„City of hundred churches… Miasto stu kościołów…”

City of hundred churches… that’s how some people call Krakow and I have to admit there is something in this sentence. Since the baptist of Poland, Krakow as a capital was one of the main catholic centers in our country. Near the main square you can find over ten churches, that were built in every architecture style. Main ornaments are The Altarpiece of Veit Stoss and stained glasses made by Stanislaw Wyspianski.

Miasto stu kościołów… właśnie tak niektórzy ludzi nazywają Kraków i muszę się zgodzić z tym zdaniem. Od czasu chrztu Polski, Kraków jako stolica był jednym z głównych ośrodków katolickich w naszym kraju. W pobliżu rynku można znaleźć ponad dziesięć kościołów, zostały wybudowane w każdym stylu architektoniczym. Głównymi zabytkami kościelnymi są ołtarz Wita Stwosza oraz witraże wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego.

Krakow from different perspectives… Kraków z różnych perspektyw

Most people visit Krakow „on the ground”. But our beautiful city might be seen from many other perspectives eg. from the towers, mountains and hills. We encourage you to get interested in this unusual way of admireingour King’s City 🙂

Większość osób zwiedza Krakówna ziemi”. Ale nasze piękne miasto może być widziane z wielu perspektyw np. z wież, gór i wzgórz. Zachęcamy do zainteresowania się tym niezwykły sposób, aby podziwiać nasze Królewskie Miasto🙂

Rainy Krakow… Deszczowy Kraków

Krakow in rainy and cold days also can be interesting. Sometimes it’s necessary to take an umbrella, hot beverage and good mood. Perhaps that’s all what you need to spend time in a pleasant way in every weather in our city 🙂

Kraków w deszczowe i chłodne dni także może być interesujący. Czasami jest konieczne, aby wyposażyć się w parasol, gorący napój i dobry nastrój. Być może to wszystko, co jest potrzebne, aby spędzić mile czas w każdej pogodzie w naszym mieście 🙂

„The spring awakeness… Przebudzenie wiosny…”

February is ending, we should feel the winter in the air outside our homes. So far this winter is very warm. Nature began to wake up. Grass, trees, even birds with their songs want to tell us „the spring is comming to town”.

Luty powoli się kończy, powinniśmy czuć zimę w powietrzu poza naszymi domami. Jak dotąd zima jest bardzo ciepła. Natura zaczęła się przebudzać. Trawa, drzewa, a nawet ptaki z ich śpiewem starają się nam powiedzieć „Wiosna przychodzi do miasta”.

 

„St. Valentine’s Day… Walentynki…”

How would the world look like without love? I’m sure i don’t want to live on the earth without this emotion, and is there a better day to celebrate love than the St. Valentine’s day? I guess not. So grab your wife, girlfriend or girl you really like and take her on a date <3

Jak wyglądał by świat bez miłości? Ja jestem pewien, że nie chciałbym mieszkać na ziemi gdyby to uczucie nie istniało, i czy jest lepszy dzień by świętować miłość niż Walentynki? Chyba nie. Więc złap swoją żonę, dziewczynę lub koleżankę, którą lubisz i zabierz ją na randkę <3

„Statues… Statuy…”

Statues, permanent ornaments in Krakow. Some of them have seen almost the whole history of the city. Some are younger but every pleases our eyes. Masterpieces made by anonymous or famous artists, they were, are and they will be here for many centuries.

Statuy, ponadczasowe ozdoby Krakowa. Niektóre z nich widziały prawie całą historie tego miasta. Inne młodsze ale wszystkie stworzone by cieszyć nasze oczy. Dzieła sztuki zrobione przez anonimów bądź słynnych artystów, one były, są i będą tu jeszcze przez wieki.

„Beauty arround us… Piękno w około…”

It’s a „wild world” we are living in. We have more money but less time to enjoy our lifes. In this rat race we should stop for a short while and look around us. We can find beuaty almost every corner. So my advice for today: let’s go searching not for money and fame but for the beauty hidden arround us.

Żyjemy w zwariowanych czasach. Mamy więcej pieniędzy ale mniej czasu na czerpanie radości z życia. W tym wyścigu szczurów powinniśmy zatrzymać się na krótką chwile i obejrzeć dookoła siebie. Możemy znaleźć piękno niemal w każdym zakątku. Moja rada na dziś: idźmy szukać nie pieniędzy, sławy ale piękna ukrytego dookoła nas.

St. Andrew’s Church… Kościół św. Andrzeja

kościół Andrzeja świt 2

Romanesque temple in the Old Town district located at Grodzka Street is one of the most interesting building in the history of Kraków. Founded at the end of 11th century was a very important place for the defence of citizens during the Tartar raid in 1241 . The St. Andrew’s Church and Royal Castle Wawel are the only buildings to withstand attack in that time.

Nowadays attention is drawn to two octagonal towers with the double arcaded windows (so-called biforium) and the beautiful baroque decoration of the interior. Great position to visit during the walk along the historical streets, starting from Globtroter Guest House.

kościół Andrzeja kwiaty

Romańska świątynia znajdująca się w dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Grodzkiej to jeden z najciekawszych budynków w historii Krakowa. Założona pod koniec XI-tego wieku stanowiła bardzo ważne miejsce podczas obrony obywateli w czasie najazdu tatarskiego w 1241 roku.  Kościół św. Andrzeja i Zamek Królewski na Wawelu są jedynymi budynkami, które przetrwały ówczesny atak.

Obecnie uwagę przykuwają dwie ośmioboczne wieże z podwójnymi arkadami okien (tak zwane biforium) i pięknym barokowym wystrojem wnętrza. Doskonałe miejsce do odwiedzenia w czasie spaceru wzdłuż historycznych ulic, wychodząc z Pokoi Gościnnych Globtroter.

„Fat Thursday… Tłusty czwartek…”

Fat Thursday is the one our my favorite days in carnival. Let’s be honest, is there any other day, when we can eat as much as we want to and simply just don’t care about the weight? That’s the beauty of this day. I wish I could write you more but… I am going back to enjoy my doughnuts 🙂

Tłusty Czwartek to jeden z moich ulubionych dni podczas karnawału. Bądźmy szczerzy, czy istnieje inny dzień, kiedy możemy jeść ile chcemy i nie przejmować się wagą? To właśnie piękno tego dnia. Chciałbym napisać Wam coś jeszcze ale… wracam rozkoszować się moim pączkiem 🙂

„Vistula our pride… Wisła nasza duma…”

Vistula – the longest Polish river. Rises at Barania Góra in the south of Poland and it empties into a Gdansk Bay of the Baltic Sea. This river splits our country in half, Vistula has seen our whole history, the greatest Polish cities, like Krakow, Warsaw, Gdansk, were found by it shore. That’s why I’m not affraid to say that Vistula equals Poland.

Wisła to najdłuższa polska rzeka. Jej źródło znajduję się na Baraniej Górze na południu naszego kraju a uchodzi do Zatoki Gdańskiej Morza Bałtyckiego. Wisła dzieli nasz kraj na dwie połowy, widziała całą historie naszego kraju, to właśnie na jej brzegach założono najwspanialsze polskie miasta takie jak Kraków, Warszawa, Gdańsk. Z tego właśnie powodu nie boje się powiedzieć, że Wisła równa się Polska.