The Church „on the Rock”… Kościół na Skałce

 

1 2Church „on the Rock” is one of the most historically valuable Krakow‚s churches. Cloister founded in 14th century was a silent witness of important events in located nearby the Royal Castle Wawel. Also here took place a murderer on bishop Stanislav made by Polish king Boleslaw.
But a cloister is well known in Poland not only because of these facts. Downstairs, in the cellars there is located part of Polish national Pantheon. Here are e.g. Polish Noble Prize winner in Literature Czesław Miłosz, Famous Polish composer Karol Szymanowski. We encourage you to visit this historic church.

3 4 5 6Kościół na Skałce jest jednym z najbardziej cennych zabytkowych kościołów Krakowa. Klasztor założony w XIV wieku był niemym świadkiem ważnych wydarzeń dziejących się w pobliskim Zamku Królewskim na Wawelu. Również tutaj miało miejsce morderstwo na  biskupa Stanisława przez  króla Bolesława.
Ale klasztor jest znany w Polsce nie tylko z powodu tych okoliczności. W podziemiach znajduje się część polskiego narodowego Panteonu. Wśród pochowanych są np. polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Czesław Miłosz czy słynny polski kompozytor Karol Szymanowski. Zachęcamy do odwiedzenia tego zabytkowego kościoła.

The Tempel Synagogue… Synagoga Tempel

 1The Synagouge of reform Judaism is a beautiful symbol of the Jewish architecture of 19th century. Located in Krakow‚s district Kazimierz is one of four still open synagoges presenting richness of architecture details and colours which you can’t find in traditional, orthodox synagouge.

During II World War it was destroyd inside by Nazis who made here a magazine. Renovated with the help of the Jewish institiusions from New York and the city of Krakow, today shines as one of the main atractions of Kazimierz.

2 3 4Synagoga judaizmu reformowanego jest doskonałym symbolem żydowskiej architektury XIX wieku. Położona w krakowskiej dzielnicy Kazimierz, jest jedną z czterech wciąż czynnych synagog; prezentuje bogactwo szczegółów architektonicznych i kolorów, których nie można znaleźć w tradycyjnej ortodoksyjnej synagodze.
W czasie II wojny światowej zdewastowana przez nazistów, którzy utworzyli tam magazyn. Odnowiona została przy pomocy instytucji żydowskich z Nowego Jorku oraz miasta Krakowa, dziś olśniewa jako jedna z głównych atrakcji Kazimierza.

The Polish Mountains Crown… Korona Gór Polskich

The tourist shelter on the Turbacz Mountain... Schronisko turystyczne na Turbaczu
The tourist shelter on the Turbacz Mountain… Schronisko turystyczne na Turbaczu

Polish Mountains Crown is the list of 28 peaks which are the highest peaks of each of Polish mountain ranges. The list was written in 1997 by editorial office of magazine „Poznaj swoj kraj”. Since then, more than 600 people have received the title of captor of the Polish Mountains Crown. The highest peak on this list is Rysy Mountain (2499 meters above sea level), the highest peak of Polish Tatras, and the lowest one is Lysica Mountain (612 m) – the highest peak of Swietokrzyskie Mountains. On the list inter alia there are also  Sniezka Mountain (1602 m, Karkonosze Mountains), Turbacz Mountain (1310 m, Gorce Mountains), Skrzyczne Mountain (1257 m, Silesian Beskids), Mogielica Mountain (1171 m, Island Beskids), Orlica Mountain (1084 m, Orlickie Mountains) or Lubomir Mountain (904 m Makow Beskids).

The view from the Mogielica Mountain... Widok z Mogielicy
The view from the Mogielica Mountain… Widok z Mogielicy

Korona Gór Polskich to lista 28 szczytów, które są najwyższymi szczytami wszystkich polskich pasm górskich. Lista ta powstała w 1997 roku w redakcji czasopisma „Poznaj swój kraj”. Od tamtej pory już ponad 600 osób uzyskało tytuł zdobywcy Korony Gór Polskich. Najwyższym szczytem na liście są Rysy (2499 m.n.p.m.), najwyższy szczyt polskich Tatr, zaś najniższym Łysica (612 m), najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Na liście znajdują się również m.in. Śnieżka (1602 m, Karkonosze), Turbacz (1310 m, Gorce), Skrzyczne (1257 m, Beskid Śląski), Mogielica (1171 m, Beskid Wyspowy), Orlica (1084 m, Góry Orlickie) czy Lubomir (904 m, Beskid Makowski).

The Observatory on the Lubomir Mountain... Obserwatorium astronomiczne na Lubomirze
The Observatory on the Lubomir Mountain… Obserwatorium astronomiczne na Lubomirze

Jozef Mehoffer – the artist of Krakow… Józef Mehoffer – artysta krakowski

 

13 2Jozef Mehoffer was Pthe olish artist of 19th and 20th century. All his life was connected with Krakow. In the Krakow Academy of Fine Arts he has met Jan Matejko and Stanisław Wyspiański who had a big influance on his looking on art. After scholarship in Paris he came back to Krakow and started his own career and become a great representative of Young Poland.
He is an author of paintings, stained glasses and polychromos in many churches e.g. in Freiburg, Lviv or Krakow. In his house on Krupnicza Street there is now the museum where you can visit place of his life and work.

Józef Mehoffer

6 4 5Józef Mehoffer był polskim artystą przełomy XIX i XX wieku. Przez całe swoje życie związany był z Krakowem. W krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych poznał Jana Matejkę i Stanisława Wyspiańskiego, którzy mieli duży wpływ na jego spojrzenie na sztukę. Po powrocie
z  stypendium w Paryżu, wrócił do Krakowa i rozpoczął własną karierę, aby w końcu stać się doskonałym przedstawicielem Młodej Polski.
Mehoffer jest autorem obrazów, witraży i polichromii wielu kościołów m.in. we Fryburgu, Lwowie czy Krakowie. W jego domu na ul. Krupniczej znajduje się muzeum, gdzie można zwiedzać miejsce jego pracy i życia.

The Ludzmierz village… Ludźmierz

The church and the field altar in Ludzmierz... Kościół i ołtarz polowy w Ludźmierzu
The church and the field altar in Ludzmierz… Kościół i ołtarz polowy w Ludźmierzu

Ludzmierz is a village located in southern Lesser Poland ca 85 km south of Krakow. It is the oldest village in Polish Carpathians. The history of the village begins in 1333, but the Ludzmierz’s church was built 100 years before. The village is situated upon the Black Dunajec river. In Ludzmierz there was born a famous Polish poet – Kazimierz Przerwa-Tetmajer. In 1997 during the sixth pilgrimage to Poland, Pope John Paul II visited Marian shrine in Ludzmierz.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ludźmierz to wieś położona w południowej Małopolsce ok. 85 km na południe od Krakowa. Jest to najstarsza wieś w polskich Karpatach. Historia wsi zaczyna się w 1333 roku, lecz Ludźmierski kościół został wybudowany już 100 lat wcześniej. Wieś ta leży nad Czarnym Dunajcem. W Ludźmierzu urodził się słynny polski poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W 1997 roku podczas szóstej pielgrzymki do Polski, papież Jan Paweł II odwiedził sanktuarium maryjne w Ludźmierzu.

The summary of the year 2014… Podsumowanie 2014 roku

 

6 5 4 3 2 1 After fantastic 2014 year we are waiting for what will happen in this year. Thanking all the Guests who visited us last year we want to present you our subjective pictures collection from Krakow. Once again thank you and hope to see you next time 🙂

11 12 7 8 9 10Po fantastycznym 2014 roku czekamy na to  co ciekawego wydarzy się w tym roku. Dziękując wszystkich Gościom, którzy odwiedzili nas w poprzednim roku chcemy przedstawić naszą subiektywną kolekcję zdjęć z Krakowa. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia następnym razem 🙂

The Gorce National Park… Gorczański Park Narodowy

The Kiczora Mountain, part of Gorce National Park... Kiczora, część Gorczańskiego Parku Narodowego
The Kiczora Mountain, part of Gorce National Park… Kiczora, część Gorczańskiego Parku Narodowego

Gorce National Park was established in 1980. It was founded to protect many endangered species of animals and plants which can be found in Gorce Mountains Range and also to protect its beautiful landscape. The best known of animal species which are protected in this park are golden eagle, wolf, brown bear and fire salamander. The last one is also on the Gorce National Park’s logo. Outside the park there is the highest peak of Gorce Mountain Range, Turbacz Mountain. The most characteristic feature of the landscape of the Gorce National Park are forest clearings on which Polish highlanders are grazing sheeps.

Tourist shelter on the Turbacz Mountain near the border of Gorce National Park... Schronisko turystyczne na Turbaczu w pobliżu granicy Gorczańskiego Parku Narodowego
Tourist shelter on the Turbacz Mountain near the border of Gorce National Park… Schronisko turystyczne na Turbaczu w pobliżu granicy Gorczańskiego Parku Narodowego

Gorczański Park Narodowy został założony w 1980 roku. Powołano go do życia w celu ochrony wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, które można znaleźć w Gorcach jak również by chronić ich piękny krajobraz. Najbardziej znanymi chronionymi zwierzętami tego parku są orzeł przedni, wilk, niedźwiedź brunatny czy salamandra plamista. Ta ostatnia znajduje się również na logo Gorczańskiego Parku Narodowego. Poza granicami parku znajduje się najwyższy szczyt Gorców, Turbacz. Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Gorczańskiego Parku Narodowego są polany leśne, na których polscy górale wypasają owce.

Angels of Krakow… Anioły Krakowa

 

1 2  435Angels are constant elements of the catholic landscape. Not only on paintings but also as a sculptures. It’s very easy to see them in the architecture of Krakow. Almost every church or building somehow connected with Roman-catholic religion has an angel. We invite to visit any possible church e.g. in the Old Town. Here we present couple of pictures from the area of Globtroter Guest House.

6 7 8 9 10Anioły są stałym elementem katolickiego krajobrazu. Nie tylko na obrazach, ale również jako rzeźby. Bardzo łatwo można je odnaleźć wśród krakowskiej architektury. Prawie każdy kościół czy budynek  związane z religią rzymskokatolicką posiada wśród zdobień anioła. Zachęcamy do odwiedzenia np. kościołów na Starym Mieście. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z okolic Oficyny Gościnnej Globtroter.

 

The Slowacki theater… Teatr Słowackiego

14 2Słowacki theater is the biggest theater in Krakow. Built in place of the former 14th-century church in 1891-1893. At the beginning the theatre used to be a place of the Polish patriotism art. During II World War , the theatre was German troupe. The theatre was Polish again in February 1945.
Building is also worth vistitting  because of the amazing architecture. We can see the an influence of the old Polish, French and Austrian architecture.

3

5 6Teatr Słowackiego jest największym teatrem w Krakowie. Zbudowany został  w latach w 1891/93 w miejscu dawnego kościoła  z XIV wieku. Początkowo było to miejsce prezentacji patriotyzmu. W czasie II wojny światowej teatr objęła niemiecka grupa teatralna. Teatr polski został ponownie uruchomiony  w lutym 1945 roku.
Budynek jest również wart odwiedzenia ze względu na niesamowitą architekturę. Można w niej dostrzec wpływy architektury polskiego baroku, oraz francuskich i austriackich budowli teatralnych.