Easter Fair… Jarmark Wielkanocny

 

Only couple of days left to Easter. The atmosphere of this magical time is perceptible also because of Easter Fair on Krakow’s Main Square. As every single year, small and stylish wooden stalls offers beautiful decorations and very delicious local cuisine. It’s necessary to visit this place during your stay at this time in Krakow.

Tylko kilka dni do Wielkanocy. Atmosfera tego magicznego czasu  jest odczuwalna również ze względu na Jarmark Wielkanocny odbywający się na krakowskim Rynku Głównym. Jak każdego roku, małe i stylowe drewniane stragany oferują piękne dekoracje świąteczne i bardzo smaczne dania kuchni lokalnej. Będąc w Krakowie w tym okresie koniecznie trzeba wziąć udział w tym wydarzeniu.

Breakfast Fair in Krakow… Targ śniadaniowy w Krakowie

 

Former main railway station today has become a place of the new city initiative like breakfast fair is. The very pleasant event giving opportunity to eat delicious dishes and get inspiration for the rest of the day.
This kind of events is a great opportunity of spending times in the visitting city – to learn about new culture. We encourage you to look for some regular events during your stay in Krakow. It’s really worth making effort 🙂

Budynek dawnego dworca głównego dziś stał się miejscem nowych inicjatyw miejskich, takich jak Targ Śniadaniowy. To bardzo przyjemne wydarzenie dające okazję spróbowania pysznych dań i  inspiracji na resztę dnia. Tego rodzaju imprezy to świetna okazja spędzania czasu w odwiedzanym mieście, aby poznać nową kulturę. Zachęcamy do poszukiwania cyklicznych imprez w czasie Państwa pobytu w Krakowie. Zysk wart wysiłku 🙂

Iron bars… Kraty

 

After previous posts about different elements of Krakow‚s street, today we want to present you the iron bars. Many times they recall historic character of the buildings which we don’t recognise. Maybe next time you will get interested and find new attraction? 🙂

Po poprzednich postach na temat elementów architektury krakowskich ulic, dziś chcemy zaprezentować kraty. Często przypominają o historycznym charakterze danego budynku, którego nie dostrzegamy. Może następnym razem zainteresujecie się Państwo którymś budynkiem i odnajdziecie nową atrakcję ? 🙂

Zapiekanka from Krakow… Krakowska zapiekanka

 

2One of Krakow’s cuisine tradition is Polish-style pizza called in Polish „zapiekanka”.  It is very popular type of food in Krakow, served directly from the furnace and associated with the Jewish district Kazimierz. „Zapiekanka” is not the part of the jewish cuisine but location of the sale of zapiekanka in the heart of this amazing, historical area for sure helps in tasting. If you ask Cracovians what to eat in Kazimierz, except hummus, you will hear „zapiekanka”! 🙂

Location: Kazimierz, Plac Nowy (New Square)

1Jedną z krakowskich tradycji kulinarnych jest polska pizza czyli ‚zapiekanka’.  Jest ona bardzo popularną formą jedzenia w Krakowie, serwowaną bezpośrednio z pieca i kojarzoną z naszym mieście głównie  z żydowską dzielnicą Kazimierz. Zapiekanka nie pochodzi z kuchni żydowskiej, ale lokalizacja jej sprzedaży w sercu tego wspaniałego, historycznego obszaru na pewno pomaga w degustacji. Jeśli zapytać Krakowian, co jeść na Kazimierzu, oprócz hummusu usłyszysz hasło „zapiekanka”! 🙂

Lokalizacja: Kazimierz, Plac Nowy

Easter in Cracow….Wielkanoc w Krakowie…

Planty park… Park Planty

 

Planty is a park around the whole Old Town. Founded in 19-th century in the place of former, destroyed city walls. From the beginning until today, Planty is a place of  spending time on the walk or sitting on the bench in the pleasant weather. Planty is beautiful in every season and it is the most popular green area of Krakow. We invite you to  visit this place during your stay in Krakow.

Planty to park otaczający całe Stare Miasto. Założone w XIX-tym wieku, w miejscu dawnych, zniszczonych murów miasta. Od początku do dziś Planty miejscem spędzania czasu przez mieszkańców na spacerze lub na spokojnym siedzeniu na ławce w przyjemnej aurze pogodowej. Piękne o każdej porze roku najbardziej popularnym zielonym skrawkiem  Krakowa. Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca w trakcie pobytu w Krakowie.

Different look… Inne spojrzenie

 

We would like to show you our fotos made by type of lens called „fish-eye”. It gives a bit different view of reality and let us enjoy sharing photos with you. The topic of photos is the Old Town and these are characteristic buildings.

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu kilka zdjęć zrobionych przy pomocy obiektywu zwanego rybie oko”. Daje cicho inne spojrzenie na rzeczywistość i pozwolił nam cieszyć udostępniania zdjęć z tobą. Tematem zdjęć jest Stare Miasto i jego charakterystyczne budynki.

Eagle in Polish history… Orzeł w polskiej historii

 

Since 13th century an Eagle is a Polish symbol of authority and nationality. In Krakow, the city with the richest collection of Polish historical souvenirs of Poland, an eagle has been used many times – starting from a coat of arms of Polish king and finishing at an emblem of the city. Visiting historical places you will find a lot of examples on the streets, inside the churches or in the Wawel castle. Also today it’s characteristic of Polish identity.

Orzeł już od  XII wieku jest polskim symbolem władzy i narodowości. W Krakowie, mieście z najbogatszą kolekcją pamiątek z historii Polski, orzeł używany był wielokrotnie – od herbu polskiego króla zaczynając a kończąc na herbie miasta. Zwiedzając miejsca historyczne można znaleźć wiele tego przykładów na ulicach, w kościołach lub na Zamku na Wawelu. Również dziś jest charakterystycznym elementem  polskiej tożsamości.

 

Just try delicacys in Malopolska…Małopolski Festiwal Smaku

Cuisnie meetings in Malopolska are annual events which are 6 regional competitions (in Oświęcim, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ and Miechów). During these events everyone can try delicious regional meals well-known in Malopolska Region. The most important is the fact that meals are prepared by the traditional recipe known from many years in this region.  Paying attention to every detail and using best ingredients results in the success of this regional cuisine. Enjoy your meal !

Małopolski Festiwal Smaku jest to doroczne wydarzenie kulinarne na które składa się 6 konkursów regionalnych (w Oświęcimiu, Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Miechowie). Podczas imprez można spróbować wyjątkowych potraw tradycyjnej kuchni małopolskiej. To co wyróżnia potrawy to przede wszystkim ich przygotowanie wg. tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dbanie o każdy szczegół i najlepszą jakość produktów składa się na sukces małopolskiej kuchni. Smacznego !

Dominican monastery… Klasztor Dominikanów

 

Dominican monastery is very well-known not only because of a beautiful church but also of ambulatory. Ambulatory is full of historical headstones of Polish nobility.  You can find  many of them   in gothic style and baroque,  renaissance or from romanticism. It’s really worth seeing it during a visit of this medieval tempel. The monastery is located in the Old Town, easy to find from Grodzka Street.

Klasztor Dominikanów jest znany nie tylko z pięknego kościoła, lecz także z niesamowitych krużganek. Krużganek pełnych historycznych nagrobków  polskiej szlachty. Wiele z nich jest w stylu gotyckim czy barokowym, renesansowym lub z epoki romantyzmu. Naprawdę warto je zobaczyć podczas wizyty w tej  średniowiecznej świątyni. Klasztor znajduje się na Starym Mieście, łatwo go znaleźć idąc ulicą Grodzką.