Archiwa tagu: Wawel Castle

St. Andrew’s Church… Kościół św. Andrzeja

kościół Andrzeja świt 2

Romanesque temple in the Old Town district located at Grodzka Street is one of the most interesting building in the history of Kraków. Founded at the end of 11th century was a very important place for the defence of citizens during the Tartar raid in 1241 . The St. Andrew’s Church and Royal Castle Wawel are the only buildings to withstand attack in that time.

Nowadays attention is drawn to two octagonal towers with the double arcaded windows (so-called biforium) and the beautiful baroque decoration of the interior. Great position to visit during the walk along the historical streets, starting from Globtroter Guest House.

kościół Andrzeja kwiaty

Romańska świątynia znajdująca się w dzielnicy Stare Miasto przy ulicy Grodzkiej to jeden z najciekawszych budynków w historii Krakowa. Założona pod koniec XI-tego wieku stanowiła bardzo ważne miejsce podczas obrony obywateli w czasie najazdu tatarskiego w 1241 roku.  Kościół św. Andrzeja i Zamek Królewski na Wawelu są jedynymi budynkami, które przetrwały ówczesny atak.

Obecnie uwagę przykuwają dwie ośmioboczne wieże z podwójnymi arkadami okien (tak zwane biforium) i pięknym barokowym wystrojem wnętrza. Doskonałe miejsce do odwiedzenia w czasie spaceru wzdłuż historycznych ulic, wychodząc z Pokoi Gościnnych Globtroter.

„(un)ordinary views… (nie)zwyczajne widoki”

Kracow without any doubt is one of the most incredible cities in Poland. You can find here so many monuments like castle „Wawel„, the bigest medieval square in Europe, Mariacki Church (St. Mary’s Basilica), the statue of Adam Mickiewicz and many, many others. However beauty of Kracow is in almost every street, that’s why even after several visits you still can find some breathtaking views.

Kraków jest bez wątpienia jednym z najwspanialszych miast w Polsce.  Można tu znaleźć wiele cennych zabytków i miejsce takich jak Wawel, Rynek Główny czyli największy średniowieczny plac w Europie, kościół Mariacki, pomnik Adama Mickiewicza i wiele, wiele innych. Jednakże piękno Krakowa ukryte jest w niemal każdej uliczce, właśnie dlatego nawet po kilku wizytach dalej można odkryć zapierające dech w piersiach widoki.

Medieval Barbican… Średniowieczny Barbakan

Why is Barbican so special and worth-seeing? The Gothic-style built at the end of the 15th century is a fortified building once connected with Krakow’s city walls to protect Kraków’s main entrance to the city. It was directly connected to the Florian Gate and became the part of Royal Route to the Wawel castle. In the past they Krakow Barbican was additionally protected by a 30-meter-wide, deep moat. It’s important to add that Barbican is one of the three this type buildings still existing in Europe. Beside Krakow, the second city in Poland which has this kind of building is Warsaw. Today the construction serves as a tourist attraction and space for exhibitions.

Dlaczego Barbakan jest tak wyjątkowy i wart zwiedzenia? Został zbudowany w stylu gotyckim pod koniec XV wieku i funkcjonował  jako ufortyfikowana brama wjazdowa i główne wejścia do miasta.  Została  podłączona bezpośrednio z Bramą Floriańską i stanowiła część Traktu Królewskiego na Wawel. W przeszłości krakowski Barbakan był dodatkowo chroniony przez szeroką na 30 metrów, głęboką fosą. Należy dodać, że Barbakan jest jednym z trzech tego typu obiektów  wciąż istniejących w Europie. Obok Krakowa, drugim miastem w Polsce, które posiada ten rodzaj budynku jest Warszawa. Budowla dziś służy jako atrakcja turystyczna i miejsce  wystaw.

Wawel – Wawel Castle

Wawel – królewski zamek, który mieści się w centrum Krakowa. Znajduje się na trasie Małopolskiej drogi św. Jakuba z Lublina i Sandomierza do Tyńca. Ze Wzgórza Wawelskiego do litewskiego Wilna, przez białoruskie Grodno prowadzi Szlak Jagielloński.

Wawel – the royal castle, which is located in the center of Krakow. It is on the routeMalopolska Way of St. James’ that goes from Lublin and Sandomierz to Tyniec. From the Wawel Hill to the Lithuanian Vilnius, trough the Belarusian Grodno leads Jagiellonian trail.

 

Brama Floriańska – St. Florian’s Gate

Brama Floriańska – Brama która stanowiła niegdyś część murów obronnych miasta Krakowa. Jest jedną z ośmiu krakowskich bram obronnych, która była połączona z samym Barbakanem specjalnym mostem. Wieża znajdowała się na trakcie królewskim biegnącym do Kleparza obok kościoła św. Floriana. Tutaj także zaczynała się droga królewska na Wawel.

St. Florian’s Gate the gate which used to be a part of the city walls of Krakow. It is one of the eight defend gates of Krakow which was connected to the Barbican with special bridge. The tower was on the Royal Route that run to Kleparz next to the St. Florian Church. Here, it began the Royal Route to Wawel.

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

Legenda o krakowskim chłopcu i Dzwonie Zygmunta

Pewnego razu w Krakowie żył sobie chłopiec o imieniu Staś. Ojcem jego był znany powszechnie rzeźbiarz, który miał swój warsztat u stóp Wawelu.  Pewnego razu Staś wraz z kolegami postanowili wspiąć się na wieżę Wawelską by móc pooglądać Dzwon Zygmunta. Gdy wyszli na górę uczepili się sznura i rozkołysali dzwon. Natychmiast przybiegli duchowni. Sprowadzili na dół chłopców i zapytali się kogo to był pomysł. Bez cienia strachu do winy przyznał się Staś. Następnie Biskup powiedział do małego chłopca:

-Musisz zasłużyć na to, by Zygmunt dla ciebie zadzwonił, chłopcze.

– Zasłużę na to – odparł Staś.

Po latach okazało się to prawdą, bowiem chłopcem okazał się Stanisław Wyspiański – wybitny polski artysta. Kiedy zmarł w 1907 roku żegnało go bicie Dzwonu Zygmunta.

The legend of  boy and the Sigismund Bell

Once upon a time in Krakow lived a boy named Stas. His father was a well-known sculptor, who had his workshop at the bottom of the Wawel Castle. Once, Stas and his colleagues decided to climb up on on the Wawel tower, to be able to watch the Sigismund Bell. When they reached the top they caught the rope and swang the bell. Immediately clerygs came to see what had happened. They brought down the boys and asked whom it was the idea. Without a fear our Stas pleaded guilty. Then the bishop said to the little boy:

-You have to earn to call the bell for you, boy.
I will deserve for it – said Stas.

After years it turned out to be true because the boy was a prominent Polish artist – Stanislaw Wyspiański. When he died in 1907 the Sigismund Bell called again.

Krakowskie Legendy… Legends of Krakow

images

Legenda o krakowskim czakramie

Wawel jest miejscem szczególnym dla Polaków, ale również magicznym. Ma to  związek z legendą o czakramie, czyli świętym tajemniczym kamieniem ukrytym na Wawelskim Wzgórzu i będącym źródłem niezwykłej energii. Podobno, kiedyś na początku świata hinduski Bóg Sziwa rzucił siedem magicznych kamieni, w siedem stron świata. Są nimi oprócz Krakowa: Delhi, Mekka, Delfy, Jerozolima, Rzym i Velehrad na Morawach. Pamięć o czakramie wawelskim przetrwała w świętych księgach hinduizmu. Co ciekawe, w sanskrycie hinduskim ‚Wawel‚ znaczy ‚niebo’. Od dawna przyjeżdżali tu hindusi, aby się modlić – dziś wiemy, dlaczego.  Obecnie na Wawel przybywają  ze świata liczni turyści, którzy wierzą w magiczną, oczyszczającą i uzdrawiającą moc czakramu.

The legend of Krakow chakra

Wawel is a special place for Polish people, but it is also magical. It is connected with the legend of chakra, or holy mysterious stone hidden in the Wawel hill, which is extraordinary source of energy. Apparently, once at the beginning of world the Hindu God Shiva threw out seven magical stones, in seven parts of the world. Besided Krakow, they are also located in: Delhi, Mecca, Delphi, Jerusalem, Rome, and Velehrad in Moravia. The memory of Wawel chakra survived in the sacred books of Hinduism. What’s more in Sanskrit Hindu Wawelmeansheaven’. It has long been that Hindus came here to pray we now know why. Currently, many tourists from the whole world come to Wawel. They believe in magic, purifying and healing power of chakra.

 

The Holy Cross Chapel…Kaplica Świętokrzyska

 

4 1Holy Cross Chapel is one of the nineteen chapels in the Wawel  Cathedral. The chapel was built in  15th century and today it is a great example of late gothic style in Poland. The very characteristic element is the russian-style frescoes. Also very interesting one is gothic equipment, like beautiful triptych of St. Mary or a monument of Polish king Casimir Jagiellonczyk and his wife, queen Elizabeth. The monuments were made by famous artist of gothic style – Veit Stoss. To see chapel and cathedral building you can come to Krakow in every season.

3 2Kaplica Świętokrzyska jest jedną z dziewiętnastu kaplic w Katedrze Wawelskiej. Kaplica została wybudowana w XVwieku, dziś stanowi doskonały przykład późnego gotyku w Polsce.  Charakterystycznym elementem staroruskie freski . Również bardzo interesujące jest gotyckie wyposażenie np. piękny tryptyk Matki Bożej lub pomnik polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony, królowej Elżbiety. Nagrobki zostały wykonane przez słynnego artystę stylu gotyckiego – Wita Stwosza. Aby zobaczyć kaplicę i całą katedrę można przyjechać do Krakowa w każdym sezonie.

Grodzka Street… Ulica Grodzka

 1 2Grodzka Street is one of main streets of the Old Town. Grodzka was founded in 13-th century and from the very beginning until today it is a main route from the Main Market Square to the Wawel Castle. Walking the street you can find many attractions e.g. gothic monasteries of Dominicans and Franciscans, one of the oldest church in KrakowSt. Andrew church.
Grodzka street is part of the Royal Road, historical route from the Barbican, Floriańska Gate, through Main Square to Wawel. Today the street is one of the most popular streets in Krakow.

4 3Ulica Grodzka jest jedną z głównych ulic Starego Miasta. Grodzka została założona w XIII wieku i od powstania do dziś jest głównym trasą z Rynku Głównego na Wawel. Idąc ulicą można napotkać wiele atrakcji, np. gotyckie klasztory dominikanów i franciszkanów czy jeden z najstarszych kościoła w Krakowie kościół św. Andrzeja
Ulica Grodzka jest częścią Traktu Królewskiegohistorycznej trasy z Barbakanu przez Bramę FloriańskąRynek Główny na Wawel. Dziś ulica jest jedną z najbardziej popularnych  w Krakowie.

Location of the Globtroter Guest House… Lokalizacja Gościnnej Oficyny Globtroter

 

2 1Today we want to recall where Globtroter Guest House exactly located is. We are situated in the heart of the Old Town and holy city. It’s only 70 m to Main Market Square, short walk from Main Railway Station and great start to take walks e.g. to Kazimierz, Wawel Castle or another side of the Vistula river. Very comfortable and silent location in the courtyard is our proud. We are waiting for you in Krakow 🙂

4 3Dziś chcemy przypomnieć, o lokalizacji Globtroter Guest House. Znajdujemy się w sercu Starego Miasta. To tylko 70 m do Rynku Głównego, krótki spacer z Dworca Głównego i doskonała baza wypadowa dla pieszych wycieczek na Kazimierz, Zamek Królewski na Wawelu  czy na drugą stronę Wisły. Bardzo wygodna i cicha lokalizacja  jest naszą dumą. Czekamy na Ciebie w Krakowie 🙂