Archiwum kategorii: Krakow – Kalendarium / What’s on?

Festival Cracovia Danza… only in Cracow… tylko w Krakowie

Festival Cracovia Danza – the picture taken last year on the Wawel Hill  🙂 It takes place every year in July/August in Krakow.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Festiwal Cracovia Danza – zdjęcie zrobione rok temu na Zamku Wawelskim  🙂 wydarzenie ddbywa się co roku na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie.

Procesja Bożego Ciała… Corpus Christi Procession

 Procesje Bożego Ciała, przypadają na 60 dni po Wielkanocy (zawsze w czwartek). W Krakowie najbardziej znana rozpoczyna się z Katedry na Wawelu a kończy na Rynku Głównym. Zgodnie z tradycją na trasie znajdują się cztery ołtarze przyozdabiane w piękny sposób, przy których czytane są fragmenty Pisma Świętego. W tym roku procesja będzie mieć miejsce 4 czerwca i wyruszy około 11.00 z Wawelu.

Corpus Christi Processions are celebrated 60 days after Easter (always on Thursdays). In Krakow, the most popular begins from the Wawel Cathedral and ends on the Main Market Square. Follow a Christian tradition four beautifully decorated altars are located on the route.  Fragments of Holy Bible are reading there. This yeat the prosessions is taking place on 4th June and starts around 11.00am on the Wawel Hill.

spring and summer events- All are welcomed…it is worth seeing it… Kraków 2015- wiosenne i letnie atrakcje… Zapraszamy wszystkich… warto zobaczyć…

  • Calendar of events in Krakow you will find here

Święto Konstytucji 3 Maja… The Constitution Day

3 Maja to dla Polaków bardzo ważne święto. To właśnie 3 maja 1791 roku została uchwalona pierwsza w Europie a druga na świecie – po amerykańskiej – konstytucja. Jest ona dowodem tego, że nawet w tak trudnych okolicznościach jak rozbiory,  Polacy potrafili się zmobilizować.

Przez cały XVIII wiek Rzeczpospolita była w dużym stopniu uzależniona od mocarstw ościennych, przede wszystkim od Rosji.

Na przełomie lat 80 i 90  XVIII stulecia Rosja była zaangażowana w konflikty ze Szwecją i Turcją.  Jej zainteresowanie sytuacją w Polsce nieco osłabło i to właśnie był odpowiedni moment na krok ku reformom. Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej.
Historyczna sesja podczas, której wprowadzono konstytucje  obradowała 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim. Była pełna gwałtownych sporów i dramatyczne kłótni.  Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego.
3rd May is for Polish people a very important day. It was May 3, 1791 when the Polish Constitution was enacted as the first in Europe and second in the world after the US Constitution. It is a proof that, even in so difficult circumstances as losing country, Polish people were able to mobilize and to fight!

Throughout the 18h century Poland was in great point dependent from  neighboring powers, especially from Russia.
At the turn of the 80’s and 90’s of the 18th century, Russia was engaged in a conflict with Sweden and Turkey. Her interest in the situation in Poland has lowered and that was the right moment to move toward reforms. Constitution of May 3 was supposed to be a response to the bad internal and international situation of Polish country.
The historic session, during which the constitution was introduced took place on 3 May 1791 in the Senatorial Hall at the Royal Castle. The process of voting was full of violent conflicts and dramatic fights. Finally, the King swore the constitution on hand bishop of Krakow Felix Turski and constitution passed.

3 Maja Święto Konstytucji w Krakowie… Constitution Day in Cracow…

 

Kraków biega …. Cracovia Maraton

Kraków biega …. Cracovia Maraton

Od 2002 roku corocznie organizowane są zawody na przełomie kwietnia i maja. Hasłem Maratonu jest „z historią w tle” dlatego, że jego trasa przebiega przez najpiękniejsze miejsca w mieście. Krakowski maraton cieszy się coraz większą popularnością.

Chcesz dołączyć w przyszłym roku ? …

The Cracovia Maraton is the annual event that was established in 2002. Motto of this event is „history in the background” because during the maraton runners pass the most beautiful historical places in Kraków.  Our Maraton is becoming more and more popular.

Would you like to join it next year ? …

more :  www.cracoviamaraton.pl

Easter eggs… Pisanki

 

Elementary tradition of Easter are Easter eggs (in Polish called ‚pisanki’) that very often are handmade. Pisanki are the necessary part of the Easter decoration and symbol of a new life. It’s also very pleasant gift for our family or friends.

Podstawową tradycją Wielkanocypisanki. Bardzo często wykonane ręcznie są niezbędną częścią wielkanocnej dekoracji oraz symbolem nowego życia. Stanowią również miły prezent dla naszej rodziny lub znajomych.

Breakfast Fair in Krakow… Targ śniadaniowy w Krakowie

 

Former main railway station today has become a place of the new city initiative like breakfast fair is. The very pleasant event giving opportunity to eat delicious dishes and get inspiration for the rest of the day.
This kind of events is a great opportunity of spending times in the visitting city – to learn about new culture. We encourage you to look for some regular events during your stay in Krakow. It’s really worth making effort 🙂

Budynek dawnego dworca głównego dziś stał się miejscem nowych inicjatyw miejskich, takich jak Targ Śniadaniowy. To bardzo przyjemne wydarzenie dające okazję spróbowania pysznych dań i  inspiracji na resztę dnia. Tego rodzaju imprezy to świetna okazja spędzania czasu w odwiedzanym mieście, aby poznać nową kulturę. Zachęcamy do poszukiwania cyklicznych imprez w czasie Państwa pobytu w Krakowie. Zysk wart wysiłku 🙂

Easter in Cracow….Wielkanoc w Krakowie…

Rękawka Medival Festival… Festiwal Rękawka

 

The Festival takes place after Easter in Krakow at the foot of the Krakus Mound, the oldest and one of four mounds in Krakow. Inspired by historical context of surroundings: full of legends of slavic magic, witches and history of legendary founder of city Krakow – Krakus. During event you can enjoy many of colourful plays and just spend time in festival atmosphere. During festival, groups of historical reconstruction present medieval life, show of fight and technics of e.g. lightning bonfire or cooking medieval dishes.

To get more information go to: http://www.mydestination.com/krakow/events/73162171/rekawka-7-april-2015

Festiwal odbywa się po Wielkanocy u stóp Kopca Krakusa, najstarszego i jednego z czterech kopców w Krakowie. Inspirowany historycznym kontekstem okolicy: pełnego legend słowiańskich, magii, czarownic i historii o legendarnym założycielu miasta Krakowa – Krakusie. Podczas imprezy można korzystać z wielu kolorowych zabaw i po prostu spędzić czas w festiwalowej atmosferze. Podczas wydarzenia grupy rekonstrukcji historycznych prezentują życie ludzi średniowiecza, pokazy walki i techniki, np.  rozpalania ogniska i gotowania potraw średniowiecznych.

Więcej informacji: http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/30081/tradycyjne-swieto-rekawki-na-kopcu-krakusa-2015