Christmas Market… Jarmark Bożonarodzeniowy

Very soon, in a couple of days on the Main Market will appear Christmas Market. The most characteristic place of Krakow will change into area full of delicious food, hot wine and beautiful souvenirs. If you visit us in the next weeks you should definitely feel this atmosphere. If not, we invite you to visit us next time 🙂

Już niedługo, w ciągu kilku dni na Rynku Głównym pojawi się Jarmark Bożonarodzeniowy. Najbardziej charakterystyczne miejsce w Krakowie zamieni się w przestrzeń pełną pysznego jedzenia, grzanego wina i pięknych pamiątek. Jeśli odwiedzisz nas w najbliższych tygodniach, powinieneś poczuć tę atmosferę.  Jeśli nie, zapraszamy do odwiedzenia nas następnym razem 🙂

Christmas Fair in Cracow… Jarmark Świąteczny w Krakowie…

27.11. – 27.12.2015…
Christmas Market at Kraków Main Market Square…
probably the best in Europe… fabulous food, heart worming hot wine and multitude of Christmas presents…
Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Głównym w Krakowie …
prawdopodobnie najlepszy w Europie … wspaniałe jedzenie, rozgrzewające wino z korzeniami i mnóstwo świątecznych prezentów …

Auction of Krakow Cribs… Aukcja Szopek Krakowskich

 

12274214_1194465337234024_8798897949911674194_n12003870_1194469010566990_8595564066840681666_n12278689_1194467110567180_5209815486013483115_n

Dnia 21 listopada 2015 o godz. 12.00 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się aukcja szopek.

Celem aukcji było promowanie szopek krakowskich, będących fenomenem miejskim i markowym produktem Krakowa,  wśród przedstawicieli lokalnego biznesu.

Szopka krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym. To połączenie bardzo ciekawych detali, które odzwierciedlają krakowskie zabytki. Oglądanie wspaniałych, wykończonych już szopek to wspaniałe przeżycie. Artyści dzięki swym wysiłkom co roku prezentują piękniejsze  i bardziej pracochłonne szopki.  Są to prawdziwe dzieła sztuki.

W Krakowie zwyczaj chodzenia i kolędowania z szopką w okresie Bożego Narodzenia rozpowszechnił się w XIX w. W czasie świąt krakowskie rodziny ozdabiały swoje salony nie tylko świątecznym drzewkiem, ale również kolorową szopką.

12249826_1194468453900379_3353778377694639356_n12274214_1194465337234024_8798897949911674194_n10409097_1194467347233823_1678764470269461742_n 

The auction was held on 21st November 2015 in the Historical Museum of Krakow. The important thing was to promote Krakow cribs, which is the urban phenomen and brand product of Krakow, among representatives of the local business.

Krakow crib is a unique thing. This is a combination of very nice touches that reflect Krakow’s historical monuments. Watching the spectacular, finished cribs is a great experience. Artists make a lot of effort to present every year even more beautiful cribs. They are true works of art.

In Krakow, people during the Christmas, have in their home not just beautifull Christmas tree. They have got also colourful crib.

Stained-glasses of Krakow… Witraże Krakowa

Churches, synagogues, public institutions, restaurants – in all of this buildings we can admire beautiful stained glasses. They present saint symbols, scenes or even flowers. We encourage to pay attention to them when you visit the Krakow.

Kościoły, synagogi, instytucje publiczne, restauracje w tych wszystkich budynkach możemy podziwiać piękne witraże. Najczęściej przedstawiają święte symbole, scenki czy nawet kwiaty. Zachęcamy do zwrócenia na nie uwagi podczas wizyty w Krakowie.

Lipowiec castle… Zamek Lipowiec

Lipowiec castle, built in 13th century is the part of route of The Trail of the Eagles’ Nests. Destroyed in 17th century by the Swedish army has never been renovated to the condition from the previous years. Today it is a beautiful ruin with a breathtaking views. Castle is located 40 km from Krakow and it is a nice option for the trip in the free afternoon.

Zamek Lipowiec został zbudowany w XII wieku jest częścią Szlaku Orlich Gniazd. Zniszczony w XVIII wieku przez szwedzkiego wojska nigdy nie został odnowiony do stanu z lat świetności. Dziś jest piękną ruiną z zapierającymi dech w piersiach widokami. Zamek położony jest 40 km od Krakowa i stanowi  miłą opcję na wycieczkę w wolne popołudnie.

Last signs of autumn.. Ostatnie oznaki jesieni

It’s November, full of autumn climat… When we decide to visit parks or go outside the city we can see beautiful symphony of colours. There are still leaves on the trees here. This is probably the last call to admire the view. Later we will be waiting for white, snowy perspective of winter 🙂

Mamy listopad, pełen jesiennego klimatu… Kiedy zdecydujemy się odwiedzić park lub udać się poza miasto, zauważymy piękną symfonię kolorów ponieważ nadal obserwujemy liście na drzewach. Prawdopodobnie jest to ostatni dzwonek, aby podziwiać te widoki. Później będziemy już czekać na białą, śnieżną perspektywę zimy 🙂

The Independence Day… Dzień Niepodległości

11th of  November is the symbolic day of the independence of Poland as a result of the I World War. After 123 years Poland was again on the maps of the Europe. Krakow, as every Polish city was celebrating this beautiful moment. We present some snapshots from the Old Town.

11 Listopada to symboliczny Dzień Niepodległości Polski będący wynikiem I wojny światowej. Po 123 latach Polska znowu na mapach Europy. Kraków, jak każde polskie miasto, świętuje ten piękny moment. Prezentujemy kilka migawek ze Starego Miasta.

Misty Krakow… Mglisty Krakow

During the last walk we have seen Krakow in a little bit different look – misty and magical. In autumn it’s very popular phenomenon. We encourage you to try to find time for it in your morning routine.

Podczas ostatniego spaceru mieliśmy okazje zobaczyć Kraków w nieco innej odsłonie mglisty i magiczny. Jesienią jest to bardzo popularne zjawisko. Zachęcamy, aby spróbować znaleźć na to czas w trakcie porannych czynności.

All Saints’ Day … Święto Wszystkich Świętych

All Saints’ Day – very important day in Polish tradition. In this time we recall saints in catholic belief who are now in heaven. But more important is our memory about those who are not with us any longer. Family and friends, we spent time in cemetery, light up the lamp and pray for their souls.

Święto Wszystkich Świętych bardzo ważny dzień w polskiej tradycji. W tym czasie wspominamy świętych  wiary katolickiej, którzy są teraz w niebie. Ale ważniejsza jest nasza pamięć o tych, którzy odeszli. Wraz z rodziną i przyjaciółmi zapalamy lampki i modlimy się za ich dusze.

Krakow style in social life… Krakowski styl w życiu towarzyskim

Many times we hear from Guests who are coming back to Krakow that one of the most characteristics elements of social life is so called „Krakow style„. What does it means? It is a climate and decor in an old-fashion charm. Cafes and pubs located in unique alleys and basements, full of old things. It all creates a special memories in visitors. We invite all who have not seen this before and those who have visited us and want to be part of those feelings once again.

Wiele razy słyszymy od naszych Gości, którzy wracają do Krakowa, że jedną z najlepszych cech  życia towarzyskiego jest tzw krakowski styl„. Co to znaczy? Jest to klimat i wystrój pełen uroku w starym stylu.  Kawiarnie i  puby zlokalizowane w niepowtarzalnych zaułkach i piwnicach, pełne starych przedmiotów. To wszystko tworzy szczególne wspomnienia w odwiedzających nas Gościach. Zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli okazji doświadczyć tego wcześniej i tych, którzy odwiedzili nas i chcą być częścią tych przeżyć raz jeszcze.