The Holy Cross Chapel…Kaplica Świętokrzyska

 

Holy Cross Chapel is one of the nineteen chapels in the Wawel  Cathedral. The chapel was built in 15th century and today it is a great example of the late gothic style in Poland. The very characteristic element is the russian-style frescoes. Also very interesting one is the gothic equipment, like beautiful triptych of St. Mary or a monument of Polish king Casimir Jagiellonczyk and his wife, queen Elizabeth. The monuments were made by famous artist of gothic style – Veit Stoss. To see chapel and cathedral building you can come to Krakow in every season.

Kaplica Świętokrzyska jest jedną z dziewiętnastu kaplic w Katedrze Wawelskiej. Kaplica została wybudowana w XV wieku, dziś stanowi doskonały przykład późnego gotyku w Polsce. Charakterystycznym elementem staroruskie freski. Również bardzo interesujące jest gotyckie wyposażenie np. piękny tryptyk Matki Bożej lub pomnik polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony, królowej Elżbiety. Nagrobki zostały wykonane przez słynnego artystę stylu gotyckiego – Wita Stwosza. Aby zobaczyć kaplicę i całą katedrę można przyjechać do Krakowa w każdym sezonie.

 

„It’s raining day… Deszczowy dzień…”

It’s raining day... allelujah it’s raining day… To be honest, most of us hates rain, dark days, cold, but when it’s spring we have to be ready for every possible weather. Let’s try to find some positivies some beauty and try to enjoy life even while it’s raining. At last everyone can just… I don’t know maybe „Singin’ in the rain, just singin’ in the rain…”

It’s raining day... allelujah it’s raining day… By być szczerym, większość z nas nie cierpi deszczu, ciemnych dni, zimna, ale podczas wiosny musimy być przygotowani na każdą możliwą pogodę. Spróbujmy jednak znaleźć jakieś pozytywy, jakieś piękno i rozkoszować się życiem nawet w deszczowe dni. Koniec końców każdy może… zaśpiewać deszczową piosenką: „Singin’ in the rain, just singin’ in the rain…”

Stained-glasses of Krakow… Witraże Krakowa

Churches, synagogues, public institutions, restaurants – in all of this buildings we can admire beautiful stained glasses. They present saint symbols, scenes or even flowers. We encourage to pay attention to them when you visit the Krakow.

Kościoły, synagogi, instytucje publiczne, restauracje w tych wszystkich budynkach możemy podziwiać piękne witraże. Najczęściej przedstawiają święte symbole, scenki czy nawet kwiaty. Zachęcamy do zwrócenia na nie uwagi podczas wizyty w Krakowie.

Colours of spring… kolory wiosny…

 

The Bugle Call of St. Mary’s Church… Hejnał Mariacki

Today we are moving to the Mariacki Church. On the top of  one of two towers every hour the trumpeter opens windows that face four corners of the world to play a magic song called Bugle Call, also known as St. Mary’s Trumpet Call or the Krakow Anthem (Polish: Hejnal Mariacki). Each time, a trumpeter plays firstly towards the Wawel Castle, then turns to the President of the City Office,  the third play is for Krakow Guest and Tourists. Finally, the trumpeter faces the office of the Fire MarshalIn ancient time the bugle call had a different role than today. At its sound the city gates were opened and closed,  the city woke up and went to sleep. The Bugle Call also warned against the enemy. According to legend, in 1241 the throat the trumpeter was pierced by an arrow of the Tartar bow. Since then, the melody suddenly stops.  Listening this call in an obligatory point during your’s stay in Krakow. So do not hesitate and visit us!

Dziś przenośmy  się do Kościoła Mariackiego. Na szczycie jednej z dwóch wież co godzinę trębacz otwiera kolejno okno zwrócone w kierunku czterech stron świata, aby zagrać magiczną melodię  nazywaną „Hejnałem MariackimZa każdym razem gra najpierw w stronę Wawelu, a następnie zwraca się w kierunku  siedziby Prezydenta Miasta.  Trzeci sygnał przeznaczony jest dla Gości i wreszcie kieruje swoją melodię w  miejsce, gdzie znajduję się biuro Komendanta Straży. W zamierzchłej przeszłości Hejnał pełnił nieco inną rola niż dzisiaj. Na jego dźwięk otwierano i zamykano bramy, miasto budziło się i szło spać i co najważniejsze jego odgłos ostrzegał przed wrogiem. Według legendy, w 1241 r. gardło trębacza zostało przebite strzałą z łuku tatarskiego. Od tego czasu, melodia nagle zatrzymuje  się w momencie gry. Wysłuchanie hejnału to obowiązkowy punkt podczas pobytu w Krakowie. Nie wahajcie się nas odwiedzić!

Wiosna, ach to Ty!… Spring – finally it is you!

The spring has come, outside is getting warmer and warmr so we can expect that in a moment, Krakow cafes will open spaces for outdoor seating. This makes it easier to observe the cultural life of the city,  people who spend their free time in the company. Sitting among beautiful monuments of Krakow is a fantastic opportunity to luxuriate the visit in our city.

Nadeszła wiosna,  na zewnątrz jest coraz cieplej, więc możemy się spodziewać, że lada chwila kawiarnie w Krakowie otworzą ogródki do siedzenia na zewnątrz. To sprawia, że łatwiej jest zauważyć życie kulturalne miasta, ludzi, którzy spędzają swój wolny czas w towarzystwie. Siedząc wśród pięknych zabytków Krakowa jest to fantastyczna okazja, aby rozkoszować się wizytą w naszym mieście.

 

„the Middle Ages… Średniowiecze…”

Middle Ages, dark ages. For some people it’s hard to imagine world without computers, many books, education, radio etc… But people used to handle their lifes without such facilities. Nowadays we like watching how the human race lived before our generation. Times were brutal, hunger, wars… but still many of us are charmed by the lifestyle of our ancestors.

Średniowiecze, wieki ciemne. Niektórym ciężko sobie wyobrazić życie bez komputerów, wielu książek, edukacji, radia itp… Ale ludzie radzili sobie w życiu i bez takich udogodnień. Obecnie lubimy oglądać jak żyła ludzkość przed nasza generacją. Czasy były brutalne, głód, wojny… ale mimo to wielu z nas jest oczarowanych stylem zycia naszych przodków.