spring and summer events- All are welcomed…it is worth seeing it… Kraków 2015- wiosenne i letnie atrakcje… Zapraszamy wszystkich… warto zobaczyć…

  • Calendar of events in Krakow you will find here

Legendy Krakowskiego Kazimierza… Legends of Kazimierz

422997_362921150388451_1764534243_n

Na skraju ulicy Szerokiej znajduje się ogrodzone miejsce, na którym kiedyś znajdował się dawny żydowski cmentarz. Legenda opowiadam, że pochowano tam Żydów, którzy zapomnieli o Bożych przykazaniach.

Dawno temu na Kazimierzu żyła biedna sierota Chana oraz w sąsiednim domu zakochany w niej Dawid. Kiedy Dawid skończył 18 lat namówił ojca, by w jego imieniu poprosił o rękę Chany jak to za dawnych czasów czyniono. Obie rodziny się zgodziły na ożenek a ślub wyznaczono na piątek, przed rozpoczęciem szabatu. Co ważne, w sam szabat nie wolno urządzać ślubu ani wesela, bo ten dzień w całości poświęcony jest Bogu. Niestety młoda para nie przestrzegała tego nakazu i bawiła się w najlepsze. Rabin Mojżesz Isserles zwany Remu wychodził do nich z pobliskiej synagogi trzy razy by ich upominać. Ci nie posłuchali rabina i bawili się dalej. Wtedy Bóg objawił swój gniew i sprowadził burzę z piorunami, która pozbawiła życia Chan i Dawida wraz z gośćmi weselnymi. Na tym o to miejscu postanowiono zbudować cmentarz żydowski.

420717_363745663639333_1316749576_n

At the edge of the Szeroka Street  there is a fenced place where once in the past was the old Jewish cemetery. The legend says that the Jews buried there those who have forgotten rules given by the God.

A long time ago in Kazimierz lived a poor orphan Chan and in the neighboring house David who had fallen in love with her. When David turned 18 persuaded his own father to asked for the hand of Channah on his name. Both families agreed to marry and the wedding was set for Friday before the start of the Sabbath. Most importantly, at the time of the Sabbath it is not permitted to arrange a wedding , because this day is all given to God. Unfortunately, young couple did not comply with that order and had fun. Rabbi Moses Isserles called Remu went out to them from a nearby synagogue three times to admonish them. They did not listen to the rabbi and played on. Then God revealed His wrath and brought a thunder storm, which claimed the lives of Chan and David with the wedding guests. This was the reason to build a Jewish cemetery in this place

Krakowskie Legendy – smok… Legends of Krakow – the dragon

maz-1876Dawno, dawno temu, za panowania Księcia Kraka w Krakowie zaczęło znikać bydło, trzoda chlewna i inne zwierzęta. Co więcej zaczęły również ginąć młode dziewczyny! Jak się potem okazało winę za tą sytuację ponosił smok, który zadomowił się w jamie pod zamkiem. Ogłoszono wszem i wobec, że kto zabije smoka, dostanie od księcia pół królestwa i jego córkę za żonę. Było wielu śmiałków lecz nikt nie wracał z wyprawy ze smoczej jamy.

Pojawił się wreszcie ubogi szewczyk, który wymyślił sprytny plan zabicia smoka. Wypchał skórę owcy siarką i podrzucił pod pieczarę smoka. Głodny potwór zobaczywszy smakowitą owieczkę nie myślał zbyt długo i ją pożarł.  Lecz po zjedzeniu poczuł, że strasznie piecze go pragnienie i udał się do Wisły aby je ugasić. Zaczął pić, pić i pić aż wreszcie pękł.

Od tej chwili można odwiedzać jego pieczarę, która ma aż 81 metrów długości a przed wejściem do niej jest pomnik smoka, który zieje prawdziwym ogniem!

Smok_Wawelski_02Long time ago, during the reign of Prince Krak in Krakow cattle, pigs and other animals began to disappear . What is more, young girls also started to die! The reason of this situation was the dragon, who established in the cave below the castle. It was announced to all that  who will kill the dragon, will get from the prince half of the kingdom and his daughter as a wife. There were many adventurers but nobody returned from  the dragon’s mouth.

Finally appeared a poor leatherman, who invented a clever plan to kill the dragon. He stuffed sheep skin with sulfur and threw into the cave. Hungry monster, when saw tasty lamb, ate it. But after eating dragon felt terrible desire to drink water and went down to the Vistula river. He began to drink, drink and drink until he exploded.

From this moment on, you can visit his cave, which is 81 meters long and at the entrance to it you can see a monument of the dragon that breathes real fire!

Święto Konstytucji 3 Maja… The Constitution Day

3 Maja to dla Polaków bardzo ważne święto. To właśnie 3 maja 1791 roku została uchwalona pierwsza w Europie a druga na świecie – po amerykańskiej – konstytucja. Jest ona dowodem tego, że nawet w tak trudnych okolicznościach jak rozbiory,  Polacy potrafili się zmobilizować.

Przez cały XVIII wiek Rzeczpospolita była w dużym stopniu uzależniona od mocarstw ościennych, przede wszystkim od Rosji.

Na przełomie lat 80 i 90  XVIII stulecia Rosja była zaangażowana w konflikty ze Szwecją i Turcją.  Jej zainteresowanie sytuacją w Polsce nieco osłabło i to właśnie był odpowiedni moment na krok ku reformom. Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej.
Historyczna sesja podczas, której wprowadzono konstytucje  obradowała 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim. Była pełna gwałtownych sporów i dramatyczne kłótni.  Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego.
3rd May is for Polish people a very important day. It was May 3, 1791 when the Polish Constitution was enacted as the first in Europe and second in the world after the US Constitution. It is a proof that, even in so difficult circumstances as losing country, Polish people were able to mobilize and to fight!

Throughout the 18h century Poland was in great point dependent from  neighboring powers, especially from Russia.
At the turn of the 80’s and 90’s of the 18th century, Russia was engaged in a conflict with Sweden and Turkey. Her interest in the situation in Poland has lowered and that was the right moment to move toward reforms. Constitution of May 3 was supposed to be a response to the bad internal and international situation of Polish country.
The historic session, during which the constitution was introduced took place on 3 May 1791 in the Senatorial Hall at the Royal Castle. The process of voting was full of violent conflicts and dramatic fights. Finally, the King swore the constitution on hand bishop of Krakow Felix Turski and constitution passed.

Legendy Krakowskiego Kazimierza… Legends of Kazimierz

541713_497820526898512_177550914_nKról Kazimierz III Wielki jest jednym z najbardziej znanych polskich królów. Przede wszystkim z tego, że mocno przyczynił się do rozwoju naszego kraju. Istnieje nawet powiedzenie, że zastał Polskę drewnianą a pozostawił murowaną. Nie wszyscy jednak wiedzą, że  ten wielki człowiek był również bardzo kochliwym mężczyzną.

Pewnego razu, wracając do kazimierskiego zamku po polowaniu, spotkał pod rodzę piękną Żydówkę Esterkę. Jak powiada legenda zakochali  się w sobie wielce od pierwszego wejrzenia. Mądra i piękna Esterka szybko odnalazła drogę do serca króla.  Lecz jak to bywa na wysokich szczeblach polityki, król nie mógł posiąść jej za żonę z racji niskiego urodzenia. W niedługim czasie wielmożowie dworscy znaleźli mu inną odpowiednią kandydatkę do ożenku- Jadwigę . Lecz nawet małżeństwo nie przerwało romansu. Dopiero jego śmierć położyła kres miłości.

EsterkaThe King Casimir III the Great is one of the most famous Polish Kings. First of all, he strongly  developed our country. There is even saying that he found Poland built in the wood and he left it in the brick . But not everyone knows that this  great man was also very amorous man.

Once, returning to Kazimierz castle after hunting, he met the beautiful Jewish woman Esterka . As the legend says they fell in love at a very first sight. Clever and beautiful Esterka quickly found a way to the heart of the king. But as it happens at high political levels, the king could not have married her because of her  birth. In a short time noble men on the castle found him another suitable candidate for marriage – Jadwiga. But even the marriage did not stop the romance. Only his death put an end to this love.

3 Maja Święto Konstytucji w Krakowie… Constitution Day in Cracow…