Happy New Year!/ Szczęśliwego Nowego Roku!

Dear Friends,

In the end of this year we wish you strenght to realisation everything you want to achieve in life, new fantastic relations with people and unforgettable experiences in travels, particularly to Krakow 😉Thank you for this year and see you in the next!

Drodzy Przyjaciele,

W kończącym się roku życzymy Wam siły w realizacji wszystkich celów jakie chcecie osiągnąć, nowych fantastycznych znajomości z napotkanymi ludźmi i niezapomnianych przeżyć podczas podróży, w szczególności do Krakowa Dziękujemy za ten rok i do zobaczenia w następnym!

Christmas In Krakow…Święta w Krakowie

Jednym z wielu magicznych okresów w naszym kraju są Święta Bożego Narodzenia. Jest to czas odpoczynku, zadumy i spotkań przy świątecznym stole w rodzinnym gronie.

Kraków w tym czasie jest miejscem wyjątkowym, pełnym barw i świątecznego nastroju. Ulice i mosty przystrojone są w w kolorowe światła, Sukiennice są przepełnione stoiskami z ozdobami świątecznymi, a na krakowskim Rynku Głównym możemy oglądać szopkę oraz przejść przez kramy ze smakołykami.

Kraków zaskakuje nas swoją magią – nawet w święta!

swieta1 swieta2 swieta3

One of the many magical periods in our country is Christmas. It is a time of rest, reflection and meetings at the Christmas table within the family.

Krakow at this time is an exceptional place, full of colors and festive mood. Streets and bridges are adorned with colorful lights, the Cloth Hall is full of stalls with Christmas ornaments, and on the Krakow Main Market Square we can see the crib and go through the stalls with goodies.

Krakow surprises us with its magic – even on holidays!

swieta4 swieta5 swieta6

Mały Rynek w Krakowie…Small Market Square in Krakow

img_6300

img_6584

Mały Rynek jest jednym z placów Starego Miasta, który kryje w sobie bogatą historię tradycji na przestrzeni wieków. Jako obiekt Krakowa został zakwalifikowany jako pomocniczy Plac Targowy Rynku Głównego. Dawniej to wyjątkowe miejsce zwano Wendetą, Tandetą, a także rynkiem lub ulicą Rzeźniczą. Na dzień dzisiejszy Mały Rynek jest atrakcją dla mieszkańców Krakowa jak i turystów – oprócz sklepów i restauracji znajduje się tu także Kościół św. Barbary.

img_1129 img_1123

Small Market Square is one of the squares of the Old Town, which hides a rich history of tradition over the centuries. It was classified as an auxiliary Fair Square of the Main Market Square. Historically, this unique place was called vendetta, shoddy, as well as market or street Rzeźnicza. At present the Small Market Suare is an attraction for the inhabitants of Krakow and tourists – in addition to shops and restaurants, there’s located also St Barbara Church.

The Trail of Wooden Architecture in Małopolska…Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce

Szlak Architektury Drewnianej to 254 najcenniejsze i najciekawsze obiekty zabytkowe wykonane z drewna. Tworzą go stare kościoły,  cerkwie i wspaniałe dwory, których część można zobaczyć na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Starannie wykonane zdobienia doskonale komponują się z zielonymi dolinami i monumentalnymi górami które stanowią ich otoczenie. Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Wszystkie obiekty są starannie oznaczone tablicami w kilku językach.

 

The Wooden Architecture Route 254 is the most valuable and interesting historical objects made of wood. It consists of old churches and magnificent mansions, some of which can be seen on the UNESCO list. Carefully made ornaments look perfectly together with the green valleys and monumental mountains which form their surroundings. Wooden Architecture Route was founded in 2001 on the initiative of Małopolski Region. All objects are carefully labeled and marked in several languages.

Flea Market…Pchli Targ

pchlitarg pchlitarg1

Flea market is the place where every Sunday on the Market Place in Grzegórzki Disctrict we can move back in time and find ourselves on the exchange of books and antiques. Bazaar is also known beyond the border of our country. People from from all over the world  visit it – both collectors and as well as amateur enthusiasts of the old and attractive things.

Sunday Flea Market at Grzegórzki is a place for everyone – as it can in the usual way more enjoyable Sunday walk

pchlitarg3 pchlitarg2

Pchli targ to miejsce, gdzie w każdą niedzielę na Placu Targowym na Grzegórzkach możemy przenieść się w czasie i znaleźć się na giełdzie książek i staroci. Bazar jest znany również poza granicą naszego kraju, dlatego też odwiedzają go ludzie z różnych stron świata – zarówno zbieracze i kolekcjonerzy, jak również amatorzy-entuzjaści starych oraz atrakcyjnych rzeczy.

Niedzielny Pchli Targ na Grzegórzkach jest miejscem dla każdego – ponieważ może w zwykły sposób uprzyjemnić niedzielny spacer.

 

Cracow’s Churches…Krakowskie Kościoły… St. Andrew Church.

Kościół św. Andrzeja znajduje się przy ulicy Grodzkiej 56. Zbudowany został latach 1079-1098. Kościół św. Andrzeja zachował do dziś pierwotną bryłę romańską. Został on ufundowany przez palatyna Władysława Hermana, Sieciecha. Od 1318 roku świątynia ta należy do zakonu klarysek, najstarszego krakowskiego klasztoru żeńskiego. Głównie wcześniej kościół miał charakter obronny i takie spełniał zadanie.

img_6075 img_6073 img_6058 img_6055

St. Andrew Church is located on Grodzka 56 street. It was build between 1079 and 1098. This church has retained to this days the original Romanian shape. It was founded by Palatine Wladyslaw Herman, Sieciach. Since 1318 the temple has belonged to the order of poor Clares, Cracow’s oldest female monastery. Earlier the church had a defensive character and fulfilled this task.

Szczepański Square… Plac Szczepański

Plac Szczepański to plac który znajduje się niedaleko Rynku Głównego, przy krakowskich Plantach, pomiędzy ulicą Szczepańską oraz Św. Tomasza. W centrum Placu Szczepańskiego znajduje się fontanna, dzięki której w sezonie możemy podziwiać jej urok pośród wielu kolorów oraz obejrzeć specjalny pokaz, który odbywa się w tym miejscu każdego dnia o godzinie 21:15. Miejsce to ze względu na położenie jest często uczęszczane przez turystów. Warto wspomnieć, że w obrębie tego miejsca znajduje się nasza Gościnna Oficyna „GLOBTROTER”, gdzie serdecznie państwa zapraszamy przez cały rok!

1535_1220107511336473_7779761230126165633_n 541999_463291233684775_552150597_n 541999_463291247018107_1298748556_n 542454_463294147017817_752156788_n

Szczepanski Square is located near the Main Square and the Planty Park, between  the Szczepańska and St. Thomas streets. In the center of Szczepanski Square there is a fountain, so in the summe time we can admire its charm among the many colors and watch the special show, which is held in this place every day at 9:15pm. This place, due to its location, is often visited by tourists. It is worth mentioning that within this space there is our „GLOBTROTER” Guest House located”, where we cordially invite you all year round!

Christmas Market… Jarmark Bożonarodzeniowy

Każdego roku w dniach 27.11 – 06.01 na krakowskim rynku odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Każdy z nas może na nim zakupić przeróżne świąteczne ozdoby, niecodzienne słodkości oraz inne dekoracje zgodne z tematyką Świąt Bożego Narodzenia. Jest to miejsce gdzie zasmakujemy wspaniałego jedzenia, rozgrzewającego wina z przyprawami korzennymi i znajdziemy mnóstwo świątecznych prezentów.

Nie może Was tam zabraknąć!

jarmark1 jarmark2

Each year between 27th November and 6th January on the Krakow Main Market Square there is Christmas Market taking place.

Each of us can purchase various Christmas decorations, unusual sweets and other decorations in line with the theme of Christmas. It is a place where you can taste great food, warming wine with spices and find a lot of Christmas presents.

You can not miss it!

jarmark3 jarmark4

Cracow’s Churches…Krakowskie Kościoły

800px-o-_sebastian_wolicki

Kościół św. Kazimierza Królewicza

Dziś odwiedzimy mało znany kościół, który jednak skrywa nie jedną mroczną historię. Jest nim kościół św. Kazimierza Królewicza, który znajduję się na ulicy Reformackiej. Zbudowany w 1640 przez Reformatów, którzy przybyli do Krakowa niespełna 20 lat wcześniej. A co skrywa on w swoim środku? W jego kryptach od 1672 chowano zmarłych, w tym zakonników, osoby świeckie a nawet żołnierzy Napoleona. Księgi klasztorne mówią, że złożono tam ciała 730 osób świeckich i 250 zakonników więc liczba jest spora. Jeżeli jesteśmy zainteresowani odkryciem tajemnic tego miejsca możemy przyjść jedynie 2 listopada – w Dzień Zaduszny. To niestety jedyny dzień, kiedy możemy zwiedzić to miejsca.

1024px-church_of_st_casimir_01_ab

Church of Casimir the Prince

Today we will visit little known church, which hides a dark history. It is the church of Casimir the Prince. We can find this place on the Reformacka street. Built in 1640 by the Reformers who came to Krakow, less than 20 years earlier. And what it hides inside? In 1672 the priests started to bury people in the crypts. We can find there buried mummies of monks, ordinary people and even Napoleon soldiers. Books says that there lay 730 people and 250 monks so the number is vast. If you are interested in discovering the secrets of this place, you can only come November 2. Unfortunately, this is the only day when we can visit this place

church_of_st-_casimir_jagiellon_merciful_jesus_chapel_4_reformacka_street_old_town_krakow_poland

Cracow’s Churches…Krakowskie Kościoły

kosciolywitraze2

Słysząc o zabytkach najczęściej myślimy o monumentalnych budowlach, zamkach czy miejscach z którymi wiąże się jakaś legenda bądź dawna historia, jednak warto też zwrócić uwagę na kościoły i ich witraże, które niejednokrotnie jako zabytki przetrwały wiele lat jak i wieków.

W Krakowie mamy szeroki wachlarz świątyń do zwiedzania. Większość z nich to kościoły katolickie, takie jak: Kościół Dominikanów, Franciszkanów, Mariacki jak i wiele innych.

Poniżej możemy podziwiać witraże w jednej z najbardziej znanych krakowskich świątyń – Kościele Karmelitów

kosciolywitraze1

Hearing about the monuments we usually think of monumental buildings, castles and places with which there is associated a legend or ancient history, but we should also pay attention to the churches and their stained glass windows, which often as historical monuments have survived for many years and centuries.

In Krakow, we have a wide range of temples to explore. Most of them are Catholic churches, such as Dominican Church, the Franciscan, St Mary’s and many others.

Here we can admire the stained glass windows in one of the most famous Krakow’s churches – the Church of the Carmelites