St. Mary’s Church… Kościół Mariacki

 

St. Mary’s Basilica – by many called the most beautiful Polish church. Built in the gothic style between 13th and 14th century. From the beginning it was planned as the representative church of Krakow. Decorations inside are mostly baroque but main and the most famous element of the basilica is the main altar. Designed and made by ingenious artist of late medieval Europe – Veit Stwoss – is one of the Polish national treasures. Spectacular scenes with the biggest one inside of altar – the sleeping of St. Mary – are combined in two styles: gothic workshop and renaissance subject.
The very important element is also the decoration of walls and vault. Designed by famous Polish artist of 19th century – Jan Matejko with the help of his two also very talented students – Stanislaw Wyspianski and Jozef Mehoffer.1

Bazylika Mariacka przez wielu nazywany najpiękniejszym polskim kościołem. Zbudowana w stylu gotyckim między XIII i XIV wiekiem, od początku planowana była jako reprezentacyjny kościół Krakowa. Wnętrze jest w większości barokowe, ale głównym i najbardziej znanym elementem bazyliki jest ołtarz. Zaprojektowany i wykonany przez genialnego artystę późnego średniowiecza w Europie Wita Stwosza, jest jednym z narodowych skarbów.  Spektakularne sceny z największą pośrodku ołtarza tj. zaśnięciem NMPsą połączeniem gotyckiego rzemiosła i renesansowej tematyki.
Istotnym elementem jest również dekoracja ścian i sklepienia. Zaprojektowana przez słynnego polskiego artystę XIX wieku Jana Matejkę z pomocą jego dwóch również utalentowanych studentów Stanisława Wyspiańskiego i Józef Mehoffera.

If you click here the door of this beautiful church will open for you…and don’t forget to pan up..

Festival Cracovia Danza… only in Cracow… tylko w Krakowie

Festival Cracovia Danza – the picture taken last year on the Wawel Hill  🙂 It takes place every year in July/August in Krakow.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festiwal Cracovia Danza – zdjęcie zrobione rok temu na Zamku Wawelskim  🙂 wydarzenie ddbywa się co roku na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie.

Pierogi… Dumplings

pierogi z wiśniami

Pierogi jest to jedna z najpopularniejszych potraw występująca w różnych odmianach  w Polsce, Litwie, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Chinach i Japonii oraz we Włoszech. Pierogi znane są w Polsce prawdopodobnie już od XIII w. Sprowadzone zostały przypuszczalnie z Dalekiego Wschodu poprzez Ruś. Podobno biskup Jacek Odrowąż zachwycił się ich smakiem podczas bytności w Kijowie i dzięki niemu zagościły w Polsce. W następnych wiekach pierogi w Polsce zrobiły oszałamiająca karierę, a jeszcze w okresie dwudziestolecia  międzywojennego nierzadko spotykane były wesela, na których jedynym daniem były właśnie one.

Pierogi (dumplings) is one of the most popular dishes in Poland, Lithuania, Russia, Belarus, Ukraine, China and Japan and Italy, available in different variations. Dumplings are known in Poland probably from the 13th century. They were imported probably from the Far East via Russia. Apparently, the bishop Jacek Odrowąż was delighted with their taste during his stay in Kiev and thanks to him they have appeared in Poland. In the following centuries dumplings in Poland made a stunning career, and even in the time between wars there were often seen the weddings where the only course were just dumplings.

Fabryka Schindlera… Oskar Schindler’s Factory

603410_501758173171414_368916987_n

Fabryka Schindlera stanowi obecnie jedną z największych atrakcji turystycznych Krakowa. Fabrykę w krakowskiej dzielnicy Podgórze założyło w 1937 r. trzech przedsiębiorców żydowskich. W momencie wybuchu wojny podupadły zakład produkcyjny przejął niemiecki przedsiębiorca Oskar Schindler, który utworzył tu Niemiecką Fabrykę Wyrobów Emaliowanych. Działała ona do 1945r. a produkowano w niej naczynia emaliowane, a z czasem również łuski i zapalniki do pocisków artyleryjskich i lotniczych. Przy produkcji Oskar Schindler zatrudniał początkowo głównie Polaków, jednak po utworzeniu getta krakowskiego zaczął on też na dużą skalę przyjmować do pracy Żydów. Po likwidacji getta Schindler utworzył na terenie fabryki podobóz obozu pracy w Płaszowie, a zatrudnieni w nim Żydzi mieszkali obok fabryki w dobrych warunkach.

Schindler’s Factory is now one of the biggest tourist attractions of Krakow. The factory in Podgorze district was founded in 1937 by three Jewish entrepreneurs. When the war broke manufacturing plant took over the German businessman Oskar Schindler who created there German Enamelware Factory. It operated until 1945. The factory production was focused on enameled dishes, and sometimes husks and fuses for artillery and air shells. In the production of Oskar Schindler employed initially mainly Poles, but after the formation of the Krakow Ghetto began on a large scale to take to work Jews. After the liquidation of the ghetto, Schindler created in the factory labor camp and employed Jews lived next to the factory with good conditions.

Krakowiaczek… Cracow Dance…

 

Krakowiaczek

Początkowo, taniec ten był tańczony jedynie przez lud wiejski. Z czasem jednak stał się tak popularny, że trafił nie tylko do bogatych domów mieszczańskich i na dwory szlacheckie, ale również rozprzestrzenił się na całą Polskę. W tej formie krakowiak pojawił się w XVIII wieku i oznaczał dwumiarowe tańce krakowskie. Z czasem taniec ten upowszechnił się, przenikając do muzyki symfonicznej i scenicznej. Wywodzi się z regionu krakowskiego i tańczy się go w żywym tempie.

 

Krakowiaczek (Cracow dance)

At the begining, the dance was danced only by the rural people. With time, it became also popular on the rich burgher houses and noble homes and also spread to the entire country. In this formkrakowiak’ appeared in the 18th century and it meant twice kind dances . Over time, the dance became widespread, penetrating to the symphonic ans stage music. It comes from the region of Krakow and it is danced fastly.

 

 

International Festival of Street Theatre… Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych…

Kościół św. Wojciecha… Church of St. Adalbert

Ten usytuowany na Rynku Głównym nieopodal ul. Grodzkiej kamienny kościół jest jedną z najstarszych budowli tego typu w Polsce. We wczesnej historii miasta Kościół Św. Wojciecha był miejscem kultu. Przybywali tutaj kupcy podróżujący po całej Europie Stał się on także miejscem spotkań obywateli i szlachty.

This church located on the intersection of the Main Market Square and Grodzka Street is  one of the oldest stone churches in Poland. Throughout the early history of Kraków the Church of St. Adalbert was a place of worship first visited by merchants travelling from across Europe. It was a place where citizens and nobility used to meet.

 

Pałac Pugetów… Palace of Puget Family

z14189114Q,Palac-Pugetow

Pałac Pugetów

Został on zbudowany w latach 1874-1875 na zlecenie Konstantego barona de Puget. Nawiązuje do renesansu francuskiego, stanowi jedyny w Krakowie w pełni zrealizowany pałac miejski.

Trochę historii tego budynku:

  • 1911-1918 – oddział żandarmerii (wówczas na terenie ogrodu wybudowano nowe stajnie dla 44 koni i tylną, dwupiętrową oficynę służącą jako koszary dla 208 ludzi),
  • 1918-1936 – policji konnej i starostwa krakowskiego,
  • 1936-1939 – sądu grodzkiego,
  • 1939-1945 – niemieckiej policji kryminalnej,
  • 1945-1960 – sądu grodzkiego, później powiatowego,
  • 1960-1968 – prokuratury powiatowej i wojewódzkiej,
  • 1968-1970 – urzędu zdrowia,
  • 1971-1991 – miejsce różnych instytucji

Puget Palace

It was built in the years 1874-1875 at the request of Baron Konstanty de Puget. It refers to the French Renaissance and in Krakow is the only fully realized the City Palace.

A little history of this building:

1911-1918 – a branch of the military police (then in gardens built new stables for 44 horses and rear, two-storey outbuilding serving as barracks for 208 men),
1918-1936 mounted police and county of Krakow,
1936-1939 Magistrates court,
1939-1945 the German criminal police,
1945-1960 Magistrates court, later the county,
1960-1968 district and regional prosecutor’s office,
1968-1970 Health Authority,
1971-1991 a venue for various institutions

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

557858_549956995018198_180535374_n

Sadzawka Św. Stanisława na Skałce

Na dziedzińcu Klasztoru na Skałce znajduje się sadzawka św. Stanisława zwana też inaczej Kropielnicą Polską. Na środku stoi barokowa figura biskupa, z pierwszej połowy XVIII wieku. Legenda mówi, że do dawnej sadzawki zostało wrzucone ciało św. Stanisława i przez 3 dni pilnowały go orły. Wtedy też rozpoczęła się sława wody z tej źródła. Miała mieć właściwości uzdrawiające, a szczególnie dla skóry i oczu. Wiara w jej moc przetrwała aż do dziś. Przybywają tu pielgrzymi z całej Polski, by doświadczyć łaski uzdrowienia.

The Pond of st. Stanislaus on the Rock
In the courtyard of the Monastery on the Rock there is a pond named from st. Stanislaus otherwise called Polish Stoup. In the middle there stands a Baroque statue of the bishop, from the first half of the 18th century. Legend says that the body of st. Stanislaus had been thrown to the former pond and for 3 days eagles guarded him. Then the water began to be famous. People believed that it has the  healing properties, particularly for skin and eyes. Faith in the power survived until today. To this place come from all over Poland pilgrims to experience the grace of healing.