„Folk costumes… Stroje ludowe”

Krakow’s folk costumes are for sure one of the most beautiful regionals costumes in Poland. They look great, are colorful, comfortable and handmade. Every man looks handsome and girls are just fabulous. This costumes can attract attention, can’t they?

Krakowskie stroje ludowe są, na pewno, jednymi z najpiękniejszych strojów regionalnych w Polsce. Wyglądają one (stroje) świetnie, są pełne kolorów, wygodne i ręcznie wykonane. Każdy mężczyzna wygląda w nim przystojnie a kobiety po prostu bajecznie. Te kostiumy potrafią zwrócić na siebie uwagę, prawda?

The Planty Park… Planty…

The Old Town in Krakow is surrounded by the Planty park, which was founded in the place of the city walls. Nowadays we can’t imagine the Old City without this park. We can find green plants, peace and animals right in the heart ok Krakow. Each one of us at least once in our lifes should take a walk here, see this beautiful place.

Stare Miasto w Krakowie otoczone jest Plantami, które powstały w miejscu dawnych murów miejskich. Obecnie nie możemy sobie wyobrazić Starego Miasta bez Plant. Możemy znaleźć tu zieloną roślinność, spokój oraz zwierzęta w samym środku Krakowa. Każdy z nas powinien choć raz w życiu pójść na spacer Plantami i zobaczyć to piękne miejsce.

Krakow’s streets… Krakowskie ulice

In winter Krakow‚s streets are not less attractive than in the spring or summer. They have different climate, more misty and mysterious and still full of propositions for travelers. Despite the rain, snow or wind you should definitely visit our city also in this season.

W zimie krakowskie ulice nie są mniej atrakcyjne niż wiosną lub latem. Mają inny klimat, bardziej mglistą i wciąż tajemnicze i nadal posiadają liczne propozycje dla turystów. Pomimo deszczu, śniegu lub wiatru powinno się odwiedzić nasze miasto również w tym sezonie.

 

Wieliczka Salt Mine… Kopalnia Soli w Wieliczce…

„Krakow by night… Kraków nocą…”

Since 21st December every next night will be shorter than the previus one. The longer day will bring us more positive energy, cheer us up but there is something magical about Krakow nights. Let’s appreciate the darkness and try to see as much in Krakow as it’s possible.

Od 21 grudnia każda kolejna noc będzie krótsza od poprzedniej. Dłuższy dzień da nam więcej pozytywnej energii, rozweseli nas, ale jest coś magicznego w krakowskich nocach. Doceńmy te ciemność i postarajmy się zobaczyć tak dużo Krakowa jak to tylko możliwe.

„Welcome snow… Witaj śniegu”

Krakow has finally become white. We have been waiting for a long time to see snow behind our windows. Now our city isn’t so grim, kids can build a snowman, take their sleighs and run towards the nearest hill. Put on your hat, gloves, warm sweater and go to enjoy the views.

Kraków stał się w końcu biały. Długi czas czekaliśmy by zobaczyć śnieg za naszymi oknami. Teraz nasze miasto nie jest już takie ponure, dzieci mogą ulepić bałwana, wyciągnąć sanki i biec w kierunku najbliższej górki. Załóż czapkę, rękawiczki, ciepły sweter i idź rozkoszować się widokami.

Winter in Cracow…. Zima w Krakowie…

Kolędowanie…. Carol-singing…

Tradition closely connected with Christmas…
Carols are sung at home and in church… One can also listen to performance of dressed-up carolles on Market Square, Wawel Hill and on the streets of the Old Town…in December and January…

Tradycja ściśle związana ze świętami Bożego Narodzenia …
Kolędy śpiewane są w domach i kościołach …
Można ich też posłuchać w wykonaniu kolędników czyli grup przebierańców na Krakowskim Rynku, Wawelu i na ulicach Starego Miasta … w grudniu i styczniu …

New Year in Krakow… Nowy Rok w Krakowie

1

This year we had opportiunity to see the fantastic festival of the music on New Year’s Eve again. We hope that all of our guests had incredible and memorable impressions. Celebrating 1st of January is great opportunity to make some New Year’s resolutions. Team of Globtroter Guest House analyses what our success was and what we can still improve. We hope that you will see the effects of our work and have a great time visiting us. So welcome in  advance and happy New Year! 🙂

2

W tym roku mieliśmy okazję ponownie przeżyć fantastyczny festiwal muzyki w Sylwestra. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi Goście odnieśli niesamowite i niezapomniane wrażenia. Obchody 1 stycznia to świetna okazja, aby zrobić kilka noworocznych postanowień. Jako ekipa Oficyny Gościnnej Globtroter analizujemy to co jest naszym sukcesem a co możemy jeszcze ulepszyć. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo mieć okazję dostrzec efekty naszej pracy odwiedzając nas. Tak więc zapraszamy z góry i szczęśliwego Nowego Roku ! 🙂