Archiwum kategorii: Krakow – Warto zobaczyć / Places to see

The Holy Cross Chapel…Kaplica Świętokrzyska

 

4 1Holy Cross Chapel is one of the nineteen chapels in the Wawel  Cathedral. The chapel was built in  15th century and today it is a great example of late gothic style in Poland. The very characteristic element is the russian-style frescoes. Also very interesting one is gothic equipment, like beautiful triptych of St. Mary or a monument of Polish king Casimir Jagiellonczyk and his wife, queen Elizabeth. The monuments were made by famous artist of gothic style – Veit Stoss. To see chapel and cathedral building you can come to Krakow in every season.

3 2Kaplica Świętokrzyska jest jedną z dziewiętnastu kaplic w Katedrze Wawelskiej. Kaplica została wybudowana w XVwieku, dziś stanowi doskonały przykład późnego gotyku w Polsce.  Charakterystycznym elementem staroruskie freski . Również bardzo interesujące jest gotyckie wyposażenie np. piękny tryptyk Matki Bożej lub pomnik polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony, królowej Elżbiety. Nagrobki zostały wykonane przez słynnego artystę stylu gotyckiego – Wita Stwosza. Aby zobaczyć kaplicę i całą katedrę można przyjechać do Krakowa w każdym sezonie.

Grodzka Street… Ulica Grodzka

 1 2Grodzka Street is one of main streets of the Old Town. Grodzka was founded in 13-th century and from the very beginning until today it is a main route from the Main Market Square to the Wawel Castle. Walking the street you can find many attractions e.g. gothic monasteries of Dominicans and Franciscans, one of the oldest church in KrakowSt. Andrew church.
Grodzka street is part of the Royal Road, historical route from the Barbican, Floriańska Gate, through Main Square to Wawel. Today the street is one of the most popular streets in Krakow.

4 3Ulica Grodzka jest jedną z głównych ulic Starego Miasta. Grodzka została założona w XIII wieku i od powstania do dziś jest głównym trasą z Rynku Głównego na Wawel. Idąc ulicą można napotkać wiele atrakcji, np. gotyckie klasztory dominikanów i franciszkanów czy jeden z najstarszych kościoła w Krakowie kościół św. Andrzeja
Ulica Grodzka jest częścią Traktu Królewskiegohistorycznej trasy z Barbakanu przez Bramę FloriańskąRynek Główny na Wawel. Dziś ulica jest jedną z najbardziej popularnych  w Krakowie.

The Krakow’s Barbican… Krakowski Barbakan…

b3 b1 b2The Gothic-style Barbican built at the end of the 15th century is a fortified building once connected with Krakow’s city walls to protect Kraków’s main entrance to the city. It was connected to the Florian Gate. In the past the Krakow’s Barbican was additionally protected by a 30-meter-wide, deep moat. It’s important to add that this Barbican is one of the three this type buildings still existing in Europe. Today it serves as a tourist attraction and space for exhibitions.

b4 b5b6

Zbudowany pod koniec XV wieku gotycki Barbakan stanowił element struktury obronnej miasta i był połączony z murami miejskimi celem ochrony głównego wjazdu do miasta przez Bramę Floriańską. W przeszłości krakowski Barbakan był  dodatkowo chroniony przez 30-metrową  głęboką fosę.  Istotnym jest, że budynek  jest jednym z trzech tego typu obiektów w Europie zachowanych do dnia dzisiejszego.  Obecnie służy on jako atrakcja turystyczna i miejsce  wystaw.

Spied on the streets… Podpatrzone na ulicach

 

15 2 3 4We’re charmed with amazing scenes and Christmas atmosphere of the Krakow’s streets and churches. The closer to the Christmas the more happy we are with this festive period. Decorated streets, performances, beautiful churches, Christmas food – all this makes that in winter we love Krakow even more. Welcome to the common joy of this magical time. Here we present a couple of scenes we have seen in Krakow.

10 6 7 8 9Jesteśmy oczarowani niesamowitymi scenami i świąteczną atmosferą  ulic i kościołów krakowskich. Im bliżej świąt Bożego Narodzenia  tym  bardziej jesteśmy zadowoleni z  okresu świątecznego. Przystrojone ulice, występy, piękne kościoły, świąteczne jedzenie – to wszystko sprawia, że zimą kochamy Kraków jeszcze bardziej. Zapraszamy do wspólnej przeżywania tego magicznego czasu. Powyżej prezentujemy kilka scen które widzieliśmy na ulicach  Krakowa.

Cracow Nativity Scene Contest… Konkurs Szopek Krakowskich

The 150-year-old tradition of Nativity Crib is still alive in Krakow.
Since 1937, every first Thursday of December, dozens of colorful structures can be admired at the foot of Adam Mickiewicz Monument. The finest Nativity Cribs are later exhibited at the City of Kraków Historical Museum.

„Colourful palaces lustrous tin foil, sparkling pieces of od glass and iridescent tisu-paper faithfully render the most typical elements of Cracow architecture”

Krakow’s carriages… Krakowskie dorożki

 

3 1 2One of the long term traditions of Krakow’s Old Town is the possibility of visitting it not only by foot bu also from a carriage. On the Main Market Square you can find many vehicles and pick one to feel like in the old time and admire Krakow from a new perspective. For many years cabmans have been competing for tourist and to attract visitors they all the time make their carriage more an dmore beautiful. Try this attraction during your stay at Globtroter Guest House 🙂

6 4 5Wieloletnia tradycją krakowskiego Starego Miasta jest możliwość jego zwiedzania nie tylko na piechotę, lecz także z dorożki. Na Rynku Głównym można znaleźć wiele pojazdów, wybrać jeden, aby wrócić do dawnych czasów i podziwiać miasto z innej perspektywy. Od wielu lat dorożkarze konkurują ze sobą upiększając swoje dorożki, aby przeciągnąć turystów. Dołącz do tej atrakcji podczas swojego pobytu w Globtroter Guest House 🙂

The Christmas atmosphere in Krakow… Atmosfera świąt w Krakowie

 

3 1 2Every year during winter time there appears in Krakow a wonderful Christmas Market. You can taste here the traditional Polish cuisine, drink hot wine or buy a souvenir for family, friends. The tradition of the Christmas Market become more memorable and magic if you spend your time in beautiful scenery of  Krakow’s Main Square.

6 4 5Co roku w okresie zimowym pojawia się w Krakowie wspaniały Jarmark Bożonarodzeniowy. Tutaj można spróbować tradycyjnej kuchni polskiej, wypić grzane wino lub kupić pamiątki dla rodziny, przyjaciół. Tradycja Jarmarku Bożonarodzeniowego staje się bardziej niezapomniana i magiczna, jeśli spędzasz czas w pięknej scenerii Rynku Głównego.

The Museum of Aber in Krakow… Muzeum Bursztynu w Krakowie

 

b3 b1 b2The Museum of Aber in Krakow – private, professional museum that presents very interesting collection of Aber, gold of the north. This subject is especially important in Poland because of long Polish tradition of amber craft. Here you can see many beautiful things made by this material. Museum is located on Sw. Jana Street, very close to the Globtroter Guest House.

b6 b4 b5Muzeum Bursztynu w Krakowie to prywatne  muzeum prezentujące bardzo ciekawą kolekcję bursztynu, złota północy. Bursztyn jest szczególnie ważny w Polsce z powodu długiej polskiej tradycji rzemiosła związanego  z  bursztynem. W muzeum możesz zobaczyć wiele pięknych rękodzieł wykonanych z tego niezwykłego materiału. Obiekt znajduje się na ul. św. Jana , bardzo blisko  Globtroter Guest House.

Location of the Globtroter Guest House… Lokalizacja Gościnnej Oficyny Globtroter

 

2 1Today we want to recall where Globtroter Guest House exactly located is. We are situated in the heart of the Old Town and holy city. It’s only 70 m to Main Market Square, short walk from Main Railway Station and great start to take walks e.g. to Kazimierz, Wawel Castle or another side of the Vistula river. Very comfortable and silent location in the courtyard is our proud. We are waiting for you in Krakow 🙂

4 3Dziś chcemy przypomnieć, o lokalizacji Globtroter Guest House. Znajdujemy się w sercu Starego Miasta. To tylko 70 m do Rynku Głównego, krótki spacer z Dworca Głównego i doskonała baza wypadowa dla pieszych wycieczek na Kazimierz, Zamek Królewski na Wawelu  czy na drugą stronę Wisły. Bardzo wygodna i cicha lokalizacja  jest naszą dumą. Czekamy na Ciebie w Krakowie 🙂

The Cloth Hall of Krakow… Krakowskie Sukiennice

 5 1 2The Krakow Cloth Hall is one of the oldest buildings of that type in Europe. Situated in the middle of Main Square constitutes a symbol of the trade history of the city. Despite the hard history of Poland, the Cloth Hall was not destroyed and stay for today in old form. This days you can buy inside many types of souvenirs. But since 19th century in the building there is also a national gallery. Upstairs you can visit very interesting museum of Polish 19th-century painting.

4 3Krakowskie Sukiennice jednym z najstarszych obiektów tego typu w Europie. Położone w samym środku Rynku Głównego stanowią symbol handlowej historii miasta. Mimo trudnej historii Polski, Sukiennice nie zostały zniszczone i zachowały się w dawnej formie. Dziś można w nich kupić różnego rodzaju pamiątki. Od XIX wieku budynek stanowi także przestrzeń galerii narodowej – na piętrze znajduje się bardzo ciekawe galeria polskiego malarstwa XIX-tego wieku.