The mountain shelter on the Turbacz Mountain… Schronisko na Turbaczu

Terrace in front of the shelter... Taras przed schroniskiem
Terrace in front of the shelter… Taras przed schroniskiem

Turbacz is the highest peak of Gorce Mountain Range. Near to the top of that mountain at an altitude of 1 283 meters above sea level there is a mountain shelter of PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society). The existing shelter is the third that has been built on Turbacz. The previous two were burned. The first one was burned in 1933 by unknown perpetrators and the second one in 1943 by Polish partisans so that it could not be used by the Germans. The current shelter is used since 1958. The shelter can accomodate up to 110 people. There are rooms for 2, 3 or 4 people and also one three-room apartment whit kitchen and bathroom. Inside shelter there are also TV-room, cafe, restaurant and recreation room. Since 1980 near the shelter there is located the Museum of Culture and Mountain Tourism.

The view from the shelter... Widok ze schroniska
The vew from the shelter… Widok ze schroniska

Turbacz to najwyższy szczyt w paśmie Gorców. Nieco poniżej szczytu tej góry na wysokości 1 283 m n.p.m. znajduje się schronisko PTTK. Istniejące schronisko jest trzecim jakie zostało wybudowane na Turbaczu. Dwa poprzednie zostały spalone. Pierwsze w 1933 roku przez nieznanych sprawców a drugie w 1943 przed polskich partyzantów w obawie przed wykorzystaniem go przez Niemców. Obecne schronisko jest użytkowane od 1958 roku. Schronisko to może pomieścić  do110 osób. Posiada pokoje 2-, 3- i 4-osobowe oraz jeden trzypokojowy apartament z kuchnią i łazienką. W schronisku znajdują się również restauracja, salka telewizyjna, kawiarnia i pokój rekreacyjny. Od 1980 roku w pobliżu schroniska znajduje się Muzeum Kultury i Turystyki Górskiej.

Pradnik Valley… Dolina Prądnika

The Pradnik Valley... Dolina Prądnika
The Pradnik Valley… Dolina Prądnika

Pradnik Valley is a part of Ojcow National Park which is located only a half an hour from Krakow. The valley is composed mainly of limestone. It is rich in numerous forms of karst such as caves (about 300), rock archways, gorges, spiers, ravines. In the Valley are often found fossils of ammonoideas, brachiopods and sponges. Pradnik Valley is rich in various worth seeing sights and wonders of nature. You can see there castles (Pieskowa Skala, Ojcow), Dark Cave in which is the Neanderthal encampment, museum of Ojcow National Park, Chapel „On Water”, historic mills from 18th, 19th and first half of 20th century  and numerous rock forms like Hercules Club or Maiden Rocks.

Maiden Rocks... Panieńskie Skały
Maiden Rocks… Panieńskie Skały

Dolina Prądnika jest częścią Ojcowskiego Parku Narodowego, który znajduje się ok. pół godziny drogi od Krakowa. Dolina ta zbudowana jest głównie z wapieni. Jest ona bogata w liczne formy krasowe takie jak jaskinie (ok. 300), bramy skalne, wąwozy, iglice, jary. W dolinie często znajdowane są skamieliny amonitów, ramienionogów i gąbek. Dolina Prądnika jest bogata w różne warte zobaczenia zabytki i cuda natury. Można tam zobaczyć zamki (Pieskowa Skała, Ojców), Jaskinię Ciemną ze znajdującym się w nim obozowiskiem neandertalczyków, muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, Kaplicę „Na Wodzie”, zabytkowe młyny z XVIII, XIX i początku XX wieku i liczne formy skalne jak Maczuga Herkulesa czy Panieńskie Skały.

Discovering Krakow – the Krak Mound… Zwiedzając Kraków – Kopiec Kraka

The Krak Mound... Kopiec Kraka
The Krak Mound… Kopiec Kraka

The Krak Mound is the oldest mound in polish history. Build probably in  8th century is still a big mystery. The legend says that inside there is a body of famous Krakow city founder – Krak.
Nearby the mound you can also visit the  St. Benedict’s Stronghold from 19th century and small, medieval church, also with the name of St.Benedict’s.

St. Benedict's Stronghold... Fort św. Benedykta
St. Benedict’s Stronghold… Fort św. Benedykta
St. Benedict;'s Church... Kościół św. Benedykta
St. Benedict;’s Church… Kościół św. Benedykta

Kopiec Kraka  jest najstarszym kopcem w polskiej historii. Wybudowany prawdopodobnie w VIII wieku nadal stanowi wielką tajemnice.  Legenda mówi, że w środku jest ciało słynnego założyciela KrakowaKraka.
Niedaleko kopca  można również podziwiać Fort św. Benedykta z XIX wieku i mały, średniowieczny kościół, także św. Benedykta.

Street artists of Krakow… Artyści uliczni Krakowa

 

ulica 2 ulica 1

On the streets of the Old Town of Krakow you can see a lot, a lot of street artists types. It’s tradition of every historical city, the live-presenting art to have. But in Krakow you have a chance to enjoy with very creative people who get a lot of satisfaction of what they do. You can watch their presentations and let them a coin as a payment 🙂

ulica 5 ulica 3 ulica 4

Na ulicach Starego Miasta w Krakowie można spotkać różnorodnych ulicznych artystów. Tradycją każdego historycznego miasta jest obecność pokazów na żywo. W Krakowie masz możliwość podziwiać pracę bardzo kreatywnych ludzi, którzy czerpią ogromną satysfakcję z tego co robią. Oglądając ich pokazy możesz ich nagrodzić drobną zapłatą 🙂

Pumpkin in Krakow… Dynia w Krakowie

dynia 2 dynia 1

Autumn has come, time of colourful trees and cold days. But it’s also time of new season vegetables. For example pumpkin. Here we presents couple of views pumpkin in Krakow’s scenery 🙂

dynia 4 dynia 3

Jesień nadeszła, czas kolorowych drzew i zimnych dni. Jest to również czas nowych warzyw sezonowych. Na przykład dyni. Powyżej przedstawiamy kilka ujęć  dyni w krakowskiej scenerii 🙂

Bolechowicka gate… Brama Bolechowicka

The view of the Bolechowicka Gate... Widok na Bramę Bolechowicką
The view of the Bolechowicka Gate… Widok na Bramę Bolechowicką

15 km away of Krakow there is the Bolechowicka Valley located. It is one of valleys that make up Krakow Valleys Landscape Park. One of the most interesting rock formation in that valley is Bolechowicka Gate. Bolechowicka Gate is made up of two limestone. Both stones are about 30 m in height. The eastern one is called Pillar of Abazy and the western one is known as Pillar of the Penitents. Both rocks are made ​​available for rock climbing. Bolechowicka Gate is part of the nature reserve Bolechowicki Gorge. Near Bolechowicka Gate there is a source karst of stream Bolechówka which is the natural monument.

The Pillar of Abazy... Filar Abazego
The Pillar of Abazy… Filar Abazego

15 km od Krakowa znajduje się Dolina Bolechowicka. Jest to jedna z dolin jakie składają się na Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Jedną z najciekawszych formacji skalnych znajdujących się na terenie doliny jest Brama Bolechowicka. Składa się ona z dwóch skał wapiennych. Obie mają ok 30 m wysokości. Wschodnia nosi nazwę Filaru Abazego a zachodnia jest nazywana Filarem Pokutników. Obie skały są udostępnione do wspinaczki skałkowej. Brama Bolechowicka jest częścią rezerwatu przyrody Wąwóz Bolechowicki. W pobliżu tych skał znajduje się źródło krasowe potoku Bolechówka, które jest pomnikiem przyrody.

Ruins of crematory in KL Auschwitz… Ruiny krematorium w obozie Auschwitz

Ruins of crematory No II in KL Auschwitz... Ruiny krematorium nr II w obozie Auschwitz
Ruins of crematory No II in KL Auschwitz II… Ruiny krematorium nr II w obozie Auschwitz II

During the second world war in Oswiecim Nazis built concentration camp called KL Auschwitz. It consisted of three parts Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) and Auschwitz III (Monowitz). Birkenau was the camp which was used to extermination prisoners, the death camp. At this camp there were the gas chambers and crematories where lost their lives over one million of people. There were four crematory and gas chamber complexes which had numbers from II to V and also two makeshif gas chambers called Red House (Bunker I) and White House (Bunker II). During the evacuation of the camp in january 1945 Germans blowed the gas chambers and crematories up. Nowadays in the museum of KL Auschwitz II there are only ruins of crematories and they never will be rubuilt.

Ruins of crematory No II in KL Birkenau... Ruiny krematorium nr II w obozie Birkenau
Ruins of crematory No II in KL Birkenau… Ruiny krematorium nr II w obozie Birkenau

Podczas drugiej wojny światowej naziści wybudowali w Oświęcimiu obóz koncentracyjny nazwany KL Auschwitz. Składał się on z trzech części Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) i Auschwitz III (Monowitz). Birkenau był obozem, który był wykorzystywany do eksterminacji więźniów, obozem śmierci. Na terenie tego obozu znajdowały się krematoria i komory gazowe, w których straciło swoje życie ponad milion osób. Istniały cztery kompleksy krematoriów i komór gazowych oznaczone numerami od II do V a także dwie prowizoryczne komory gazowe nazywane Czerwony Domek (Bunkier I) i Biały Domek (Bunkier II). Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku Niemcy wysadzili krematoria i komory gazowe w powietrze. Obecnie na terenie muzeum KL Auschwitz II znajdują się jedynie ruiny pozostałe po tych budynkach i nie zostaną one nigdy odbudowane.

Bugle-call of St. Mary’s Church… Hejnał Mariacki

The bugler... hajnalista
The bugler… hejnalista

Bugle-call is a traditional anthem and very important part of Polish and Krakow’s history as the capital. It is played every day, successively four times on the hour, by a bugler on the highest tower of the Saint Mary’s Basilica (in Polish Kościół Mariacki). The noon performance is broadcast via radio to all of Poland and the world.

Bugler greeting turists... hejnalista pozdrawiający turystów
Bugler greeting turists… hejnalista pozdrawiający turystów
Hejnał to tradycyjny motyw muzyczny i bardzo ważny element historii Polski i Krakowa jako stolicy kraju. Jest grany codziennie, cztery razy na godzinę przez trębacza na wyższej wieży Kościoła Mariackiego. Codziennie w południe jest transmitowany przez polskie radio i obiega cały świat.

Sekowa village… Sękowa

Church of Saints Philip and james in Sekowa... Kościół pod wezwaniem świetych Filipa i Jakuba w Sękowej
Church of Saints Philip and james in Sekowa… Kościół pod wezwaniem świetych Filipa i Jakuba w Sękowej

Sekowa is a village located 100 km southeast of Krakow near eastern border of Lesser Poland and southern border of Republic of Poland. Sekowa was founded in 14th century by German settler called Nikiel. In 18 century the village was one of the first places where mined oil. Mines were open till 1939, the beginning of the second world war. But before the 1939 Sekowa was badly damaged during the first world war. Reminders of that time are two war cemeteries located in the village. The most valuable monuments in Sekowa are two churches. The first one is wooden church of Saints Philip and James from the first half of 16th century. Inside the church are inter alia the altar from 17th century and late gothic baptismal font. That church is on the UNESCO List of World Heritage Site. The second one is the Neo-Gothic church of St. Joseph from 19th century. Due to its hidtorical significance the whole village is in the UNESCO World Heritage List.

Tower of church of St. Philip and James in Sekowa... Wieża kościoła świętych Filipa i Jakuba w Sękowej
Tower of church of St. Philip and James in Sekowa… Wieża kościoła świętych Filipa i Jakuba w Sękowej

Sękowa to wieś położona 100 km na południowy wschód od Krakowa w pobliżu wschodniej granicy województwa małopolskiego i południowej granicy Polski. Sękowa została założona w XIV wieku przez niemieckiego osadnika zwanego Nikiel. W XVIII wieku wieś była jednym z niewielu mi9ejc gdzie wydobywano ropę naftową. Kopalnie były otwarte do 1939 roku, początku drugiej wojny światowej. Lecz przed 1939 rokiem Sękowa została poważnie uszkodzona podczas pierwszej wojny światowej. Pamiątkami po tych wydarzeniach są dwa wojskowe cmentarze jakie znajdują się na terenie Sękowej. Najcenniejszymi zabytkami Sękowej są dwa kościoły. Pierwszy z nich to drewniany kościół świętych Filipa i Jakuba z pierwszej połowy XVI wieku. Wewnątrz kościoła znajdują się miedzy innymi siedemnastowieczny ołtarz czy też późnogotycka chrzcielnica. Kościół ten znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Drugim zabytkowym kościołem w Sękowej jest neogotycka świątynia pod wezwaniem św. Józefa. Z uwagi na historyczne znaczenie cala wieś Sękowa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Shopping in Krakow… Zakupy w Krakowie

 

3 1

In the Krakow you can buy a lot of old things from last decades. So called Flea Market is one of best place to touch the history of Krakow. This vent is available couple times in the year on the Main Market Square and every Sunday in Grzegorzki District nearby Market Hall. Many of people sell old paintings, furniture, porcelain and many other… It is an amazing opportunity to buy something priceless for your apartament, as a present from Krakow or just because it’s beautiful.

4 2 5

W Krakowie można kupić wiele starych rzeczy z minionych dekad. Tzw. targ staroci jest jednym z najlepszych miejsce poczucia historii Krakowa … Wydarzenie odbywa się kilka razy w roku na Rynku Głównym oraz w każdą niedzielę w dzielnicy Grzegórzki obok  Hali Targowej. Wiele osób sprzedaje stare obrazy, meble, porcelanę i wiele innych … Jest to niesamowita okazja, aby kupić coś bezcennego dla mieszkania, jako prezent z Krakowa lub po prostu dlatego, że jest piękne.