Antique doors and gates… Zabytkowe drzwi i bramy

 

1 2 3 4 5Today we present a couple of pictures from Krakow streets showing antique doors and gates. Many of them are gothic, renaissance or baroque. In every was happening different story which you can try to discover. We encourage you to sightsee Krakow in many small streets that are not included in city guides. The best way to see something incredible in our city is to get lost 🙂

6 7 8 9 10Dzisiaj prezentujemy wam kilka zdjęć z ulic Krakowa prezentujących zabytkowe drzwi i bramy. Wiele z nich jest wybudowane w gotyckim, renesansowym i barokowym stylu. Z każdą wiąże się inna historia, którą możecie spróbować odkryć. Zachęcamy do zwiedzania Krakowa, na wielu małych i nieuwzględnionych w przewodnikach miejskich ulicach. Najlepszym sposobem, aby zobaczyć coś niesamowitego w mieście jest zgubienie się 🙂

The Kazimierz district… Dzielnica Kazimierz

  21 3 4Something about the famous Krakow district… Kazimierz was a city separate from Krakow, founded in XIV century by Polish king Kazimierz the Great. From the beginning it was an area of two cultures – Jewish and Catholic. Also today it’s easy to see it – the north part has synagogues and the south one  beautiful gothic churches. In 19th century Kazimierz became a part of city Krakow . During II world war all Jewish citizen were banished from the district and their heritage was destroyed. Also in the communism perido in East Europe life in Kazimierz was not easy. Changes came after the end of the communism in Poland in 1989. The great impulse for the renovation of the district was the movie „Schindler’s list” by Steven Spielberg made in Krakow. Also another events like Jewish Culture Festival changed Kazimierz which today is a tourist attraction.

To get more information go to: http://www.inyourpocket.com/poland/krakow/sightseeing/jewishkrakow

5 6 7 8

O słynnej dzielnicy Krakowa słów kilka... Kazimierz był osobnym miastem ufundowanym w XIV wieku przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Od początku był obszarem stykania się dwóch kultur – żydowskiej i katolickiej. Również dziś łatwo to zauważyć w północnej stronie znajdują się synagogi a na południowej piękne gotyckie kościoły. W XIX wieku Kazimierz stał się częścią miasta Krakowa. W czasie II wojny światowej każdy z obywateli żydowskich został wypędzony z dzielnicy, a ich dziedzictwo zostało zniszczone. Również w latach komunizmu w Europie Wschodniej życie na Kazimierzu nie było łatwe. Zmiana nastąpiła po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku. Wielkim impulsem do odnowy  był film Lista Schindlera Stevena Spielberga kręcony w Krakowie. Również kolejne wydarzenia, takie jak Festiwal Kultury Żydowskiej zmieniły Kazimierz, który dziś jest atrakcją turystyczną.

Więcej informacji: http://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/kazimierz_zydowska_dzielnica_krakowa

Remuh Synagouge and Cementery… Synagoga i cmentarz Remuh

 

1 2One of the oldest Jewish sacral complex in Europe. The synagogue was built in 1556 as a private foundation. Through many years was a main temple of the Jewish Krakow. The biggest tragedy came in 1939 – Nazi occupants destroyed interior of building. After war the synagogue was renovated thanks to American Jewish Joint Distribution Committee.
Nearby synagogue there is Remuh cemetery located – one of the oldest in Europe. First tombstone comes from 1552. The cemetery was closed in 19th century because of foundation of New Jewish Cemetery.

To get more information go to: http://www.sztetl.org.pl/en/article/krakow/11,synagogues-prayer-houses-and-others/3729,remuh-synagogue-in-krakow-40-szeroka-street-/

3 4Jeden z najstarszych żydowskich kompleksów sakralnych w Europie. Synagoga została zbudowana w 1556 w ramach prywatnej  fundacji. Przez wiele lat była główną świątynią żydowską Krakowa. Największa tragedia w historii synagogi nadeszła w 1939 roku okupanci hitlerowscy zniszczyli wnętrze budynku. Po wojnie synagoga została odnowiona dzięki American Jewish Joint Distribution Committee.

W pobliżu synagogi znajduje się Cmentarz Remu jeden z najstarszych w Europie. Pierwszy nagrobek pochodzi z 1552 roku. Cmentarz został zamknięty w XIX wieku z powodu założenia Nowego Cmentarza Żydowskiego.

Więcej informacji: http://www.sztetl.org.pl/pl/article/krakow/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/3729,synagoga-remu-ul-szeroka-40-/

Parish of St. Peter the Apostle in Wadowice… Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice... Witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice… Witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

The hometown of pope John Paul II, Wadowice, is located in western part of Lesser Poland nearly 40 km from Krakow. The most valuable monument in this town is the Minor Basilica of the Virgin Mary Offering but there is also another worth seeing church. The Church of St. Peter the Apostle is a fine example of modern sacral architecture. It was erected in 1991. In the front of the temple there is the monument of pope John Paul II.

You can virtually visit this church here.

Stained glass with the picture of pope John Paul II inside the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice... Witraż z wizerunkiem papieża Jana Pawla II wewnątrz kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Stained glass with the picture of pope John Paul II inside the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice… Witraż z wizerunkiem papieża Jana Pawla II wewnątrz kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Miasto rodzinne papieża Jana Pawła II, Wadowice, leży w zachodniej części Małopolski, blisko 40 km od Krakowa. Najcenniejszym zabytkiem tego miasta jest Bazylika Mniejsza Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny lecz znajduje się tam również inny warty zobaczenia kościół. Kościół św. Piotra Apostoła to świetny przykład nowoczesnej architektury sakralnej. Został on wybudowany w 1991 roku. Przed świątynią znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II.

Kościół ten można wirtualnie zwiedzić tutaj.

Another stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice... Kolejny witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Another stained glass from the Church of St. Peter the Apostle in Wadowice… Kolejny witraż z kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Betula oycoviensis… Brzoza ojcowska

Betula oycoviensises on the background of villa "Under the crown"... Brzozy ojcowskie na tle willi "Pod koroną"
Betula oycoviensises on the background of villa „Under the crown”… Brzozy ojcowskie na tle willi „Pod koroną”
In the Ojcow National Park in addition to beautiful rock formations there are also very interesting and rare species of plants and animals. One of them is Betula oycoviensis. This is an endemic species of birch. It is extremely rare. Therefore, it is on IUCN Red List. In Poland there are only five localities of the species. In Lesser Poland you can find it also in Kobylanska Valley and on Skielek Mountain in Island Beskids.
More informations you can find here.
Another view of Betula oycoviensis in the Ojcow National Park... Inny widok Brzozy ojcowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym
Another view of Betula oycoviensis in the Ojcow National Park… Inny widok na Brzozę ojcowską w Ojcowskim Parku Narodowym

W Ojcowskim Parku Narodowym poza pięknymi formami skalnymi znajdują się również interesujące i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Jednym z nich jest Brzoza ojcowska. Jest to endemiczny gatunek brzozy. Jest ona niezwykle rzadka. Z tego powodu znajduje się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. W Polsce jest tylko pięć stanowisk tego gatunku. W Małopolsce można ją znaleźć również w Dolinie Kobylańskiej i na górze Skiełek w Beskidzie Wyspowym.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wisława Szymborska…

 

424114_374447662569133_339214372_n

424114_374447692569130_1210385318_nWe are recalling the second anniversary of the death of Wisława Szymborska. Strongly related with Krakow was a pearson full of taste of life and happiness. Brilliant mind and sinsitive soul – that how we remember her. Probably the best way to still feel contact with Polish Nobel laureate in literature is to read poetry, her biggest will.

602049_592827364064494_1953849256_nWspominamy drugą rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej. Silnie związana z Krakowem była osobą pełną  życia i wesołości. Genialny umysł i wrażliwa dusza tak ja zapamiętaliśmy. Prawdopodobnie najlepszą formą ciągłego kontaktu z polską laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest czytanie poezji, jej największego testamentu.