The Church of St. Leonard of Noblac in Lipnica Murowana… Kościół pod wezwaniem św. Leonarda z Noblac w Lipnicy Murowanej

The Church of St. Leonard of Noblac in Lipnica Murowana... Kościół pod wezwaniem św. Leonarda z Noblac w Lipnicy Murowanej
The Church of St. Leonard of Noblac in Lipnica Murowana… Kościół pod wezwaniem św. Leonarda z Noblac w Lipnicy Murowanej

The Church of St. Leonard of Noblac is the oldest monument in village called Lipnica Murowana. This village is located in the centre part of Lesser Poland not so far from Krakow. The Church of st. Leonard is the church of cemetery. This wooden temple was build probably in 15th century but some parts of it can be older even from 12th century. The church is built in the Gothic style of wood and covered with shingles, windows are only on the south side. Valuable triptychs from the interior of the church for fear of theft have been transferred to the diocesan museum in Tarnow = located about 40 km east. Currently inside the church there are replicas of these triptychs. Apart from them in the temple there are also original works of art such as Baroque paintings or Gothic bas-relief. In 1997, the church was severely affected by the floods but was quickly restored. Since 2003 church of st. Leonard is on the UNESCO World Heritage List.

Cemetery near the church of st. Leonard... Cmentarz obok kościoła św. Leonarda
Cemetery near the church of st. Leonard… Cmentarz obok kościoła św. Leonarda

Kościół pod wezwaniem św. Leonarda z Noblac jest najstarszym zabytkiem znajdującym się we wsi pod nazwą Lipnica Murowana. Wieś ta znajduje się w centralnej części województwa małopolskiego nie tak daleko od Krakowa. Kościół św. Leonarda jest kościołem cmentarnym. Ta drewniana świątynia powstała najprawdopodobniej w XV wieku ale niektóre jej części mogą być starsze i pochodzić nawet z XII wieku. Kościół został zbudowany w stylu gotyckim z drewna, pokryty jest gontem a okna znajdują się tylko po stronie południowej. Cenne tryptyki z wnętrza świątyni w obawie przed złodziejami zostały przeniesione do muzeum diecezjalnego w leżącym ok. 40 km na wschód Tarnowie. Obecnie w kościele znajdują się repliki tych tryptyków. Poza nimi w świątyni są również oryginalne dzieła sztuki takie jak barokowe malowidła czy gotycka płaskorzeźba. W 1997 roku kościół mocno ucierpiał w wyniku powodzi lecz został szybko wyremontowany. Od 2003 roku kościół św. Leonarda znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary… Cerkiew greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy w Owczarach

Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary... Cerkiew greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy w Owczarach
Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary… Cerkiew greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy w Owczarach

Greek Catholic and Roman Catholic church dedicated to Theotokos care in Owczary is the most valuable monument in Owczary village. It is the wooden temple from the half of 17th century. It was originally built as a Greek Catholic church used by Lemkos who lived in these areas. The church was rebuilt in 1710 and in 1783 the tower was added. After the second world war Lemkos minority was displaced and the temple was changed to the Roman Catholic church. In 1956 Greek Catholics returned to Owczary and since then the church has been used by both denominations. The church is built of wood and covered with shingles. The foundation of the temple was made of tree trunks cleared. Inside the church is the eighteenth century iconostasis. Since june 2013 the church is one of World Heritage Sites.

The Icon of st. Nicholas... Ikona św. Mikołaja
The Icon of st. Nicholas… Ikona św. Mikołaja

Cerkiew Greckokatolicka i kościół katolicki pod wezwaniem Bogarodzicy w Owczarach jest najcenniejszym zabytkiem znajdującym się we wiosce Owczary. Jest to drewniana świątynia z połowy XVII wieku. Została ona pierwotnie zbudowana jako cerkiew greckokatolicka używana przez żyjących na tych terenach Łemków. Kościół został przebudowany w 1710 roku a wieżę dodano w 1783 roku. Po drugiej wojnie światowej Łemkowie zostali wysiedleni a świątynia została przekształcona w kościół katolicki. W 1956 roku grekokatolicy powrócili do Owczar i od tamtej pory świątynia jest użytkowana przez oba wyznania. Kościół jest zbudowany z drewna i pokryty gontem. Fundamenty kościoła wykonano z wykarczowanych pni drzewnych. Wewnątrz kościoła znajduje się ikonostas z XVIII wieku. Od czerwca 2013 roku kościół w Owczarach znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

After the Independence Day… Po Święcie Niepodległości

 

8 1 2 3 4Today we want to recall yesterday Independence Day. This year we had a beautiful weather to celebrate and enjoy the parade of the Polish former army. We hope that one day you will come to visit Krakow and join our celebration 🙂

10 5 6 7 9Dziś przypominamy wczorajszy Dzień Niepodległości. W tym roku mieliśmy sprzyjała nam piękna pogoda pozwalająca świętować i cieszyć się pokazem dawnych jednostek wojskowych. Mamy nadzieję, że pewnego dnia przyjdziecie do Krakowa i przyłączycie się do świętowania 🙂

Medieval masterpiece of Krakow… Średniowieczne arcydzieło Krakowa

 

oltarzSince 11th century, Krakow used to be a place of work the famous craftsmans. Citizens from many sides of the world were coming to Krakow to build their own new future and to make or bild something worth world fame. One of the best artist who have ever worked in Krakow was Wit Stwosz, German genius who made in Poland the most beautiful art pieces of time between gothic and renaissance. He is especially well-know for the Altarpiece in St. Mary’s Basilica.
The Altar is about 13 m high and 11 m wide when the panels are opened. The main scene presents the death of Jesus in the presence of his mother Mary and Twelve Apostles.

olt3 olt olt2Kraków był miejscem pracy znanych rękodzielników już od XI wieku. Obywatele z wielu stron świata przybywali do Krakowa budować własną, nową przyszłość stworzyć dzieło światowej sławy.  Jednym z największych artystów, którzy pracowali w Krakowie byłWit Stwosz, niemiecki geniusz, który wykonał w Polsce swoje najpiękniejsze dzieła sztuki epoki pogranicza między gotykiem a renesansem. Najbardziej znanym jego dziełem jest oczywiście  ołtarz główny w Bazylice Mariackiej.
Ołtarz ma około 13 m wysokości i 11 m szerokości, gdy skrzydła boczne są otwarte. Główna scena przedstawia śmierć Jezusa w obecności jego matki Maryi i dwunastu apostołów.

The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki… Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Sołuńskiego w Bodakach

The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki... Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Bodakach
The Greek orthodox church of st. Demetrius of Thessaloniki in Bodaki… Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Bodakach

Bodaki are located in the south-east part of Lesser Poland, near Polish-Slovak border. In this tiny village there are two antique temples. One of them is the church of st. Demetrius of Thessaloniki. It is relatively young wooden church. It was built in 1902. Nowadays it is Roman catholic church bur originally it was a Greek orthodox church used by Lemkos. After world war II Lemkos were displaced from the village so the Greek orthodox church was changed to Roman catholic church. Inside the church has preserved the original iconostasis. Near the church there is located a small parish cemetery.

The parish cemetery in Bodaki... Cmentarz parafialny w Bodakach
The parish cemetery in Bodaki… Cmentarz parafialny w Bodakach

Bodaki znajdują się w południo-wschodniej części województwa małopolskiego w pobliżu granicy polsko-słowackiej. W tej niewielkiej wsi znajdują się dwie zabytkowe świątynie. Jednym z nich jest kościół św. Dymitra Sołuńskiego. Jest to stosunkowo młody drewniany kościół. Został on zbudowany w 1902 roku. Obecnie jest to kościół katolicki lecz pierwotnie była to cerkiew greckokatolicka używana przez mniejszość Łemkowską. Po drugiej wojnie światowej Łemkowie zostali ze wsi wysiedleni więc cerkiew greckokatolicka została zamieniona w kościół katolicki. Wewnątrz kościoła zachował się oryginalny ikonostas. W pobliżu świątyni znajduje się niewielki cmentarz parafialny.

The Church of St. Michael the archangel in Binarowa… Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej

The Church of St. Michael the archangel in Binarowa... Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej
The Church of St. Michael the archangel in Binarowa… Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej

In Lesser Poland there are mamy places and monuments worth seeing them. Some of them are even World Herite Sites. One of such is wooden church of st. Michael the Archangel in Binarowa. Binarowa is small village located near the eastern border of Lesser Poland. Church wa built in 1500 and the church-tower was built in 1596, it is the oldest church-tower in Poland. Inside the temple there are precious painting from 16th and 17th centuries and gothic sculptures from 15th century. The most valuable pieces of equipment of this church are also stone font from 1522, main altar from 1430 and gothic bell from 15th century. The church in Binarowa is one of the churches of Lesser Poland’s Wooden Architecture Trail.

Sculpture of st. Michael the archangel... Rzeźba św. Michała archanioła
Sculpture of st. Michael the archangel… Rzeźba św. Michała Archanioła

W Małopolsce jest wiele miejsc i zabytków wartych zobaczenia. Niektóre z nich są nawet na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jednym z nich jest drewniany kościół św. Michała Archanioła w Binarowej. Binarowa to niewielka wioska położona w pobliżu wschodniej granicy województwa małopolskiego. Kościół został wzniesiony w 1500 roku a wieża przykościelna w roku 1596, jest to najstarsza wieża przykościelna w Polsce. Wewnątrz świątyni znajdują się cenne malowidła z XVI i XVII wieku i gotyckie rzeźby z wieku XIV. Najcenniejszymi przedmiotami będącymi na wyposażeniu kościoła są również kamienna chrzcielnica z 1522 roku, główny ołtarz z 1430 roku i gotycki dzwon z XV wieku. Kościół w Binarowej jest jednym z kościołów należących do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Minor Basilica of the Virgin Mary Offering in Wadowice… Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP w Wadowicach

Basilica
Minor Basilica of the Virgin Mary Offering in Wadowice and the fountain in front of it… Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP w Wadowicach oraz fontanna znajdująca się przed nią

Lying near Krakow town Wadowice is associated mainly with the person of Pope John Paul II. One of the places associated with his person is the Minor Basilica of the Virgin Mary. It is a temple in which Karol Wojtyla was baptized. The first church in Wadowice was built in the early 14th century, but it burned down in the middle of the next century. Built in its place the second church was burned at the beginning of the 18th century. Currently, the existing church dates back from the late 18th century. The Basilica is a neo-baroque style. Inside there are statues of patrons of Poland Our Lady, st. Adalbert of Prague and st. Stanislaus of Szczepanow. Since the last renovation of the basilica has a marble floor and wall paintings related to the teaching of Pope John Paul II. The Church has the status of a minor basilica since 1992.

The Baptismal font inside the basilica at which was baptized Pope John Paul II... Chrzcielnica znajdująca się wewnątrz bazyliki przy której został ochrzczony papież Jan Paweł II
The Baptismal font inside the basilica at which was baptized Pope John Paul II… Chrzcielnica znajdująca się wewnątrz bazyliki przy której został ochrzczony papież Jan Paweł II

Leżące nieopodal Krakowa Wadowice kojarzą się głównie z osobą papieża Jana Pawła II. Jednym z miejsc związanych z jego osoba jest Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP. Jest to świątynia w której Karol Wojtyła został ochrzczony. Pierwszy kościół w Wadowicach został zbudowany na początku XIV wieku lecz spłonął on w połowie następnego stulecia. Zbudowany na jego miejscu drugi kościół spłonął na początku XVIII wieku. Obecny kościół pochodzi z końca XVIII wieku. Bazylika jest w stylu neobarokowym. Wewnątrz znajdują się rzeźby patronów Polski Matki Bożej, św. Wojciecha i św. Stanisława ze Szczepanowa. Od ostatniego remontu bazylika ma marmurową posadzkę oraz polichromia związane z nauką papieża Jana Pawła II. Świątynia ma status bazyliki mniejszej od 1992 roku.

The window of the Pope… Okno papieskie

There is a tradition in Krakow – when the Pope comes to Poland he has to visit Krakow and spend the night in Krakow’s Bishops Palace (Franciszkańska Street). Characteristic point of this visits is speech to people crowded under the window called „the window of the Pope” and common pray.
Already we have seen Popes John Paul II and Benedict XVI and now we are waiting for Pope Francis who will come to Poland on World Youth Day in 2016 in Krakow.

okno papieskie

Jedną z krakowskich tradycji jest wizyta papieża w Pałacu Biskupów Krakowskich (ulica Franciszkańska). Najważniejszym punktem tej wizyty jest spotkanie Papieża z tłumem zgromadzonym pod tzw. „oknem papieskim” oraz wspólna modlitwa.
Dotychczas swoją obecnością zaszczycili nas papież Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Następnym gościem będzie papież Franciszek, który odwiedzi Kraków w 2016 r. w ramach Światowych Dni Młodzieży.

The regional cousine… Regionalna kuchnia

pączki z konfiturą różaną
pączki z konfiturą różaną

chleb ze smalcemgolonka w ramcepischingerKremówka

 

je4 je1 je2 je3Lesser Poland, as every region with long tradition has characteristic, local cuisine which you can taste only here. During stay in Krakow you can try many dishes like dumplings, bigos or sheep cheese. Here we present you couple pictures of them.

je9 je5 je6 je7 je8Małopolska, jak każdy region z długą tradycją posiada charakterystyczne dania kuchni lokalnej, które można spróbować jedynie podczas jej odwiedzin. Podczas pobytu w Krakowie mają Państwo możliwość posmakowania wielu potraw takich jak pierogi, bigos lub owczego sera. Powyżej prezentujemy Państwu kilka zdjęć potraw.

The styles of architecture in Krakow… Style architektury w Krakowie

 

romanśredn2renes

Krakow is one of the oldest and  the finest historical city in Poland. Through the centuries landscape of the city was changing so many time that today in the Old Town  we can see kaleidoscope of styles from roman style to secession. Here we present pictures of example buildings.

baroknoegotyksecesjahistoricalKraków jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych historycznych miast w Polsce. Przez wieki krajobraz miasta zmieniał się tyle razy, że dziś na Starym Mieście widzimy można spotkać kalejdoskop różnorodności stylów, od  romańskiego do secesji. Poniżej prezentujemy zdjęcia kilku przykładów.