Turbacz mountain… Góra Turbacz

 

Turbacz Mountain is the highest peak of Gorce Mountain Range with the height of 1310 m above the sea level. Gorce and Turbacz as a destinantion are especially popular with tourists because of quite close location from Krakow and not very demanding climbing. If you want to plan a trip you can take into consideration the opportunity of accommodation in the mountain hut on Turbacz. Walking routes on the Turbacz are available all year round.
The culmination of your excursion will be a beautiful view on Tatra Mountains, the highest mountain range in Poland.

Turbacz (1310 m n.p.m.) to najwyższy szczyt pasma  Gorców. Zarówno Turbacz jak i Gorce jako cel wycieczek są szczególnie popularne wśród turystów ze względu na dość bliskie położenie od Krakowa i  niewysoki poziom trudności wspinaczki. Jeśli chcesz zaplanować wycieczkę, możliwe jest  wzięcie pod uwagę  noclegu w górskim schronisku na Turbaczu. Trasy na Turbacz są dostępne przez cały rok.
Kulminacją wyprawy będzie piękny widok na pasmo Tatr, najwyższych gór w Polsce.

 

The Kosciuszko Mound… Kopiec Kościuszki

 

Kopiec Kościuszki kaplica 2One of four Krakow’s mounds. Not the oldest one but probably the most popular. Located in green mountain range in west side of the city. This former austrain citatadel today is a goal of weekend family walks and the memorial of the famous Polish hero of 18th century – Tadeusz Kościuszko. The mound is the best place to take a look of the city; the view is really worth going up the hill.

Kopiec Kościuszki kaplica z góryJeden z czterech kopców krakowskich. Nie najstarszy, ale prawdopodobnie najbardziej popularny. Położony w zielonym paśmie górskim w zachodniej części miasta. Ta była austriackie cytadela dzisiaj jest celem weekendowych rodzinnych spacerów oraz pamiątką słynnego polskiego bohatera XVIII-tego wieku Tadeusza Kościuszki. Kopiec jest najlepszym miejscem, aby spojrzeć na miasto  góry; widok jest naprawdę wart wspięcia się na wzgórze.

Rękawka Medival Festival… Festiwal Rękawka

 

The Festival takes place after Easter in Krakow at the foot of the Krakus Mound, the oldest and one of four mounds in Krakow. Inspired by historical context of surroundings: full of legends of slavic magic, witches and history of legendary founder of city Krakow – Krakus. During event you can enjoy many of colourful plays and just spend time in festival atmosphere. During festival, groups of historical reconstruction present medieval life, show of fight and technics of e.g. lightning bonfire or cooking medieval dishes.

To get more information go to: http://www.mydestination.com/krakow/events/73162171/rekawka-7-april-2015

Festiwal odbywa się po Wielkanocy u stóp Kopca Krakusa, najstarszego i jednego z czterech kopców w Krakowie. Inspirowany historycznym kontekstem okolicy: pełnego legend słowiańskich, magii, czarownic i historii o legendarnym założycielu miasta Krakowa – Krakusie. Podczas imprezy można korzystać z wielu kolorowych zabaw i po prostu spędzić czas w festiwalowej atmosferze. Podczas wydarzenia grupy rekonstrukcji historycznych prezentują życie ludzi średniowiecza, pokazy walki i techniki, np.  rozpalania ogniska i gotowania potraw średniowiecznych.

Więcej informacji: http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/30081/tradycyjne-swieto-rekawki-na-kopcu-krakusa-2015

Domes and towers… Kopuły i wieże

 

During walks in the Old Town, looking upon on the tops of the buildings we can notice very interesting domes and towers of churches and chapels. This view is especially picturesque from Podgórze district located on another side of the Vistula river or from the Krakus Mound.

Podczas spacerów po Starym Mieście, patrząc do góry na szczyty budynków można zauważyć bardzo ciekawe kopuły i wieże kościołów i kaplic. Ten widok jest szczególnie malowniczy z Podgórza, dzielnicy znajdującej się po drugiej stronie rzeki Wisły lub z Kopca Krakusa.