Maiden Rocks… Panieńskie Skały

Maiden Rocks... Panieńskie Skały
Maiden Rocks… Panieńskie Skały

Ojcow National Park is the smallest one of all Polish national parks but it is also one of the nicest. This is due to the unusual rock formations you can see there. One of them is located in the Pradnik Valley rock called Maiden Rocks. It is a rock formation carved in limestone by water of the river Pradnik. They are located in the central part of the valley of this river. According to legend, this rock formation was formed with the nuns turned into stone. The sisters could not escape from the Tatars and asked God to turned them to stone to avoid death at the hands of attackers. At the foot of the Maiden Rocks is villa „Underthe Crown”. Formerly in this villa lived the Polish poet Jadwiga Łuszczewska.

Villa "Under the Crown"... Willa "Pod Kororną"
Villa „Under the Crown”… Willa „Pod Kororną”

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym z polskich parków narodowych ale jest również jednym z najładniejszych. Jest tak z uwagi na niezwykłe formacje skalne jakie można tam zobaczyć. Jedną z nich jest znajdująca się w dolinie Prądnika skała zwana Panieńskimi Skałami. Skały te zostały wyrzeźbione w wapieniu przez wody rzeki Prądnik. Znajdują się one w środkowej części doliny tej rzeki. Według legendy ta formacja skalna powstała z zamienionych w kamień zakonnic. Siostry nie mogły uciec przed Tatarami dlatego poprosiły Boga by zamienił je w kamień by uniknąć śmierci z rąk napastników. U podnóża Panieńskich Skał znajduje się willa „Pod Koroną”. Dawniej mieszkała w niej polska poetka Jadwiga Łuszczewska.

The memory of the dead… Wspomnienie zmarłych

 rakow3 rakow1 rakow2In this days we remember those who has gone. We have been in Rakowicki Cemetery, the oldest Krakow’s place of memorial important citizens. Couple pictures presents a piece of atmosphere and style of this place.

rakow6 rakow4 rakow5

W tych dniach wspominamy tych, którzy odeszli.  Odwiedziliśmy  cmentarz Rakowiecki, najstarszy miejsce  pamięci o postaciach ważnych dla Krakowa. Poniższe  zdjęcia przedstawiają urywek atmosfery i stylu tego miejsca.

Basilica of Our Lady of the Angels in Kalwaria Zebrzydowska… Bazylika Matki Bożej Anielskiej w kalwarii Zebrzydowskiej

The Basilica of Our Lady of the Angels in Kalwaria Zebrzydowska... Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
The Basilica of Our Lady of the Angels in Kalwaria Zebrzydowska… Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

The Basilica of Our Lady of the Angels i the biggest church in the whole Kalwaria Zebrzydowska the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park. It is situated at the foot of Mount Zar. This temple was built in the years 1604-1609. The original mannerist church was then rebuilt in the years 1680-1702. The current interior of the temple is in the baroque style. Inside the basilica is located the historic pulpit, and numerous paintings and other beautifully crafted furnishings. Adjacent to the main temple the monastery and three small chapels. In one of these chapels there is a miraculous image of Our Lady of Kalwaria. In front of the basilica there is a courtyard pilgrimage called Square of Paradise. Basilica of Our Lady of the Angels is as well as the rest of Kalwaria Zebrzydowska the Mannerist Architectural and Park Landscape Complex and Pilgrimage Park is a UNESCO World Heritage Site.

Domes of the Basilica of Our Lady of the Angels... Kopuły bazyliki Matki Bożej Anielskiej
Domes of the Basilica of Our Lady of the Angels… Kopuły bazyliki Matki Bożej Anielskiej

Bazylika Matki Bożej Anielskiej jest największym kościołem w całym manierystycznym zespole architektoniczno-krajobrazowym oraz parku pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest ona położona u stóp góry Żar. Świątynia ta została wzniesiona w latach 1604-1609. Pierwotny manierystyczny kościół został następnie rozbudowany w latach 1680-1702. Obecne wnętrze świątyni jest w stylu barokowym. Wewnątrz bazyliki znajduje się zabytkowa ambona a także liczne obrazy i inne pięknie zdobione elementy wyposażenia. Do świątyni przylega klasztor i trzy niewielkie kaplice. W jednej z tych kaplic znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przed bazyliką znajduje się dziedziniec pielgrzymkowy nazwany Placem Rajskim. Bazylika Matki Bożej Anielskiej tak samo jak reszta manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

The Tadeusz Banachowicz astronomical observatory on Lubomir mountain… Obserwatorium astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze

The Tadeusz Banachowicz astronomical observatory on Lubomir mountain... Obserwatorium astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze
The Tadeusz Banachowicz astronomical observatory on Lubomir mountain… Obserwatorium astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze

Lubomir is one of the highest peaks of Island Beskids. At the top of it there is an astronomical observatory. This is not the first observatory which is located on the top of the mountain. The first one was built before the World War II. It was destroyed by the Germans during the occupation of Poland because it was then the Polish partisans hiding place. Currently at the top you can see its ruins. Before the World War II at the observatory there had been made some discoveries. Among other things, discovered two comets. The current observatory was built in 2007 near the ruins of the first one. Inside there are several telescopes of various sizes. It is the only observatory in Poland which can be visited all year round.

One of the telescopes located at the observatory... Jeden z teleskopów znajdujący się w obserwatorium
One of the telescopes located at the observatory… Jeden z teleskopów znajdujących się w obserwatorium

Lubomir to jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego. Na jego szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne. Nie jest to pierwsze obserwatorium jakie zostało wzniesione na szczycie tej góry. Pierwsze zostało wybudowane przed drugą wojną światową. Zostało ono zniszczone przez Niemców podczas okupacji Polski ponieważ było ono wtedy kryjówką polskich partyzantów. Obecnie na szczycie można zobaczyć jego ruiny. Przed drugą wojną światową w obserwatorium dokonano kilku odkryć. Między innymi odkryto dwie komety. Obecne obserwatorium wybudowano w pobliżu ruin poprzedniego w 2007 roku. Wewnątrz znajduje się kilka teleskopów o różnych rozmiarach. Jest to jedyne obserwatorium w Polsce, które można zwiedzać cały rok.

Collegium Maius; the historical spirit of education in Poland… Collegium Maius; duch edukacji w dawnej Polsce

 

mai3 mai1 mai2Collegium Maius is the oldest building of founded in 1364 Jagiellonian University. Builded in X15th century in late-Gothic style is an example of Polish education system in the end of medieval ages.
The most characteristic element is beautiful courtyard (the entrance to which is free of charge).
Today, here is a museum, where there are collected library, treasury, monumental professors rooms.
The museum presents also prices of Polish cinematography – the gifts from famous polish director Andrzej Wajda e.g. honorary Oscar, Gold Palm of Cannes, Gold Bear from Berlinale Festival or Golden Loin from Venice Film Festival.
Collegium Maius is obligatory place to visit in your tour through the historical Krakow.

mai5 mai4

Collegium Maius jest najstarszym budynkiem ufundowanego w 1364 roku Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybudowane  w XV wieku w stylu późnego gotyku kolegium jest przykładem rozwoju polskiego systemu edukacji w końcówce średniowiecza.
Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest zachowany piękny dziedziniec (jego zwiedzanie jest bezpłatne).
Dzisiaj w budynku jest muzeum, gdzie sprezentowane są biblioteka, skarbiec, zabytkowe pomieszczenia profesorskie.
Muzeum prezentuje także nagrody polskiej kinematografii – dary od słynnego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy, np Honorowy Oscar, Złota Palma w Cannes, Złoty Niedźwiedź festiwalu Berlinale lub z Złoty Lew Festiwalu Filmowego w Wenecji.
Collegium Maius jest obowiązkowym miejsce do odwiedzenia podczas wycieczki po zabytkowym Krakowie.