Archiwum kategorii: Krakow – Warto zobaczyć / Places to see

One place, different seasons… Jedno miejsce, różne pory roku

 lato wiosnaDuring the year we have photographed one place withi the greenbelt called the Planty Park. Now we want to share with you beautiful colors of every season in Kraków 🙂

zima jesienFotografowaliśmy jedno miejsce krakowskich Plant w zmieniającej się aurze pór roku. Chcieliśmy pokazać, jak piękne są kolory w każdej z pór roku Krakowa 🙂

The art of the detail… Sztuka szczegółu

7 1 2 3Today we want to draw your attention to many architectural details in the buildings and on the streets of Krakow. It’s worth seeing them properly to be able to recognise many styles of art in Krakow. It’s also interesting part of visiting new places because you can admire fascinating work of people from past centuries. They are not living now but their art is still among us.

6 4 5Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na wiele szczegółów architektonicznych w budynku i na ulicach Krakowa. Warto im się dobrze przyjrzeć, aby rozpoznać wiele stylów sztuki w Krakowie. Jest to także interesująca część zwiedzania nowych miejsc, ponieważ można podziwiać fascynującą pracę ludzi z minionych wieków. Nie żyją  oni teraz, ale ich sztuka jest wciąż wśród nas.

The Schindler’s factory – memorial of life… Fabryka Schindlera – pomnik życia

3 1 2The Schindler’s Factory – the historical monument of the heroic behaviour in time of II world war. During Nazi occupation in Poland, faszysci wanted to exterminate citizens of Poland – Polish people and Jews. The second one were especially hated by the Hitler and because of that their fate was the worst. Oskar Schindler saved hundreds of lifes giving them job and by this rescued from German extermination in the concentration camp in Auschwitz. The museum presents in the very modern way the history of those terrible times and is obligatory place to visit in Krakow.

6 4 5Fabryka Schindlera świadectwo zachowania przyzwoitości w czasie II wojny światowej. Podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce, faszyści chcieli wytępić obywateli Polski Polaków i Żydów. Ci drudzy byli szczególnie znienawidzeni przez Hitlera i dlatego ich los był najgorszy. Oskar Schindler uratował setki istnień dając im pracę, a przez to ratując  przed niemieckim obozem zagłady w Auschwitz. Muzeum  w bardzo nowoczesny sposób prezentuje historię tych strasznych czasów i jest obowiązkowym punktem do zwiedzenia w Krakowie.

After the Independence Day… Po Święcie Niepodległości

 

8 1 2 3 4Today we want to recall yesterday Independence Day. This year we had a beautiful weather to celebrate and enjoy the parade of the Polish former army. We hope that one day you will come to visit Krakow and join our celebration 🙂

10 5 6 7 9Dziś przypominamy wczorajszy Dzień Niepodległości. W tym roku mieliśmy sprzyjała nam piękna pogoda pozwalająca świętować i cieszyć się pokazem dawnych jednostek wojskowych. Mamy nadzieję, że pewnego dnia przyjdziecie do Krakowa i przyłączycie się do świętowania 🙂

Medieval masterpiece of Krakow… Średniowieczne arcydzieło Krakowa

 

oltarzSince 11th century, Krakow used to be a place of work the famous craftsmans. Citizens from many sides of the world were coming to Krakow to build their own new future and to make or bild something worth world fame. One of the best artist who have ever worked in Krakow was Wit Stwosz, German genius who made in Poland the most beautiful art pieces of time between gothic and renaissance. He is especially well-know for the Altarpiece in St. Mary’s Basilica.
The Altar is about 13 m high and 11 m wide when the panels are opened. The main scene presents the death of Jesus in the presence of his mother Mary and Twelve Apostles.

olt3 olt olt2Kraków był miejscem pracy znanych rękodzielników już od XI wieku. Obywatele z wielu stron świata przybywali do Krakowa budować własną, nową przyszłość stworzyć dzieło światowej sławy.  Jednym z największych artystów, którzy pracowali w Krakowie byłWit Stwosz, niemiecki geniusz, który wykonał w Polsce swoje najpiękniejsze dzieła sztuki epoki pogranicza między gotykiem a renesansem. Najbardziej znanym jego dziełem jest oczywiście  ołtarz główny w Bazylice Mariackiej.
Ołtarz ma około 13 m wysokości i 11 m szerokości, gdy skrzydła boczne są otwarte. Główna scena przedstawia śmierć Jezusa w obecności jego matki Maryi i dwunastu apostołów.

The window of the Pope… Okno papieskie

There is a tradition in Krakow – when the Pope comes to Poland he has to visit Krakow and spend the night in Krakow’s Bishops Palace (Franciszkańska Street). Characteristic point of this visits is speech to people crowded under the window called „the window of the Pope” and common pray.
Already we have seen Popes John Paul II and Benedict XVI and now we are waiting for Pope Francis who will come to Poland on World Youth Day in 2016 in Krakow.

okno papieskie

Jedną z krakowskich tradycji jest wizyta papieża w Pałacu Biskupów Krakowskich (ulica Franciszkańska). Najważniejszym punktem tej wizyty jest spotkanie Papieża z tłumem zgromadzonym pod tzw. „oknem papieskim” oraz wspólna modlitwa.
Dotychczas swoją obecnością zaszczycili nas papież Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Następnym gościem będzie papież Franciszek, który odwiedzi Kraków w 2016 r. w ramach Światowych Dni Młodzieży.

The regional cousine… Regionalna kuchnia

pączki z konfiturą różaną
pączki z konfiturą różaną

chleb ze smalcemgolonka w ramcepischingerKremówka

 

je4 je1 je2 je3Lesser Poland, as every region with long tradition has characteristic, local cuisine which you can taste only here. During stay in Krakow you can try many dishes like dumplings, bigos or sheep cheese. Here we present you couple pictures of them.

je9 je5 je6 je7 je8Małopolska, jak każdy region z długą tradycją posiada charakterystyczne dania kuchni lokalnej, które można spróbować jedynie podczas jej odwiedzin. Podczas pobytu w Krakowie mają Państwo możliwość posmakowania wielu potraw takich jak pierogi, bigos lub owczego sera. Powyżej prezentujemy Państwu kilka zdjęć potraw.

The styles of architecture in Krakow… Style architektury w Krakowie

 

romanśredn2renes

Krakow is one of the oldest and  the finest historical city in Poland. Through the centuries landscape of the city was changing so many time that today in the Old Town  we can see kaleidoscope of styles from roman style to secession. Here we present pictures of example buildings.

baroknoegotyksecesjahistoricalKraków jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych historycznych miast w Polsce. Przez wieki krajobraz miasta zmieniał się tyle razy, że dziś na Starym Mieście widzimy można spotkać kalejdoskop różnorodności stylów, od  romańskiego do secesji. Poniżej prezentujemy zdjęcia kilku przykładów.

 

The memory of the dead… Wspomnienie zmarłych

 rakow3 rakow1 rakow2In this days we remember those who has gone. We have been in Rakowicki Cemetery, the oldest Krakow’s place of memorial important citizens. Couple pictures presents a piece of atmosphere and style of this place.

rakow6 rakow4 rakow5

W tych dniach wspominamy tych, którzy odeszli.  Odwiedziliśmy  cmentarz Rakowiecki, najstarszy miejsce  pamięci o postaciach ważnych dla Krakowa. Poniższe  zdjęcia przedstawiają urywek atmosfery i stylu tego miejsca.

Collegium Maius; the historical spirit of education in Poland… Collegium Maius; duch edukacji w dawnej Polsce

 

mai3 mai1 mai2Collegium Maius is the oldest building of founded in 1364 Jagiellonian University. Builded in X15th century in late-Gothic style is an example of Polish education system in the end of medieval ages.
The most characteristic element is beautiful courtyard (the entrance to which is free of charge).
Today, here is a museum, where there are collected library, treasury, monumental professors rooms.
The museum presents also prices of Polish cinematography – the gifts from famous polish director Andrzej Wajda e.g. honorary Oscar, Gold Palm of Cannes, Gold Bear from Berlinale Festival or Golden Loin from Venice Film Festival.
Collegium Maius is obligatory place to visit in your tour through the historical Krakow.

mai5 mai4

Collegium Maius jest najstarszym budynkiem ufundowanego w 1364 roku Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybudowane  w XV wieku w stylu późnego gotyku kolegium jest przykładem rozwoju polskiego systemu edukacji w końcówce średniowiecza.
Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest zachowany piękny dziedziniec (jego zwiedzanie jest bezpłatne).
Dzisiaj w budynku jest muzeum, gdzie sprezentowane są biblioteka, skarbiec, zabytkowe pomieszczenia profesorskie.
Muzeum prezentuje także nagrody polskiej kinematografii – dary od słynnego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy, np Honorowy Oscar, Złota Palma w Cannes, Złoty Niedźwiedź festiwalu Berlinale lub z Złoty Lew Festiwalu Filmowego w Wenecji.
Collegium Maius jest obowiązkowym miejsce do odwiedzenia podczas wycieczki po zabytkowym Krakowie.