Gorczański’s National Park… Gorczański Park Narodowy

Gorce National Park was established in 1980. It was founded to protect many endangered species of animals and plants which can be found in Gorce Mountains Range and also to protect its beautiful landscape. The best known of animal species which are protected in this park are golden eagle, wolf, brown bear and fire salamander. The last one is also on the Gorce National Park’s logo. Outside the park there is the highest peak of Gorce Mountain Range, Turbacz Mountain. The most characteristic feature of the landscape of the Gorce National Park are forest clearings on which Polish highlanders are grazing sheeps.

Tourist shelter on the Turbacz Mountain near the border of Gorce National Park... Schronisko turystyczne na Turbaczu w pobliżu granicy Gorczańskiego Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy został założony w 1980 roku. Powołano go do życia w celu ochrony wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, które można znaleźć w Gorcach jak również by chronić ich piękny krajobraz. Najbardziej znanymi chronionymi zwierzętami tego parku są orzeł przedni, wilk, niedźwiedź brunatny czy salamandra plamista. Ta ostatnia znajduje się również na logo Gorczańskiego Parku Narodowego. Poza granicami parku znajduje się najwyższy szczyt Gorców, Turbacz. Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Gorczańskiego Parku Narodowego są polany leśne, na których polscy górale wypasają owce.

The Kiczora Mountain, part of Gorce National Park... Kiczora, część Gorczańskiego Parku Narodowego

Świnia na Wiśle…Pig on Vistula

Between Podgórze and Kazimierz district, while walking nearby the Vistula river we can find very interesting sculpture. It is a white marble pig on the stake of wood. It was designed by Mateusz Okoński in 2012 for Academy of Fine Arts in Krakow where he was a student. What is the meaning of this „pig”? Following the author this is the symbol of purification. It forces you to stay a while and think. To think about the famous sentence „Panta rhei”, the passage of time. It also has a meaning of purification. It is strongly connected to the place where it located.

Między Podgórzem i Kazimierzem w Krakowie, spacerując w pobliżu Wisły, możemy zauważyć bardzo ciekawą rzeźbę. Jest to biała marmurowa świnia, leżąca  na stosie, pośrodku Wisły.  Została ona zaprojektowany przez Mateusz Okońskiego w 2012 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie był uczniem. Jakie jest znaczenie tej „Świni”? Autor stwierdza, że jest ona symbolem oczyszczenia. Zmusza nas, aby zatrzymać się na chwilę i pomyśleć. Rozważyć sławną maksymę „Panta Rhei”. Ma ona również znaczenie oczyszczenia. Jest silnie związane z miejscem, w którym się znajduje.

Jewish Coulture Festival n Krakow…Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

 

The Jewish Coulture Festival is an amazing event taking place in the Jewish district Kazimierz. For over a week in the city there are many meetings, seminars and concerts. The most popular is the last, always on Saturday. On the Szeroka Street takes place a big concert ongoing over 8 hours. Jewish artists from many parts of the world like Middle East, USA or Africa present amazing, multicultural sounds of music. During concert hundreds of people dance and spent time in atmosphere of lost, Jewish world in Krakow.

Festiwal Kultury Żydowskiej jest niesamowitym wydarzeniem odbywającym się na Kazimierzu. Podczas ponad tygodniowego wydarzenia jest organizowane wiele spotkań, seminariów i koncertów. Najbardziej popularny jest ostatni, zawsze odbywający się w sobotę. Na ulicy Szerokiej ma miejsce wielki koncert trwający ponad 8 godzin. Artyści żydowscy z różnych części świata jak Bliski Wschód, USA czy Afryka prezentują niesamowite, wielokulturowe brzmienia muzyki. Podczas koncertu setki ludzi tańczą i spędzają czas w atmosferze utraconego, żydowskiego świata w Krakowie.

 

 

Beskid Wyspowy… Beskid Wyspowy Mountains

Beskid Wyspowy is on of the Polish ranges that exceeds 1000 meters above the seal level. You can reach this part of Poland even in one hour (up to one hour ana a half) drive from Krakow. Additional hour of walk takes you in such beautiful places like the one on the picture.

Beskid Wyspowy to jedno z polskich pasm górskich, które przekracza wysokości 1000 metrów n.p.m. W te rejony Polski można dostać się już w godzinę (nie więcej niż 1,5h) jazdy samochodem. Dodatkowa godzina pozwala znaleźć się w miejscach tak uroczych jak to na zdjęciu.

Small chapel overhanging the mountain river…. Kaplica na Wodzie

Small chapel overhanging the mountain river of St. Joseph the Worker is a wooden sacral monument which is located within the Ojców National Park.
The year of its creation dates back to 1901 and as the name says, the structure is located on the water between the two banks of the river called Prądnik.
Despite her advanced age, there are still celebrated Masses. It is worth mentioning that the Chapel on the Water is located on the Wooden Architecture Route in Malopolska.

 

Kaplica na wodzie pod wezwaniem św. Józefa Robotnika to drewniany zabytek sakralny który mieści się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Rok jej powstania datuje się na rok 1901 a jak sama nazwa mówi, konstrukcja ta znajduje się na wodzie, pomiędzy dwoma brzegami potoku o nazwie Prądnik.
Pomimo jej podeszłego wieku, nadal są w niej odprawiane msze święte. Warto wspomnieć, że Kaplica na Wodzie znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

 

Kraków – Miasto Królów… Krakow – The city of kings

Kraków jest miastem na prawach powiatu położonym w południowej Polsce. Liczba jego mieszkańców i powierzchnia są drugimi co do wielkości wartościami w kraju. Znane wielu turystom z popularnych zabytków takich jak Wawel, Rynek Główny, Barbakan czy Kościół Mariacki. Do 1596r. było to miasto stołeczne, a od roku 1000 do dziś jest to stolica diecezji krakowskiej.

To właśnie Kraków za sprawą króla Kazimierza Odnowiciela stał się główną siedzibą książęcą. Odbyło się tutaj wiele ważnych wydarzeń takich jak np. koronacja Władysława Łokietka w 1320 roku w Katedrze Wawelskiej.

Miasto Kraków od 2000 roku szczyci się tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

Krakow is the city with county rights situated in southern Poland. Its population and area are the second largest ​​in the country. Well known to many tourists for popular sites such as Wawel Castle, Main Market Square, the Barbican and St. Mary’s Church. To 1596 it was the capital city, and from the year 1000 until today it is the capital of the diocese of Krakow.

It was Krakow that thanks to King Casimir the Restorer became the main ducal seat. It held a number of important events such as Coronation of Ladislaus the Short in 1320 in the Wawel Cathedral.

The city of Krakow since 2000, has the title of the European Capital of Culture.