Archiwa tagu: Kazimierz Wielki

Pieskowa Skała Castle… Zamek w Pieskowej Skale

One of the most beautiful 14th century defensive stronghold – Pieskowa Skala castle presents fantastic natural and historical features really worth visiting. The building, originally founded by Polish king Kazimierz the Great is a fantastic example of Renaissance architecture. Inside you can visit large collection of art and after this you should go around the castle to see the most famous limestone form of this region – so called  Bludgeon of Hercules.

Zamek w Pieskowej Skale to jeden z najpiękniejszych czternastowiecznych zamków obronnych, prezentujący fantastyczne walory przyrodnicze i historyczne.  Zamek ufundowany przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego, dziś stanowi doskonały przykład architektury renesansowej. W środku możecie Państwo zwiedzić dużą kolekcję sztuki a potem obejść zamek dookoła żeby zobaczyć najsłynniejszą formę wapienną tego regionu – Maczugę Herkulesa.

Legendy Krakowskiego Kazimierza… Legends of Kazimierz

541713_497820526898512_177550914_nKról Kazimierz III Wielki jest jednym z najbardziej znanych polskich królów. Przede wszystkim z tego, że mocno przyczynił się do rozwoju naszego kraju. Istnieje nawet powiedzenie, że zastał Polskę drewnianą a pozostawił murowaną. Nie wszyscy jednak wiedzą, że  ten wielki człowiek był również bardzo kochliwym mężczyzną.

Pewnego razu, wracając do kazimierskiego zamku po polowaniu, spotkał pod rodzę piękną Żydówkę Esterkę. Jak powiada legenda zakochali  się w sobie wielce od pierwszego wejrzenia. Mądra i piękna Esterka szybko odnalazła drogę do serca króla.  Lecz jak to bywa na wysokich szczeblach polityki, król nie mógł posiąść jej za żonę z racji niskiego urodzenia. W niedługim czasie wielmożowie dworscy znaleźli mu inną odpowiednią kandydatkę do ożenku- Jadwigę . Lecz nawet małżeństwo nie przerwało romansu. Dopiero jego śmierć położyła kres miłości.

EsterkaThe King Casimir III the Great is one of the most famous Polish Kings. First of all, he strongly  developed our country. There is even saying that he found Poland built in the wood and he left it in the brick . But not everyone knows that this  great man was also very amorous man.

Once, returning to Kazimierz castle after hunting, he met the beautiful Jewish woman Esterka . As the legend says they fell in love at a very first sight. Clever and beautiful Esterka quickly found a way to the heart of the king. But as it happens at high political levels, the king could not have married her because of her  birth. In a short time noble men on the castle found him another suitable candidate for marriage – Jadwiga. But even the marriage did not stop the romance. Only his death put an end to this love.