Wielka Parada Smoków … Great Dragons Parade

 

Wielka Parada Smoków to niezwykłe wydarzenie plenerowe organizowane przez Teatr Groteska. Setki ludzi wychodzą na ulice aby podziwiać wykonane przede wszystkim przez dzieci smoki.  Jednego dnia przepływają one Wisłą a drugiego w pięknym pochodzie docierają do Rynku Głównego gdzie oceniane są przez jury.  Spośród wszystkich wybierany jest „najpiękniejszy Smok Parady”.

Great Dragon Parade is an unusual open-air event organized by Theatre Groteska. Hundreds of people take part in it and have possibility to see dragons mostly made by children. One day they crossed the Vistula river and on the second during a beautiful march they reach the Main Market Square where the jury chooses „the most beautiful Dragon”.

Więcej na…. for more more click:  http://www.paradasmokow.pl/

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Lajkoniku

Dawno temu Polska toczyła liczne wojny z hordami tatarskimi. Podczas jednego ze swoich  najazdów Tatarzy dotarli aż w okolice Krakowa. Pod miasto niepostrzeżenie zakradły się tatarskie wojska. Tam też spostrzegli ich flisacy. Napadli na śpiących Tatarów, ratując w ten sposób miasto przed grabieżą. Następnie przebrali się w azjatyckie stroje i wjechali na zdobycznych koniach do miasta, budząc początkowo przerażenie, później zaś radość mieszkańców. Burmistrz Krakowa ogłosił wówczas, że na pamiątkę tego wydarzenia raz do roku do miasta wjeżdżał będzie flisak przebrany za chana tatarskiego (czyli Lajkonik) na czele orszaku.

943585_653788061301757_1101018066_n 10478683_889270974420130_8168279695087164755_n

The Legend of Lajkonik

Long ago, Poland was fighting numerous wars with Tartar hordes. During one of the invasions, Tatars went very near of Krakow. There, they were seen by „Flisacy” soldiers. They attacked the sleeping Tartars and saved the city from plunder. Then they took  the Tatars clothes and rode on captured horses into the city, Firstly arousing horror, and later the joy of the residents. The mayor of Krakow announced that to commemorate this event once a year to the city will ride „Lajkonik as a Tatar khan at the head of the procession!

Procesja Bożego Ciała… Corpus Christi Procession

 Procesje Bożego Ciała, przypadają na 60 dni po Wielkanocy (zawsze w czwartek). W Krakowie najbardziej znana rozpoczyna się z Katedry na Wawelu a kończy na Rynku Głównym. Zgodnie z tradycją na trasie znajdują się cztery ołtarze przyozdabiane w piękny sposób, przy których czytane są fragmenty Pisma Świętego. W tym roku procesja będzie mieć miejsce 4 czerwca i wyruszy około 11.00 z Wawelu.

Corpus Christi Processions are celebrated 60 days after Easter (always on Thursdays). In Krakow, the most popular begins from the Wawel Cathedral and ends on the Main Market Square. Follow a Christian tradition four beautifully decorated altars are located on the route.  Fragments of Holy Bible are reading there. This yeat the prosessions is taking place on 4th June and starts around 11.00am on the Wawel Hill.

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Wandzie co nie chciała Niemca

W Krakowie stoi Kopiec Wandy, z którym jest związana jest bardzo ważna legenda. Przez wiele lat Krakowem rządził ukochany przez poddanych książę Krak lecz po śmierci nie pozostawił męskiego potomka. Miał tylko jedyną córkę – Wandę. I to właśnie ona miała objąć tron po ojcu.  Była mądrą, sprawiedliwą i dobrą władczynią, czym szybko zdobyła serca swych poddanych. Zaś wieści o jej urodzie rozeszły się po świecie. Doszły aż do niemieckiego księcia Rydygiera. Ogłosił on, że jeżeli Wanda nie przyjmie jego ręki – on napadnie Kraków. Wanda, nie chcąc narażać miasta na niebezpieczeństwo, wybrała śmierć zamiast małżeństwa z księciem. Rzuciła się do Wisły, a naród by upamiętnić jej poświęcenie usypał kopiec.

 

The legend of princess Wanda
There stands in Krakow the mound of princess Wanda which is very important for the history of Krakow. For many years, Krakow was ruled by the prince Krak who had not left a male heir. He had only a daughter WandaAnd after her father death she had to rule. She was wise, fair and good ruler. She quickly won the hearts of her people.  The news of her beauty spread throughout the world. The rumuros came even to the German prince Rydygier. He announced that if Wanda did not accept his hand he would invade Krakow. Wanda did not wanted to expose the city to the danger, so she has chosen to die rather than marry a prince. She threw herself into the Vistula river. The nation to commemorate her sacrifice builed a mound of her name.

 

St Mary’s Basilica… The High Altar by Veit Stos… Bazylika Mariacka…Ołtarz Wita Stwosza

If you click here the beautiful Altar will open for you…and don’t forget to pan up..

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o Wieżach Kościoła Mariackiego

Bardzo ważnym elementem krakowskiego rynku jest Kościół Mariacki, na który składają się dwie wieże. Są dwie wieże; wyższa – ta gdzie grany jest hejnał oraz niższa – w której znajduję się dzwonnica. Nie zachowały się żadne oficjalne dokumenty, które by tłumaczyły nierówność budynku. Znana jest tylko legenda, że wieże te budowane były przez dwóch braci słynnych murarzy, którzy pod koniec XIII wieku zaczęli budowę. Kiedy młodszy brat zorientował się, że jego wieża rośnie wolniej niż wieża starszego brata, postanowił go zamordować. Jednak wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju i w niedługim czasie rzucił się z wieży. Nóż, którym zamordował swojego brata do dzisiaj wisi w Sukiennicach.

The Legend of St. Mary’s Church Towers

A very important element of the Market Square in Krakow is the St. Mary’s Church witch the two towers. Thus, there is a greater where is played the bugle call and a second, smaller, where is the bell. There are not any official documents that explained the diffrences in the building. There is only a legend that towers were built by two brothers famous masons who in the late thirteenth century began to build this church. When the younger brother realized that his tower tower grows more slowly than his older brother, he decided to murder him. But remorse did not give him peace and soon threw himself from the tower. The knife, which he killed his brother is still hanging in the Cloth Hall.

Krakowskie dorożki … Krakow carriages

Krakowskie dorożkiCracow carriages

Krakowskie dorożki używane były dawniej właściwie jako jedyny środek transportu w mieście. Rozwój komunikacji doprowadził jednak do ograniczenia ich liczby.  Dorożki, które mają dziś swój postój pod Kościołem Mariackim na Rynku Głównym służą przede wszystkim celom turystycznym.  Z pewnością pozostaną na długo jednym z wielu symboli miasta.

Krakow carriages were practically previously used as the only way to travel around the city.  Due to development of transport their amount reduced. Nowadays  carriages located next to St. Mary’s Basilica on the Main Square are mostly used as a tourist attraction.  For sure they will stay as one of the symbols of Krakow for many more years.

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

1012245_958132717533955_5947102003774065965_nLegenda opisuje historię gdy na książęcym tronie zasiadł Henryk IV Prawy.  Zapragnął on zjednoczyć wszystkie ziemie księstwa Polskiego, ale nie miał na to pieniędzy. Książę udał się, więc do słynnej wróżki, która obiecała mu swą pomoc.  Swoją mocą zamieniła książęcą drużynę w gołębie. Obsiadły one kościół Mariacki i zaczęły wydziobywać kamyki, które spadając na ziemię zamieniały się w złote monety i trzeba było je zbierać do koszy. Książę ze złotem wyprawił się do Rzymu po poparcie papieża. Ale po drodze ucztował, bawił się i stracił pieniądze. Nigdy już nie wrócił do Krakowa, a jego drużyna pozostała zaklęta. Do tej pory jego rycerze czekają na niego w nadziei, że kiedyś zostaną odczarowani.

The legend begins  when the prince Henry IV Prawy claimed the throne. He wanted to unite all the Polish lands, but did not have the money for this. So the prince went to the famous witch, who promised him a support. She turned his soldiers to pigeons. They covered St. Mary’s Church and began peck the walls. Little stones  which falled down on the ground turned into gold coins and people had to collect them into the big bins. The Prince took the gold and went to Rome for the Pope’s support. But on the way he feasted, played and lost money. He have never returned back to Krakow and his team remained as pigeons. Until now, his knights are waiting for him in the hope that one day they will be human again!

Stained glass windows…Witraże

 

Krakow churches, restaurants, buildings… They all have something in common and not only in historical context but also because of the presence of stained glass windows, so characteristic for many buildings in Krakow. Stained glasses were most popular at the turn of 19th and 20th century. Nowadays this kind of art slowly disappears so it’s especially important to save so much as it is possible to be.

 Krakowskie kościoły, restauracje, kamienice Wszystkie te miejsca są połączone nie tylko kontekstem historycznym, ale także obecnością witraży, tak charakterystycznych dla wielu budynków w Krakowie. Witraże były najbardziej popularne na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie tego rodzaju sztuka powoli zanika więc jest szczególnie ważne, aby zachować ich tak dużo jak to możliwe.