Archiwum kategorii: Krakow – Warto zobaczyć / Places to see

The memory of the dead… Wspomnienie zmarłych

 rakow3 rakow1 rakow2In this days we remember those who has gone. We have been in Rakowicki Cemetery, the oldest Krakow’s place of memorial important citizens. Couple pictures presents a piece of atmosphere and style of this place.

rakow6 rakow4 rakow5

W tych dniach wspominamy tych, którzy odeszli.  Odwiedziliśmy  cmentarz Rakowiecki, najstarszy miejsce  pamięci o postaciach ważnych dla Krakowa. Poniższe  zdjęcia przedstawiają urywek atmosfery i stylu tego miejsca.

Collegium Maius; the historical spirit of education in Poland… Collegium Maius; duch edukacji w dawnej Polsce

 

mai3 mai1 mai2Collegium Maius is the oldest building of founded in 1364 Jagiellonian University. Builded in X15th century in late-Gothic style is an example of Polish education system in the end of medieval ages.
The most characteristic element is beautiful courtyard (the entrance to which is free of charge).
Today, here is a museum, where there are collected library, treasury, monumental professors rooms.
The museum presents also prices of Polish cinematography – the gifts from famous polish director Andrzej Wajda e.g. honorary Oscar, Gold Palm of Cannes, Gold Bear from Berlinale Festival or Golden Loin from Venice Film Festival.
Collegium Maius is obligatory place to visit in your tour through the historical Krakow.

mai5 mai4

Collegium Maius jest najstarszym budynkiem ufundowanego w 1364 roku Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybudowane  w XV wieku w stylu późnego gotyku kolegium jest przykładem rozwoju polskiego systemu edukacji w końcówce średniowiecza.
Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest zachowany piękny dziedziniec (jego zwiedzanie jest bezpłatne).
Dzisiaj w budynku jest muzeum, gdzie sprezentowane są biblioteka, skarbiec, zabytkowe pomieszczenia profesorskie.
Muzeum prezentuje także nagrody polskiej kinematografii – dary od słynnego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy, np Honorowy Oscar, Złota Palma w Cannes, Złoty Niedźwiedź festiwalu Berlinale lub z Złoty Lew Festiwalu Filmowego w Wenecji.
Collegium Maius jest obowiązkowym miejsce do odwiedzenia podczas wycieczki po zabytkowym Krakowie.

Autumn full of colours… Jesień pełna kolorów

jes4 jes1 jes2 jes3During a walk through the Planty park we have made a few autumn’s pictures . Planty –  green belt, made in XIX century in the place of old defensive walls is a place of meeting people who live around the Old Town. Being in this place you are also in the area of main Krakow monuments.

jes 8 jes6 jes 5Podczas spaceru po Plantach zrobiliśmy parę jesiennych zdjęć. Planty –  pas zieleni, stworzony w XIX wieku w miejscu dawnych murów obronnych jest miejscem częstych spotkań mieszkańców okolic Starego Miasta. Miejsce to jest w pobliżu głównych zabytków Krakowa.

The subjective Krakow… Subiektywny Kraków

sub 3 sub 4 sub1

Today we want to present you absolutely subjective views from Krakow streets. Walks through our loved city pushed us to be a little of an artist 🙂 We invite you to join us and scover the Old Town atmosphere. See you soon 😉

sub 7 sub 8 sub 2 sub 5 sub 6

Dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu absolutnie subiektywny spojrzenie na Kraków.  Spacery po naszym ukochanym mieście pobudzają w nas odrobinę artystyczne dusze 🙂 Zapraszamy do odkrycia tej atmosfery podczas zwiedzania Starego Miasta . Do zobaczenia wkrótce 😉

Amazing Krakow handicrafts… Cudowne krakowskie rękodzieła

 szop3 szop1 szop2One of the greatest Krakow’s tradition is annual competition of nativity scene (pol. szopka krakowska). This tradition was started in 19th century when many bricklayers and construction workers were looking for extra earnings and decided to make a seasonal decoration in the Christmas time. The atraction grew in population and become a constent element of Krakow Christmas.

Since these days every first Thursday of December people presents theirs nativity scenes on the Main Square nearby the monument of Mickiewicz. Amog participants there is a winner selected – author of the most beautiful one. After competition the finest nativity scene are later exhibited at the Historical Museum of the City of Krakow.

Place: Krakow, Main Square and Krzysztofory Palace

Time: 4th December – till .

Great experience: guaranteed

See you in December and January in Krakow!

Youtube movie: / link do filmu na Youtue:

https://www.youtube.com/watch?v=mRi_5Mk2S6w

szop6 szop4 szop5

Jedną z największych krakowskich tradycji jest coroczny konkurs Szopek krakowskich. Tradycja ta rozpoczęła się w XIX-stym wieku, gdy murarze i robotnicy budowlani szukali dodatkowego zarobku i zdecydowali się na tworzenie dekoracji w okresie świąt Bożego Narodzenia. Atrakcja stawała się coraz popularniejsza i na stałe wpisała się w czas Boże Narodzenie w Krakowie.

Od tego czasu, w każdy pierwszy czwartek grudnia prezentowane są szopki konkursowe. Prezentacja odbywa się na Rynku Głównym pobliżu pomnik Mickiewicza. Wśród uczestników wybiera się zwycięzcę – autora najpiękniejszych szopki. Po ogłoszeniu wyników konkursu najlepsze szopki są wystawiane w Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Miejsce: Kraków, Rynek Główny i Pałac Krzysztofory

Czas: 4 grudnia – połowa stycznia.

Niesamowite doświadczenia: gwarantowane

Do zobaczenia w grudniu i styczniu w Krakowie!

The Planty Park… Park Planty

 

2planty 1plantyThe Palny Park is the largest central urban park in Europe which replaced the city walls demolished in 19th century. It is 4 kilometres long and extends 21 hectares. This green belt encircles the oldest part of the city. Perfect place for quiet walks in the unique aura of Krakow’s ambience.

4planty 3plantyPlanty to największy  park miejski w Europie, który stworzony został w miejscu murów miejskich rozebranych w XIX wieku.  Długi na  4 km, zajmuje obszar 21 hektarów, otaczając najstarszą część miasta. Idealne miejsce na spokojne spacery w aurze magicznego klimatu Krakowa.

Historical architecture – Teodor Talowski… Historyczna architektura – Todor Talowski

 

dom pod śpiewajacą żabą
dom pod śpiewajacą żabą
dom pod śpiewajacą żabą
dom pod śpiewajacą żabą
piękne detale...okno kamienicy przy ulicy Retoryka
piękne detale…okno kamienicy przy ulicy Retoryka
piękne detale...okno kamienicy przy ulicy Retoryka
piękne detale…okno kamienicy przy ulicy Retoryka
kamienica na ulicy Św. Jana
kamienica na ulicy Św. Jana
piękne detale...okno kamienicy przy ulicy Św. Jana
piękne detale…okno kamienicy przy ulicy Św. Jana

ulica zaba

Today we want to present you the art of famous Krakow’s architect named Teodor Talowski. His creation dated back to the second part of 19th century. He designed many buildings in Poland – churches, tenement houses and residences. In Krakow you can visit for exemple Retoryka Street, where he designed 5 buildings or Karmelicka Street where there is his own tenement house called Under the Spider. The style of Talowski’s architecture is between secession and historical style – mix of gothic, renaissance and mannerism. Because of his creativity and characteristic architecture, Talowski is called Krakow’s Gaudi.

pajak nr 3

Dzisiaj prezentujemy architekturę słynnego krakowskiego artysty Teodora Talowskiego. Jego twórczość przypada na drugą połowę XIX-tego wieku. Artysta zaprojektował wiele budynków na terenie Polski – kościoły, kamienice i rezydencje. W Krakowie można podziwiać budynki np. na ulicy Retoryka, gdzie zaprojektował 5 kamienic oraz na ulicy Karmelickiej, gdzie stoi jego prywatna kamienica, nazwana „Pod pająkiem”.

Styl architektury Talowskiego można umiejscowić między secesją i historycyzmem – jest to mieszanka gotyku, renesansu i manieryzmu. Ze względu na swoją kreatywność i charakterystyczny styl architektury, Talowski nazywany jest krakowskim Gaudim.

Discovering Krakow – the Krak Mound… Zwiedzając Kraków – Kopiec Kraka

The Krak Mound... Kopiec Kraka
The Krak Mound… Kopiec Kraka

The Krak Mound is the oldest mound in polish history. Build probably in  8th century is still a big mystery. The legend says that inside there is a body of famous Krakow city founder – Krak.
Nearby the mound you can also visit the  St. Benedict’s Stronghold from 19th century and small, medieval church, also with the name of St.Benedict’s.

St. Benedict's Stronghold... Fort św. Benedykta
St. Benedict’s Stronghold… Fort św. Benedykta
St. Benedict;'s Church... Kościół św. Benedykta
St. Benedict;’s Church… Kościół św. Benedykta

Kopiec Kraka  jest najstarszym kopcem w polskiej historii. Wybudowany prawdopodobnie w VIII wieku nadal stanowi wielką tajemnice.  Legenda mówi, że w środku jest ciało słynnego założyciela KrakowaKraka.
Niedaleko kopca  można również podziwiać Fort św. Benedykta z XIX wieku i mały, średniowieczny kościół, także św. Benedykta.

Street artists of Krakow… Artyści uliczni Krakowa

 

ulica 2 ulica 1

On the streets of the Old Town of Krakow you can see a lot, a lot of street artists types. It’s tradition of every historical city, the live-presenting art to have. But in Krakow you have a chance to enjoy with very creative people who get a lot of satisfaction of what they do. You can watch their presentations and let them a coin as a payment 🙂

ulica 5 ulica 3 ulica 4

Na ulicach Starego Miasta w Krakowie można spotkać różnorodnych ulicznych artystów. Tradycją każdego historycznego miasta jest obecność pokazów na żywo. W Krakowie masz możliwość podziwiać pracę bardzo kreatywnych ludzi, którzy czerpią ogromną satysfakcję z tego co robią. Oglądając ich pokazy możesz ich nagrodzić drobną zapłatą 🙂

Bugle-call of St. Mary’s Church… Hejnał Mariacki

The bugler... hajnalista
The bugler… hejnalista

Bugle-call is a traditional anthem and very important part of Polish and Krakow’s history as the capital. It is played every day, successively four times on the hour, by a bugler on the highest tower of the Saint Mary’s Basilica (in Polish Kościół Mariacki). The noon performance is broadcast via radio to all of Poland and the world.

Bugler greeting turists... hejnalista pozdrawiający turystów
Bugler greeting turists… hejnalista pozdrawiający turystów
Hejnał to tradycyjny motyw muzyczny i bardzo ważny element historii Polski i Krakowa jako stolicy kraju. Jest grany codziennie, cztery razy na godzinę przez trębacza na wyższej wieży Kościoła Mariackiego. Codziennie w południe jest transmitowany przez polskie radio i obiega cały świat.