St. Adalbert Church… Kościół św. Wojciecha

St. Adalbert Church is a small, romanesque tempel in the heart of the Old Town. Present church comes from the turn of 11th and 12th century. Rebuild many times from the style of romanesque to baroque, today it is the main church on the Main Market Square. Nearby there is much bigger and more famous  St. Mary’s Church but formally all citizens of the Market Square belong to St. Adalbert Church. Today the church is a place of very interesting classical musics concerts. In the basement of the church you can visit an exhibition about the history of the Main Square. We encourage you to visit it during the stay in Krakow.

To get more more information click here:

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Poland/Wojewodztwo_Malopolskie/Krakow-490219/Things_To_Do-Krakow-St_Adelberts_Church-BR-1.html

Kościół św. Wojciecha to mała romańska świątynia pochodząca z przełomu XI i XII wieku. Przebudowywana wiele razy od stylu romańskiego po barokowy do dziś stanowi główny kościół  Rynku . W pobliżu znajduje się większy i bardziej znany Kościół Mariacki, ale mieszkańcy rynku oficjalnie przynależą do św. Wojciecha. Obecnie kościół jest miejscem bardzo ciekawych koncertów muzyki klasycznej muzyki. W podziemiach kościoła można zwiedzić wystawę dotycząca historii Rynku Głównego. Zachęcamy do odwiedzenia podczas pobytu w Krakowie.

Więcej informacji:

http://www.krakow4u.pl/kosciol-sw–Wojciecha-17.html

 

Miodobranie – Honey Harvest

Pierwszy weekend września tradycyjnie już będzie w Krakowie słodki. W dniach 04.-06. września czeka nas bowiem XXII Święto Pszczelarzy Krakowskich, czyli Krakowskie Miodobranie. Jak co roku Plac Wolnica zamieni się w pszczeli raj.

The first weekend of September is traditionally would be in Krakow sweet. Between 4th and 6th September awaits us a 22nd Feast of Beekeepers of Krakow, or Cracow Honey Harvest. As every year the Wolnica Square will turn into a bee paradise.

Jewish sign in Krakow… Żydowski znak w Krakowie

Something about the famous Krakow district… Kazimierz was a city separate from Krakow, founded in 15th century by the Polish king Kazimierz the Great. From the beginning it was an area of two cultures – Jewish and Catholic. Also today it’s easy to see it – the north part has synagogues and the south one  beautiful gothic churches. In 19th century Kazimierz became a part of city Krakow . During 2nd world war all Jewish citizens were banished from the district and their heritage was destroyed. Also in the communism period in East Europe the life in Kazimierz was not easy. Changes came after the end of the communism in Poland in 1989. The great impulse for the renovation of the district was the movie „Schindler’s list” by Steven Spielberg made in Krakow. Also another events like Jewish Culture Festival changed Kazimierz which today is a tourist attraction.

To get more information go to: http://www.inyourpocket.com/poland/krakow/sightseeing/jewishkrakow

O słynnej dzielnicy Krakowa słów kilka... Kazimierz był osobnym miastem ufundowanym w XIV wieku przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Od początku był obszarem stykania się dwóch kultur – żydowskiej i katolickiej. Również dziś łatwo to zauważyć w północnej stronie znajdują się synagogi a na południowej piękne gotyckie kościoły. W XIX wieku Kazimierz stał się częścią miasta Krakowa. W czasie II wojny światowej każdy z obywateli żydowskich został wypędzony z dzielnicy, a ich dziedzictwo zostało zniszczone. Również w latach komunizmu w Europie Wschodniej życie na Kazimierzu nie było łatwe. Zmiana nastąpiła po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku. Wielkim impulsem do odnowy  był film Lista Schindlera Stevena Spielberga kręcony w Krakowie. Również kolejne wydarzenia, takie jak Festiwal Kultury Żydowskiej zmieniły Kazimierz, który dziś jest atrakcją turystyczną.

Więcej informacji: http://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/kazimierz_zydowska_dzielnica_krakowa

Dorożki… horse carriages

Dorożka to lekki pojazd konny. Pojawiła się w połowie XIX wieku, używana była jako środek transportu miejskiego. Obecnie używana jest jako atrakcja turystyczna w miastach, także w Krakowie.

Horse carriage – this is light horse vehicle. It appeared in the midlle of the 19th century. It was used as a means of urban transport. Currently, it is used as a tourist attraction i cities, also in Krakow.

Ambulatory full of history… Krużganaki pełne historii

 

Dominican monastery is very well-known not only because of a beautiful church but also of ambulatories. Ambulatories are full of historical headstones of Polish nobility.  You can find  many of them   in the gothic style and baroque,  renaissance or from romanticism. It’s really worth seeing it during a visit of this medieval tempel. Ambulatories were renovated couple of years ago so now this place is even more beautiful than earlier. The monastery is located in the Old Town, easy to find from Grodzka Street.

Klasztor Dominikanów jest znany nie tylko z pięknego kościoła, lecz także z niesamowitych krużganków. Krużganków pełnych historycznych nagrobków  polskiej szlachty. Wiele z nich jest w stylu gotyckim czy barokowym, renesansowym lub z epoki romantyzmu. Naprawdę warto je zobaczyć podczas wizyty w tej  średniowiecznej świątyni. Krużganki zostały parę lat temu odnowione, więc dziś są jeszcze piękniejsze niż kiedyś. Klasztor znajduje się na Starym Mieście, łatwo go znaleźć idąc ulicą Grodzką.

Eros spętany – Eros Bendato

Pozbawiona korpusu głowa zatytułowana przez Mitoraja Eros Bendato przedstawia klasyczne, najstarsze wyobrażenie boga miłości. Słowo eros można czytać również jako pradawną, pierwotną moc symbolizującą ład i porządek, siłę przeciwstawną chaosowi. Rzeźba znajduje się na Rynku Głównym.

Head without a body Eros Bendato (Eros Bound) styled by Mitoraj  shows the classic, the oldest image of the god of love. The word eros can also be read as an ancient, primal power of symbolizing law and order, the strength of the opposing chaos. The sculpture is located on the Main Market Square.

Different look on Krakow… Inne spojrzenie na Kraków

When you are going to visit Krakow, famous for the beautiful Main Market Square, churches and the Royal Castle, try to take a look on the another face of the city. It’s amazing experience to see all famous building from the perspective of the observation tower. The most popular view are available from the towers of churches or from the upper floor of the Cloth Hall. Also very popular are views from four Krakow mounds.

Jeśli masz zamiar odwiedzić Kraków, słynny ze względu na piękny Rynek Główny, kościoły i Zamek Królewski, spróbuj dostrzec także  inną twarz miasta. Niesamowitym doświadczeniem jest możliwość zobaczenia wszystkich słynnych budynków z perspektywy wieży widokowej. Najbardziej popularny widok pochodzi z wież kościołów czy piętra Sukiennic. Również bardzo popularnym miejscem są krakowskie kopce.

Autumn is coming… Nadchodzi jesień

mariacki annyHave you already been to Krakow? And in the autumn? It’s an interesting season to spend nice time in the neighbourhood not only monument but also beautiful, full of colours nature and perfect opportunity for a long walks through historical city Krakow. We hope you will visit us in Globtroter Guest House during your free time.

bernardyn ujByłeś już w może Krakowie? A jesienią? To ciekawy okres na spędzenie miło czasu w otoczeniu nie tylko zabytków, ale również pięknej, pełnej kolorów natury i doskonała okazja na długie spacery przez historyczne miasto Krakowa. Mamy nadzieję, że odwiedzisz nas w Globtroter Guest House w czasie wolnym.

Cepeliada

CepeliadaCzyli Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej.  Można zobaczyć tu garncarzy, tkaczy, hafciarki, rzeźbiarzy, artystów malujących na szkle, kowali, ceramicy, jubilerów i wielu innych. Targom towarzyszyły występy zespołów ludowych oraz pieśni i tańce.

Cepeliada the International Folk Art Fair. We can met there artist like: pottersweavers, embroiderers, sculptors, artists painted on glass, blacksmiths, ceramists, jewelers and many others. The fair is accompanied by performances of folk and songs and dances.