Wszystkie wpisy, których autorem jest Marek Świerad

The Sanctuary of Our Lady of Fatima, Zakopane, Krzeptowki… Sanktuarium Matki Bozej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach

Attempt to assassinate Pope John Paul II in 1981, stained glass, Zakopane, Krzeptowki... Próba zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 roku, witraż, Zakopane, Krzeptówki
The attempt to assassinate Pope John Paul II in 1981, stained glass, Zakopane, Krzeptowki… Próba zamachu na papieża Jana Pawła II w 1981 roku, witraż, Zakopane, Krzeptówki

Zakopane is the most famous in the world Polish winter resorts. It is the largest town in highest Polish mountain range, Tatras. Zakopane is located 80 miles south of Krakow. This town, besides the tourist values ​​resulting from the location in the mountains, has also numerous monuments. One of them is the Sanctuary of Our Lady of Fatima at Krzeptowki Street. It was built in the years 1987-1992 as a vote for saving the life of Pope John Paul II after the attack on his life in 1981. Near the sanctuary there is a chapel of the mid-twentieth century. There are also two monuments of Pope John Paul II. One of them represents the Pope, accompanied by Cardinal Stanislaw Dziwisz. Inside the church there are situated stained glass windows depicting the events surrounding the apparitions of Fatima and Pope John Paul II.

The angel's revelation in 1916... Objawienie anioła w 1916 roku
The angel’s revelation in 1916, stained glass, Zakopane, Krzeptowki… Objawienie anioła w 1916 roku, witraż, Zakopane, Krzeptowki

Zakopane jest najbardziej znanym w świecie polskim kurortem zimowym. Jest to największe miasto w znajdujące się w najwyższym paśmie polskich gór, Tatrach. Zakopane jest położone 80 km na południe od Krakowa. Miasto to oprócz walorów turystycznych wynikających z jego położenia w górach posiada również liczne zabytki. Jednym z nich jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Zostało ono wybudowane w latach 1987-1992 jako wotum za uratowanie życia papieża Jana Pawła II po zamachu na jego życie w 1981 roku. Nieopodal sanktuarium znajduje się kaplica z połowy XX wieku. Są tam również dwa posągi papieża Jana Pawła II. Jeden z nich przedstawia papieża w towarzystwie kardynała Stanisława Dziwisza. Wewnątrz kościoła znajdują się witraże przedstawiające wydarzenia związane z objawieniami Fatimskimi i papieżem Janem Pawłem II.

The sculpture of St. John of Nepomuk in Myslenice… Rzeźba św. Jana Nepomucena w Myślenicach

Sculpture of St. John of Nepomuk in Myslenice... Rzeźba św. Jana Nepomucena w Myślenicach
The sculpture of St. John of Nepomuk in Myslenice… Rzeźba św. Jana Nepomucena w Myślenicach

Myslenice is located on the Raba River. One of the left-bank tributaries of the Raba is Bysinka. Near one of the bridges over the Bysinka River in Myslenice there is a statue of St. John of Nepomuk. This Catholic saint was presbyter of Prague. He was killed on the orders of King Wenceslas IV of Bohemia. He was thrown from the Charles Bridge in Prague into the Veltava River. In Poland there are many statues of that saint. One of them is located in Myslenice at the intersection of Kosciuszko Street and Slowacki Street. It represents the saint in the standing position in priestly attire with a cross in his hands. The figure is located on the pillar on threestone steps. It was made of cast ceramic in 1894. On the pillar there is also located the Coat of Arms of Myslenice. The sculpture was renovated in 2007.

View of Myslenice... Widok na Myslenice
The view of Myslenice… Widok na Myslenice

Myślenice są położone nad Rabą. Jednym z lewobrzeżnych dopływów Raby jest Bysinka. Nieopodal jednego z mostów na Bysince w Myślenicach znajduje się posąg św. Jana Nepomucena. Ten katolicki święty był prezbiterem Pragi. Został zabity na rozkaz króla Czech Wacława IV Luksemburskiego. Został on wrzucony z mostu Karola w Pradze do rzeki Wełtawy. W Polsce jest wiele rzeźb przedstawiających tego świętego. Jedna z nich znajduje się w Myślenicach przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego. Przedstawia ona świętego w pozycji stojącej w stroju kapłańskim z krzyżem w rękach. Figura stoi na filarze położonym na trzech kamiennych stopniach. Została ona wykonana jako odlew ceramiczny w 1894 roku. Na filarze znajduje się herb Myślenic. Rzeźba została odnowiona w 2007 roku.

The Planty Park… Park Planty

 

2planty 1plantyThe Palny Park is the largest central urban park in Europe which replaced the city walls demolished in 19th century. It is 4 kilometres long and extends 21 hectares. This green belt encircles the oldest part of the city. Perfect place for quiet walks in the unique aura of Krakow’s ambience.

4planty 3plantyPlanty to największy  park miejski w Europie, który stworzony został w miejscu murów miejskich rozebranych w XIX wieku.  Długi na  4 km, zajmuje obszar 21 hektarów, otaczając najstarszą część miasta. Idealne miejsce na spokojne spacery w aurze magicznego klimatu Krakowa.

Historical architecture – Teodor Talowski… Historyczna architektura – Todor Talowski

 

dom pod śpiewajacą żabą
dom pod śpiewajacą żabą
dom pod śpiewajacą żabą
dom pod śpiewajacą żabą
piękne detale...okno kamienicy przy ulicy Retoryka
piękne detale…okno kamienicy przy ulicy Retoryka
piękne detale...okno kamienicy przy ulicy Retoryka
piękne detale…okno kamienicy przy ulicy Retoryka
kamienica na ulicy Św. Jana
kamienica na ulicy Św. Jana
piękne detale...okno kamienicy przy ulicy Św. Jana
piękne detale…okno kamienicy przy ulicy Św. Jana

ulica zaba

Today we want to present you the art of famous Krakow’s architect named Teodor Talowski. His creation dated back to the second part of 19th century. He designed many buildings in Poland – churches, tenement houses and residences. In Krakow you can visit for exemple Retoryka Street, where he designed 5 buildings or Karmelicka Street where there is his own tenement house called Under the Spider. The style of Talowski’s architecture is between secession and historical style – mix of gothic, renaissance and mannerism. Because of his creativity and characteristic architecture, Talowski is called Krakow’s Gaudi.

pajak nr 3

Dzisiaj prezentujemy architekturę słynnego krakowskiego artysty Teodora Talowskiego. Jego twórczość przypada na drugą połowę XIX-tego wieku. Artysta zaprojektował wiele budynków na terenie Polski – kościoły, kamienice i rezydencje. W Krakowie można podziwiać budynki np. na ulicy Retoryka, gdzie zaprojektował 5 kamienic oraz na ulicy Karmelickiej, gdzie stoi jego prywatna kamienica, nazwana „Pod pająkiem”.

Styl architektury Talowskiego można umiejscowić między secesją i historycyzmem – jest to mieszanka gotyku, renesansu i manieryzmu. Ze względu na swoją kreatywność i charakterystyczny styl architektury, Talowski nazywany jest krakowskim Gaudim.

The mountain shelter on the Turbacz Mountain… Schronisko na Turbaczu

Terrace in front of the shelter... Taras przed schroniskiem
Terrace in front of the shelter… Taras przed schroniskiem

Turbacz is the highest peak of Gorce Mountain Range. Near to the top of that mountain at an altitude of 1 283 meters above sea level there is a mountain shelter of PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society). The existing shelter is the third that has been built on Turbacz. The previous two were burned. The first one was burned in 1933 by unknown perpetrators and the second one in 1943 by Polish partisans so that it could not be used by the Germans. The current shelter is used since 1958. The shelter can accomodate up to 110 people. There are rooms for 2, 3 or 4 people and also one three-room apartment whit kitchen and bathroom. Inside shelter there are also TV-room, cafe, restaurant and recreation room. Since 1980 near the shelter there is located the Museum of Culture and Mountain Tourism.

The view from the shelter... Widok ze schroniska
The vew from the shelter… Widok ze schroniska

Turbacz to najwyższy szczyt w paśmie Gorców. Nieco poniżej szczytu tej góry na wysokości 1 283 m n.p.m. znajduje się schronisko PTTK. Istniejące schronisko jest trzecim jakie zostało wybudowane na Turbaczu. Dwa poprzednie zostały spalone. Pierwsze w 1933 roku przez nieznanych sprawców a drugie w 1943 przed polskich partyzantów w obawie przed wykorzystaniem go przez Niemców. Obecne schronisko jest użytkowane od 1958 roku. Schronisko to może pomieścić  do110 osób. Posiada pokoje 2-, 3- i 4-osobowe oraz jeden trzypokojowy apartament z kuchnią i łazienką. W schronisku znajdują się również restauracja, salka telewizyjna, kawiarnia i pokój rekreacyjny. Od 1980 roku w pobliżu schroniska znajduje się Muzeum Kultury i Turystyki Górskiej.

Pradnik Valley… Dolina Prądnika

The Pradnik Valley... Dolina Prądnika
The Pradnik Valley… Dolina Prądnika

Pradnik Valley is a part of Ojcow National Park which is located only a half an hour from Krakow. The valley is composed mainly of limestone. It is rich in numerous forms of karst such as caves (about 300), rock archways, gorges, spiers, ravines. In the Valley are often found fossils of ammonoideas, brachiopods and sponges. Pradnik Valley is rich in various worth seeing sights and wonders of nature. You can see there castles (Pieskowa Skala, Ojcow), Dark Cave in which is the Neanderthal encampment, museum of Ojcow National Park, Chapel „On Water”, historic mills from 18th, 19th and first half of 20th century  and numerous rock forms like Hercules Club or Maiden Rocks.

Maiden Rocks... Panieńskie Skały
Maiden Rocks… Panieńskie Skały

Dolina Prądnika jest częścią Ojcowskiego Parku Narodowego, który znajduje się ok. pół godziny drogi od Krakowa. Dolina ta zbudowana jest głównie z wapieni. Jest ona bogata w liczne formy krasowe takie jak jaskinie (ok. 300), bramy skalne, wąwozy, iglice, jary. W dolinie często znajdowane są skamieliny amonitów, ramienionogów i gąbek. Dolina Prądnika jest bogata w różne warte zobaczenia zabytki i cuda natury. Można tam zobaczyć zamki (Pieskowa Skała, Ojców), Jaskinię Ciemną ze znajdującym się w nim obozowiskiem neandertalczyków, muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, Kaplicę „Na Wodzie”, zabytkowe młyny z XVIII, XIX i początku XX wieku i liczne formy skalne jak Maczuga Herkulesa czy Panieńskie Skały.

Discovering Krakow – the Krak Mound… Zwiedzając Kraków – Kopiec Kraka

The Krak Mound... Kopiec Kraka
The Krak Mound… Kopiec Kraka

The Krak Mound is the oldest mound in polish history. Build probably in  8th century is still a big mystery. The legend says that inside there is a body of famous Krakow city founder – Krak.
Nearby the mound you can also visit the  St. Benedict’s Stronghold from 19th century and small, medieval church, also with the name of St.Benedict’s.

St. Benedict's Stronghold... Fort św. Benedykta
St. Benedict’s Stronghold… Fort św. Benedykta
St. Benedict;'s Church... Kościół św. Benedykta
St. Benedict;’s Church… Kościół św. Benedykta

Kopiec Kraka  jest najstarszym kopcem w polskiej historii. Wybudowany prawdopodobnie w VIII wieku nadal stanowi wielką tajemnice.  Legenda mówi, że w środku jest ciało słynnego założyciela KrakowaKraka.
Niedaleko kopca  można również podziwiać Fort św. Benedykta z XIX wieku i mały, średniowieczny kościół, także św. Benedykta.

Street artists of Krakow… Artyści uliczni Krakowa

 

ulica 2 ulica 1

On the streets of the Old Town of Krakow you can see a lot, a lot of street artists types. It’s tradition of every historical city, the live-presenting art to have. But in Krakow you have a chance to enjoy with very creative people who get a lot of satisfaction of what they do. You can watch their presentations and let them a coin as a payment 🙂

ulica 5 ulica 3 ulica 4

Na ulicach Starego Miasta w Krakowie można spotkać różnorodnych ulicznych artystów. Tradycją każdego historycznego miasta jest obecność pokazów na żywo. W Krakowie masz możliwość podziwiać pracę bardzo kreatywnych ludzi, którzy czerpią ogromną satysfakcję z tego co robią. Oglądając ich pokazy możesz ich nagrodzić drobną zapłatą 🙂

Pumpkin in Krakow… Dynia w Krakowie

dynia 2 dynia 1

Autumn has come, time of colourful trees and cold days. But it’s also time of new season vegetables. For example pumpkin. Here we presents couple of views pumpkin in Krakow’s scenery 🙂

dynia 4 dynia 3

Jesień nadeszła, czas kolorowych drzew i zimnych dni. Jest to również czas nowych warzyw sezonowych. Na przykład dyni. Powyżej przedstawiamy kilka ujęć  dyni w krakowskiej scenerii 🙂

Bolechowicka gate… Brama Bolechowicka

The view of the Bolechowicka Gate... Widok na Bramę Bolechowicką
The view of the Bolechowicka Gate… Widok na Bramę Bolechowicką

15 km away of Krakow there is the Bolechowicka Valley located. It is one of valleys that make up Krakow Valleys Landscape Park. One of the most interesting rock formation in that valley is Bolechowicka Gate. Bolechowicka Gate is made up of two limestone. Both stones are about 30 m in height. The eastern one is called Pillar of Abazy and the western one is known as Pillar of the Penitents. Both rocks are made ​​available for rock climbing. Bolechowicka Gate is part of the nature reserve Bolechowicki Gorge. Near Bolechowicka Gate there is a source karst of stream Bolechówka which is the natural monument.

The Pillar of Abazy... Filar Abazego
The Pillar of Abazy… Filar Abazego

15 km od Krakowa znajduje się Dolina Bolechowicka. Jest to jedna z dolin jakie składają się na Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. Jedną z najciekawszych formacji skalnych znajdujących się na terenie doliny jest Brama Bolechowicka. Składa się ona z dwóch skał wapiennych. Obie mają ok 30 m wysokości. Wschodnia nosi nazwę Filaru Abazego a zachodnia jest nazywana Filarem Pokutników. Obie skały są udostępnione do wspinaczki skałkowej. Brama Bolechowicka jest częścią rezerwatu przyrody Wąwóz Bolechowicki. W pobliżu tych skał znajduje się źródło krasowe potoku Bolechówka, które jest pomnikiem przyrody.