Collegium Maius

Collegium Maius, the oldest building of the oldest university in Poland – the Jagiellonian University. Comes from 15th century and represent the most beautiful side of our Alma Mater. Inside you can visit king’s hall, parliament of university, professors rooms or exhibitions with e.g. film prices of Polish director Andrzej Wajda (included Oscar).

Collegium Maius, najstarszy budynek najstarszej uczelni w Polsce – Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pochodzi z XV wieku i stanowi najpiękniejszą stronę naszej Alma Mater. Wewnątrz można odwiedzić salę królewską, uniwersytetu parlament, gabinety profesorskie czy wystawy z np nagrody filmowe polskiego  reżysera Andrzeja Wajdy (włącznie z Oscarem).