonowani, część z nich była zabijana od razu a reszta kierowana przez bramę śmierci do obozu. W 1944 roku tory zostały przedłużone za bramę śmierci i od tamtej pory selekcja miała miejsce już na terenie obozu. W tym obozie zagłady zamordowano ponad 1 mln ludzi.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

The International Monument in Auschwitz… Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu Auschwitz

The International Monument in Auschwitz... Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu Auschwitz
The International Monument in Auschwitz… Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu Auschwitz

Oswiecim is best known in the world because of Auschwitz, former nazi concentration camp. It was established in 1940 by Germans. During the second world war Germans murdered there more than 1.5 milion people, mostly Jews. After the war, the museum was established at the site of the camp. In 1967 in KL Auschwitz II (Birkenau) International Monument was erected. The author of this monument is the Italian sculptor, Pietro Cascella. He died in 2008. With the design and construction of the monument also participated Italian architect, Giorgio Simoncini, and two Polish artists, Jerzy Januszkiewicz and Julian Pałka. In front of the monument there are 17 boards with description of the monument in different languages.

Boards in front of the monument... Tablice przed pomnikiem
Boards in front of the monument… Tablice przed pomnikiem

Oświęcim jest znany na świecie z uwagi na znajdujący się na jego terenie były nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz. Został on założony przez Niemców w 1940 roku. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy zamordowali w nim ponad 1,5 miliona osób, głównie Żydów. Po wojnie na miejscu dawnego obozu założono muzeum. W 1967 roku na terenie KL Auschwitz II (Birkenau) postawiono Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu. Autorem tego pomnika jest włoski rzeźbiarz Pietro Cascella. Zmarł on w 2008 roku. W projektowaniu i budowie pomnika brali udział również włoski architekt, Giorgio Simoncini, a także polscy artyści Jerzy Januszkiewicz i Julian Pałka. Przed pomnikiem znajduje się 17 tablic z opisem pomnika w 17 różnych językach.

Ruins of crematory in KL Auschwitz… Ruiny krematorium w obozie Auschwitz

Ruins of crematory No II in KL Auschwitz... Ruiny krematorium nr II w obozie Auschwitz
Ruins of crematory No II in KL Auschwitz II… Ruiny krematorium nr II w obozie Auschwitz II

During the second world war in Oswiecim Nazis built concentration camp called KL Auschwitz. It consisted of three parts Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) and Auschwitz III (Monowitz). Birkenau was the camp which was used to extermination prisoners, the death camp. At this camp there were the gas chambers and crematories where lost their lives over one million of people. There were four crematory and gas chamber complexes which had numbers from II to V and also two makeshif gas chambers called Red House (Bunker I) and White House (Bunker II). During the evacuation of the camp in january 1945 Germans blowed the gas chambers and crematories up. Nowadays in the museum of KL Auschwitz II there are only ruins of crematories and they never will be rubuilt.

Ruins of crematory No II in KL Birkenau... Ruiny krematorium nr II w obozie Birkenau
Ruins of crematory No II in KL Birkenau… Ruiny krematorium nr II w obozie Birkenau

Podczas drugiej wojny światowej naziści wybudowali w Oświęcimiu obóz koncentracyjny nazwany KL Auschwitz. Składał się on z trzech części Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) i Auschwitz III (Monowitz). Birkenau był obozem, który był wykorzystywany do eksterminacji więźniów, obozem śmierci. Na terenie tego obozu znajdowały się krematoria i komory gazowe, w których straciło swoje życie ponad milion osób. Istniały cztery kompleksy krematoriów i komór gazowych oznaczone numerami od II do V a także dwie prowizoryczne komory gazowe nazywane Czerwony Domek (Bunkier I) i Biały Domek (Bunkier II). Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku Niemcy wysadzili krematoria i komory gazowe w powietrze. Obecnie na terenie muzeum KL Auschwitz II znajdują się jedynie ruiny pozostałe po tych budynkach i nie zostaną one nigdy odbudowane.

Railway Wagons in Auschwitz Nazi Camp… Wagony kolejowe w obozie Auschwitz

Railway Wagon at Judenrampe in Auschwitz Nazi Camp... Wagon kolejowy na Judenrampe w obozie Auschwitz
Railway Wagons at Judenrampe in Auschwitz Nazi Camp… Wagony kolejowe na Judenrampe w obozie Auschwitz

Oswiecim (Auschwitz) is a town in the western part of Lesser Poland (Malopolska Region) 70 km away from Krakow. During the Second World War the Nazis established in this town a concentration camp. To transport people to this camp they used railway wagons  which were previously used for transporting cattle. Three of these original wooden railway wagons are now in Auschwitz. Two of them are at the Judenrampe which is located between camps Auschwitz I and Auschwitz II and the third one is in the camp Auschwitz II Birkenau. All three are monuments commemorating the extermination of Jews and people of other nationalities during World War II. For more information about this monuments see:

http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=730&Itemid=8

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Oświęcim to miasto znajdujące się w zachodniej części województwa małopolskiego ok. 70 km od Krakowa. Podczas drugiej wojny światowej naziści założyli tu obóz koncentracyjny. Do transportu ludzi do tego obozu używali wagonów, które wcześniej służyły do transportu bydła. Trzy z takich oryginalnych drewnianych wagonów znajdują się obecnie na terenie obozu Auschwitz. Dwa z nich są na Judenrampe, która mieści się pomiędzy obozami Auschwitz I i Auschwitz II a trzeci stoi na rampie w obozie Auschwitz II Birkenau. Wszystkie trzy są pomnikami upamiętniającymi zagładę Żydów i osób innych narodowości podczas drugiej wojny światowej. Więcej informacji o tych zabytkach można znaleźć tutaj:

http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=1083&Itemid=12